Skip to main content Skip to main navigation

Smitteforebyggende tiltak

Smitteforebyggende tiltak

29 oktober · 2020

Sist oppdatert 27.10.2020

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ansatte, kunder og besøkende hos Söderberg & Partners («Selskapet») med tanke på drift under den pågående smittesituasjonen knyttet til covid-19.

Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer fra myndighetene. Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 27.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. Utviklingen i smittesituasjonen kan føre til endringer på et senere tidspunkt.

Det er lokal daglig leder av kontoret som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk og denne veilederen. Selskapet sentralt er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at tilstrekkelige smitteforebyggende tiltak gjennomføres i Selskapets lokaler.

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig for Selskapet å iverksette tiltak som er tilpasset Selskapets kontorlokaler og virksomhet. Denne veilederen er utarbeidet for Selskapets virksomhet og skal benyttes av kunder, besøkende og ansatte i Selskapet.

Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant ansatte, besøkende og kunder av Selskapet.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd og spredning av covid-19

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke være på Selskapets kontorer
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som skal være på plass i Selskapet for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

Syke personer skal ikke være på Selskapets kontorer

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveis-infeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling på sykehus.

Når kan ansatte, besøkende og kunder møte på Selskapets kontorer?

Ansatte, besøkende og kunder kan komme på Selskapets kontorer:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte, besøkende og kunder komme på kontorene etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Ansatte, besøkende og kunder med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på kontoret.
 • Når man ikke er i definert risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19. De som er definert i risikogruppen er blant annet personer med:
  • Hjerte- og karsykdom
  • Diabetes
  • Annen alvorlig sykdom med redusert immunforsvar eller lungefunksjon

Når skal ansatte, besøkende og kunder ikke møte på Selskapets kontorer?

Ansatte, besøkende og kunder med symptomer skal ikke møte på Selskapets kontorer.

 • Ansatte og kunder skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på kontorene. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Ansatte og kunder som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se fhi.no).
 • Ansatte og kunder som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se fhi.no).

Når sykdom oppstår på Selskapet kontorer

Ansatte, besøkende og kunder som får symptomer på luftveisinfeksjon skal avslutte oppholdet umiddelbart på Selskapets kontor. Man bør ikke ta offentlig transport på vei hjem. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. De som har vært i kontakt med den ansatte, besøkende eller kunden må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der personen har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte, besøkende og kunder som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Det oppfordres til kunder og andre besøkende om å sørge for at Selskapet får slik informasjon etter et møte dersom dette inntreffer.

Hva hvis en i husstanden til en ansatt, besøkende eller kunde er syk?

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19 skal den ansatte om mulig arbeide fra hjemmekontor og møter med besøkende og kunder skal om mulig utsettes til 1 dag etter hustandsmedlemmet er symptomfri.

Hvis en i husstanden til en ansatt eller kunde har bekreftet covid-19?

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på Selskapets kontorer.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle ansatte og kunder er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer på jobb
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider

Kunder og besøkende skal vaske hender ved ankomst til kontoret

 • Kunder skal tilbys desinfiserende håndvask ved ankomst til Selskapets kontorer. Hånddesinfeksjon plasseres i inngangspartiet på Selskapets kontorer.

Hostehygiene

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for ansatte og kunder. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Godt renhold

Viruset SARS-CoV-2 fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Utsatte områder skal ha forsterket renhold:

 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum daglig.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Dørhåndtak, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
 • Møteromsbord og skrivebord for ansatte rengjøres daglig
 • Kjøkken rengjøres minimum daglig
 • Kaffekopper, glass, tallerkener og bestikk vaskes i oppvaskmaskin minimum daglig
 • Felles utstyr som benyttes av flere ansatte

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette skal avstand mellom ansatte og mellom ansatte og kunder/besøkende økes, og det skal ikke arrangeres større fysiske møter og samlinger for ansatte og/eller kunder/besøkende. Om mulig gjennomføres møtene mellom kun 1 ansatt og 1 kunde/besøkende. Kunder/besøkende fra ulike husholdninger skal ikke delta i samme møte.

Ansatte bør i størst mulig grad omgås samme gruppe med ansatte. På denne måten blir det færrest mulig nærkontakter ved bekreftet sykdom hos ansatt eller kunde. Det er en fordel at ansatte begrenser omgang med mange andre personer på fritiden.

Kontaktreduserende tiltak skal gjennomføres på kontorene for å redusere nærkontakt.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning unngås
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold to meters avstand fra hverandre når man oppholder seg mere enn 15 min på samme sted. Dette gjelder både i møterom og på de ansattes arbeidsplass.

Tetthet i grupper:

 • Større samlinger skal unngås. Interne møter med mer enn 2 ansatte skal unngås, og kravet om avstand gjelder også her. Interne møter bør skje som videomøte eller på telefon. Interne sosiale arrangementer kan ikke avholdes, kun sosiale nettmøter.
 • Møter med bestående kunder skal søkes avholdt om mulig som videomøter
 • Ansatte som ikke behøver å være på Selskapets kontorer bør benytte seg av hjemmekontor.
 • Alle arbeidsplasser kan bare benyttes av en ansatt gjennom arbeidsdagen og kan ikke deles med andre ansatte
 • Unngå å sette opp mange møter på samme tid for å unngå at flere kunder/besøkende må vente i resepsjonen/venterom samtidig.
 • Personer kan passere hverandre med 1 meters mellomrom, men slik nærhet skal unngås og da kun skje kortvarig.
 • Eksterne bud eller leverandører skal om mulig unngå å bevege seg inn i Selskapets kontorer.
 • Møter med samarbeidspartnere og andre eksterne gjennomføres som videomøter.

Begrense utdeling av drikke og felles bespisning:

 • Kunder tilbys ikke drikke ved ankomst til lokalet, men serveres inne i møterommet og/eller kan forsyne seg selv av drikke fremsatt i møterom på forhånd.

Transport:

Ansatte, besøkende og kunder bør unngå å bruke offentlig transport til og fra Selskapets kontorer. Ved bruk av offentlig transport må man holde god avstand til andre og følge eventuelle påbud om bruk av munnbind.

Ansatte skal unngå unødige arbeids- og privatreiser. Ansatte skal ikke besøke andre kontorer enn der man er hjemmehørende.

Bruk av garderober

 • Garderober med dusj skal ikke benyttes.
 • Ansatte skal ikke benytte samme garderobe som kunder

Bruk av utstyr

 • De ansatte skal ikke dele bruk av datamaskiner, mobiltelefoner og annet utstyr med andre ansatte, kunder eller besøkende.
 • Ansatte skal ikke ta med eget utstyr utover bærbar pc eller mobiltelefon til og fra kontoret.
Kontakt oss