Skip to main content Skip to main navigation

Pensjon – Fremtidens lønn og ditt ansvar!

Pensjon – Fremtidens lønn og ditt ansvar!

1 mai · 2022

Pensjon er komplekst, og veldig mange opplever det som krevende å få oversikt over egen situasjon, egne avtaler, egne pensjonspenger, det du faktisk skal leve av den dagen din yrkesaktive karriere er over og du skal innta tilværelsen som pensjonist.

Det handler tross alt om fremtidens lønn og ansvaret hviler i stor grad på den enkelte.

Reformene og endringene i ulike regelverk rundt pensjon har vært mange og omfattende siden år 2000. Obligatorisk Tjenestepensjon hvor det ble obligatorisk for bedrifter å spare til pensjon for sine ansatte ble innført i 2006. Dette gjorde heldigvis at noe av ansvaret ble lagt på arbeidsgiver, men langt ifra alt.

Reformen i Folketrygden i 2011 var nødvendig. Kombinasjonen av en økende andel eldre og høyere gjennomsnittlige pensjoner ville ha ført til en dramatisk økning i pensjonsutgiftene i folketrygden. Utgiftene til alders-, uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden ved en videreføring av det gamle systemet var anslått å bli doblet som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien frem mot 2050. For alle født 1963 eller senere er denne reformen betydelig og har medført et større ansvar for den enkelte og et større behov for å spare privat.

Så fikk vi innføringen av egen pensjonskonto i 2021, hvor all opptjening fra innskuddspensjon hos nåværende og fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor ble samlet på en konto. Egen pensjonskonto og regelverket er kjærkomment, lavere kostnader, mulighet til å bestemme selv hvor pengene skal spares, helt uavhengig av hva arbeidsgiver har valgt og til slutt bedre oversikt, eller var det egentlig sånn?

Har Egen pensjonskonto, skapt bedre oversikt? Har egen pensjonskonto gjort et vanskelig tema enklere å forstå?

Mulig, men mest sannsynlig ikke.

Det i seg selv er ikke veldig rart. Du endrer ikke bevisstgjøringen rundt et komplekst tema over natten, det tar tid. Og den tiden begynner å bli knapp for noen, men uavhengig av hvor lenge det er til pensjonsalder er det aldri for sent og du kan gjøre gode tilpasninger som gir større handlingsrom som pensjonist.

Her er noen generelle råd på veien:

  • Skaff deg oversikt over egen situasjon
  • Hva kan jeg forvente å få i pensjon?
  • Hvilken spareprofil har jeg på min pensjon gjennom arbeidsgiver og er den riktig for meg?
  • Etabler privat sparing etter evne og behov
  • Snakk med en rådgiver for tilpasninger til din situasjon

Pensjonssparing krever individuell tilpasning

Økt bevissthet og eierskap til egen pensjon skjer ikke over natten, det skjer heller ikke isolert sett ved innføring av et nytt regelverk. Det kommer til å ta tid og det kommer til å kreve pedagogisk fremstilling, en hånd å holde i og gode råd tilpasset den enkeltes situasjon.

For pensjon er og blir et individuelt anliggende, på samme måte som privatøkonomi ellers, det krever skreddersøm og individuell tilpasning. Summen av de valgene du tar som ansatt vil ha stor betydning for hvor mye pensjon du får, som er lønnen du skal leve av etter at den yrkesaktive karrieren er over.

Og kanskje det viktigste av alle disse valgene; forholdet mellom hvor mye aksjer og andre verdipapirer du har i sparingen din, altså hvordan disse pengene forvaltes.

Ta grep nå – vi kan hjelpe deg!

Söderberg & Partners er et Nordens ledende rådgivende finanshus. For oss er det viktig å påpeke viktigheten av å sette seg inn i fremtidens lønn. Vi anbefaler alle å gjøre et bevisst valg for sin pensjon.

Gjennom vårt rådgivningskonsept er vi opptatt av å se helhetsbildet for våre kunder. I samarbeid med deg, utarbeider vi en langsiktig pensjonsplan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Sammen finner vi riktig risiko over tid, basert på hele din pensjonsopptjening og hensyntar alle elementene som påvirker det du skal leve av som pensjonist.

Vårt fundament er den personlige relasjonen med våre kunder. Vi mener personlig og pedagogisk rådgivning, med åpenhet i alt vi foretar oss er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalinger.

Hos oss settes kunden i sentrum og alle våre råd er tilpasset dine individuelle behov, mål og livssituasjon.

Vi hjelper deg med din pensjon! 

Kontakt oss