Egenerklæringen - Spørsmål og svar

Under finner du svar på en rekke spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med utfylling av egenerklæringsskjema ved salg av bolig.

Nyttig informasjon før utfylling av egenerklæringsskjema.

  • Det er viktig at selger tar seg god tid med utfylling av skjema. Hent frem og sett deg inn i tilgjengelig informasjon og dokumentasjon.
  • Ved feil, uriktige eller tilbakeholdt informasjon i egenerklæringsskjema kan selger bli ansvarlig overfor kjøper.  
  • Selger må bekrefte at informasjon er gitt etter beste skjønn. 

Nyttig informasjon vedrørende boligselgerforsikring før utfylling av egenerklæringsskjema. 

  • Ved utfylling av egenerklæring tar man også stilling til om man ønsker å tegne boligselgerforsikring. 
  • Forsikringen er bindende etter at egenerklæringsskjemaet er signert.
  • Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra signering av dette skjema, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6 måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som legges til grunn.
  • Dersom selger gir ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. 

Før utfylling

Under utfylling

Etter utfylling

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish