Skip to main content Skip to main navigation

Forvaltning for fremtidige generasjoner

Forvaltning for fremtidige generasjoner - aksjer eller eiendom?

Stadig flere forvalter midler med neste generasjon i tankene.

7 juli · 2020

Velstandsutviklingen vi har sett i Norge gjennom de siste tiårene har bidratt til at stadig flere nordmenn opplever økt fleksibilitet i økonomien sin. Det gjør at stadig flere forvalter midler med neste generasjon i tankene.

Vi vil her se nærmere på spesielt to investeringsmuligheter, nemlig aksjer og eiendom. Hva som historisk sett har gitt best avkastning over lange tidsperioder, samt vurdere disse mulighetene opp mot arv og problemstillingene som følger med det.

Les mer: Hvordan fordele arven uten å risikere konflikter

Trenger det alltid å være eiendom?

Mange tenker automatisk eiendom når man skal vurdere ulike måter å sette av midler til barn eller barnebarn, men det finnes også de som ser på verdipapirfond (ofte aksjefond) som et enklere og på mange måter likestilt alternativ.

Nordnet gjennomførte i januar 2019 en av de grundigste analysene av avkastning på eiendom kontra aksjer som er gjort i Norge. I henhold til denne analysen, som også ble dekket av Dagens Næringsliv, finnes det ikke et svart-hvitt-svar på om det er eiendom eller aksjer som er den beste investeringen over tid.

I all hovedsak kan funnene til Nordnet oppsummeres med at eiendom har vært den beste investeringen de siste 20 årene, mens aksjer har vært best hvis vi ser så langt som 150 år tilbake i tid.

Som vanlig er det slik at historisk avkastning varierer ut fra hvilken tidsperiode man ser på. Og som vi vet så sier historisk avkastning heller ingenting om hva man kan forvente seg i tiden fremover.

Aksjer og verdiskapning

Et viktig moment å ta med seg når man vurderer aksjer opp mot eiendom, er at aksjemarkedet er en naturlig gjenspeiling av den verdiskapningen og veksten som finner sted i samfunnet. Siden den naturlige utviklingen for et veldrevet selskap er å vokse, er det derfor naturlig at aksjekursen også vokser utover den generelle prisstigningen ellers i samfunnet.

Når det gjelder eiendom så stiller det seg litt annerledes. Det er nemlig i prinsippet ingen grunn til at eiendom skal fortsette å stige i pris utover det som er den generelle prisstigningen i samfunnet – én enkelt eiendom vokser jo ikke slik et selskap prøver å gjøre. Så finnes det selvsagt unntak fra regelen, der blant annet enkelte eiendommer kan ha en spesiell beliggenhet eller utførelse som rettferdiggjør unormal høy prisstigning. Stiger likevel eiendomsprisene på generell basis utover samfunnets prisstigning, så kan det argumenteres for at dette skyldes ubalanser i markedet skapt av eksempelvis reguleringer, skatter, avgifter eller andre forhold som gjør at kapital som tidligere var plassert andre steder blir vridd over til eiendom. 

Det er derfor naturlig å tenke seg at dette er noe av årsaksforholdet bak det faktum at eiendom har gjort det såpass bra i forhold til aksjer i løpet av de siste 20 år, men ikke før det.

Stadig snakkes det om at det bygges for få boliger. Og om det faktisk bygges for få boliger så vil naturligvis prisene stige mer enn normalt. Men dette skyldes altså et marked som har vært mer eller mindre ute av balanse, og man kan ikke uten videre regne med at dette vil fortsette også i fremtiden.

Når det gjelder fremtidig avkastning på lang sikt forventes aksjemarkedet på generell basis å gi bedre avkastning enn eiendom. Det betyr ikke at det gjør noe å ha flere ben å stå på (med andre ord kan det lønne seg å diversifisere investeringene sine).

Når vi her har sammenlignet aksjer og eiendom som investeringer så snakker vi da om eiendom for utleie- og investeringsformål, ikke for boformål. All den tid vi er avhengig av å et sted å bo, samtidig som det er gunstig fra et skatteperspektiv å eie primærbolig i Norge, så er det ikke vanskelig å argumentere for eiendom. Som investeringsobjekt, så har imidlertid skattereglene knyttet til aksjeinvesteringer og sekundærboliger blitt mer og mer likestilt de seneste årene.

Til slutt noen tanker om arv og investeringer

Etter hvert kommer tiden hvor barn og/eller barnebarn skal arve noen midler, kanskje som støtte til å kjøpe sin første bolig. Skal man gi et forskudd på arv så er det jo fornuftig å gi det når arvingene har størst behov for det, og for mange vil det være når man er på utkikk etter sin første bolig.

Om du ønsker å gi arven i form av en investering i bolig til barna finnes det ulike måter å gjøre dette på, som vi tidligere har beskrevet:

  • Gå inn som medeier i boligen
  • Stå som medlåntaker hos banken
  • Stille som kausjonist
  • Gi et pengebidrag som forskudd på arv

Arveavgiften forsvant som kjent 1. januar 2014, noe som har gjort det enklere. I dag kan man i prinsippet overføre midler til barna uten begrensninger. Stikkordet vil imidlertid være rettferdighet. Hvis man gir beløp X til barn A i dag, hvor mye skal gis til barn B om fem eller ti år? Beløp X, eller beløp X pluss avkastning? Og hva danner grunnlaget for avkastningen, er det bankrentene eller er det økningen i eiendomsprisene? Her kan det være fornuftig å legge en plan i forkant, slik at det hele oppleves som retteferdig for alle.

Overfører man fast eiendom i levende live, er det i utgangspunktet å anse som en gave, noe som vil utløse full dokumentavgift. Det er fritak på dokumentavgift ved arv (etter død), men kun for den enkeltes ideelle arveandel. Igjen, planlegging kan være nøkkelen for å gjøre det optimalt.

Både aksjer og eiendom er likestilt hva angår skattemessig kontinuitet, der mottaker overtar arvelaters skattemessige posisjon. Så selv om man selv ikke oppfyller kravene til eksempelvis eiertid og botid, så slipper man unna skatt ved salg så lenge arvelater oppfylte kravene.

Arver man en portefølje av aksjer som står på en aksjesparekonto, så kan man nå gjøre endringer i den porteføljen (om ønskelig) uten å utløse gevinstbeskatning. Da slipper man å eie store "fastlåste" aksjeposter, som man etter gamle skatteregler vegret seg mot å selge pga. skatten det ville utløst.

Uansett hvordan man velger å gjøre det, så er rettferdighet og planlegging ofte nøkkelord som går igjen. Hjelper man ett barn med kjøp av sin første bolig, så bør man gjerne ha nok igjen til at også nestemann kan få hjelp. Dette er altså ting som bør tenkes gjennom før man gir noe til noen av barna.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen har tidligere delt sine tanker i denne artikkelen:

— Støtter du et barn økonomisk, bør du kunne støtte de andre i søskenflokken også. Det er viktig at du som forelder tenker gjennom hvordan verdiene skal kunne deles på en rettferdig måte. Det er ikke et smart trekk å forskjellsbehandle barna.

Markedskommentar for oktober 2020

25 november · 2020

Antallet nye smittetilfeller av Covid-19 steg kraftig i oktober. Globale aksjemarkeder ble preget av usikkerheten i takt med nye nedstengninger i vestlige økonomier. Kredittpåslaget økte noe i måneden, som sammen med høyere renter gav negativ avkastning i globale renteindekser.

2020.11 Utvikling utvalgte indekser.png

Økt smitte, økonomiske nøkkeltall flater ut

Ledende økonomiske indikatorer flater ut etter et sterkt tredjekvartal. Samtidig har andre (tredje i USA) smittebølge for alvor begynt i store deler av USA, Europa og India, noe som har ført til strengere restriksjoner og ulike former for lockdowns. Oppbremsing i økonomisk aktivitet gir grobunn for ytterligere stimulansepakker som vil kunne vare inn i neste år. Den europeiske sentralbanken, ECB, varslet blant annet at de på desembermøtet vil kalibrere pengepolitikken og at det vil kunne komme ytterligere lettelser, sannsynligvis via verdipapirkjøpsprogrammer og økte likviditetstiltak.

2020.11 Nye tilfeller Covid 19.png

Aksjemarkedene

2020.11 Utvikling aksjeindekser oktober.png

Verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 2,4 prosent i oktober, målt i lokal valuta. Hittil i år er verdensindeksen ned 1,1 prosent i lokal valuta. Målt i norske kroner er den opp 7,6 prosent på grunn av en svakere norsk kronekurs. Ser vi på sektornivå så var det energi og finans som utviklet seg svakest i oktober, og de eneste sektorene med positiv avkastning var forsyning og kommunikasjon. De store IT og teknologiselskapene, som har stått for brorparten av den positive avkastningen i år, hadde samlet sett en svak måned i oktober, der sektoren var ned 1,1 prosent. Til tross for at mange store amerikanske selskaper leverte gode 3.kvartalstall i oktober, ble sentimentet svekket av økte smittetall og svakere utsikter. Den brede S&P 500 indeksen endte ned 2,7 prosent (USD).

Rentemarkedene - økt kredittpåslag

Lange renter steg i USA og Norge etter sidelengs utvikling siden april. Rentene i USA har steget i takt med økt forventning til Biden-seier og med det utsikter til økt offentlig pengebruk. Tendensen har vært den motsatte i eurosonen, der rentene falt i oktober, trolig på grunn av smitteoppblomstringen og forventning til redusert aktivitet.

Globale obligasjoner av høy kvalitet (Investment Grade) har utviklet seg positivt hittil i år, med en avkastning på over fire prosent, godt hjulpet av fallende rentenivå. Obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) har siden bunnen i mars steget med nesten 30 prosent, men ligger fortsatt i minus idet vi nærmer oss årets siste måneder.

2020.11 Renter.png

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Nye partnere i Oslo

Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass fra 2. november.

2 november · 2020

Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss i Söderberg & Partners Wealth Management.

Foto øverst (fra venstre): Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass hos oss fra 2. november.

Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi med tanke tjenestetilbud til våre klienter.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, er strålende fornøyd med de nye partnerne på Oslo-kontoret, og er trygg på at de vil bidra til å løfte selskapet videre.

- Vi ønsker Vegar Strange-Hansen, Lars Petter Gran og Mariano A. Ramirez hjertelig velkommen ombord. Vi bygger opp en kompetanseorganisasjon på alle områder, og med de aller dyktigste rådgiverne i bransjen ønsker vi å bli den foretrukne uavhengige rådgiveren i markedet, sier Michael.

Family Office-konsept

Vegar, Lars og Mariano har lange relasjoner med klienter innen Family Office-segmentet, og de har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger.

- Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår. Spesielt viktig blir de for vårt Family Office-konsept, hvor erfaring og kompetanse fra dette segmentet er avgjørende for å kunne levere det som forventes. Vi vet at betjeningen av dette segmentet er svært krevende, og derfor var det viktig for oss å finne noen av de mest erfarne rådgiverne i bransjen med gode relasjoner i markedet, fortsetter Michael.

Michael, Lars, Tore, Vegar og Mariano.jpg

Foto (fra venstre): Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez.

Spennende bransje med mange muligheter

- Etter mange fine år i DNB, er vi nå klare for nye utfordringer. Vi ser frem til å fortsette karrieren i Söderberg & Partners Wealth Management. Den positive opplevelsen av en organisasjon som er en sterk utfordrer i det norske markedet gir en ekstra energi, noe vi også ser klientene til Söderberg & Partners Wealth Management nyter godt av gjennom rådgivningen de får, sier de nye partnerne.

De har selv fulgt med på utviklingen i bransjen, og ønsker å tilby våre klienter førsteklasses rådgivning.

- Vi har i mange år vært opptatt av utviklingen som skjer i bransjen, og hvordan teknologi preger samarbeidet mellom ulike aktører for å kunne levere markedsledende tjenester og produkter. Som Nordens største frittstående aktør står vi fritt til å velge leverandører, løsninger og tjenester slik at klientene våre får den aller beste rådgivningen, fortsetter de.

- Vi gleder oss til å være med å bygge selskapet videre sammen med alle våre nye kolleger i Söderberg & Partners Wealth Management, avslutter de nye partnerne.

Dersom du ønsker en prat med Vegar, Lars eller Mariano, kan du nå de på telefon/e-post:

Vegar: +47 99 22 48 24 / e-post

Lars: +47 90 70 89 89 / e-post

Mariano: +47 99 59 50 70 / e-post

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans

26 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management avholdt torsdag 22. oktober et seminar litt utenom det vanlige for 25 kunder i Bergen.

Selveste Atle Grønn, professor i russisk og sjakkforfatter, hadde tatt turen til Bergen for å dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema - strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans.

Forfatter Eivind Riise Hauge var også invitert for å dele sine betraktninger rundt beslutningstaking og sjakk.

I løpet av arrangementet ble det spilt flere oppvisningspartier som alle kunne følge med på over storskjerm.

Edvard Brøther og Atle Grønn.png

Foto (fra venstre): Daglig leder ved kontoret i Bergen, Edvard Brøther, taper partiet mot den noe mer erfarne Atle Grønn.

Seminaret ble avsluttet med en svært spennende simultanoppvisning der 10 kunder fikk spille sjakk samtidig mot Atle Grønn (som er internasjonal mester).

Hvordan var det å spille mot kunder av Söderberg & Partners Wealth Management?

Atle: Jeg har vært i det organiserte sjakkmiljøet ("menigheten") i over 40 år, men den muligheten vi har fått de siste årene til å formidle sjakk til nye grupper, er det som interesserer meg mest nå. Kundene til Söderberg & Partners Wealth Management er en fin blanding av ekte sjakkamatører (TV-seere som kanskje har spilt litt på hytta) og erfarne, sterke, tidligere klubbspillere. Det ble en uventet lang, hard og morsom simultan.

På seminaret hadde Atle mange gode betraktninger rundt strategisk tenkning. Det ble trukket paralleller mellom suksessen til Magnus Carlsen og tidligere sjakkspillere som har lykkes i næringslivet.

Hva kan næringslivet lære av sjakken?

Atle: Et ord jeg vil si er "etteranalyser", altså lære av feil etter partiet, men ikke underveis. Når partiet er i gang, må man se fremover og ikke være for sentimental angående forspilte sjanser tidligere i partiet.

Det er bedre med en dårlig plan enn ingen plan sies det. Er det også slik på sjakkbrettet?

Atle: Som jeg sa under foredraget, er dette omdiskutert også i sjakken. Denne aforismen kan snus på hodet, og jeg er sannelig ikke sikker på hva som er best. Mennesker har ofte sine kjepphester, men f.eks. Magnus Carlsen er spesielt god til å skifte plan etter omstendighetene og ikke holde fast ved en dårlig plan.

Atle Grønn og Eivind Riise Hauge.png

Foto (fra venstre): Atle Grønn mot forfatter Eivind Riise Hauge.

Forfatter Eivind Riise Hauge er selv en habil sjakkspiller. En del av torsdagens program var at Atle skulle spille et parti mot Eivind. Partiet endte med en overraskende seier til Eivind.

Avgjørende trekk partiet mellom Eivind Riise Hauge og Atle Grønn.png

Foto: Siste trekk i partiet mellom Eivind Riise Haug og Atle Grønn. Det hvite tårnet flytter til feltet E1. Den svarte dronningen er fanget i en binding mot sin egen konge.

Hvordan var det å spille mot Atle Grønn på arrangementet vårt?

Eivind: Det er alltid interessant å spille mot sterke spillere. Jeg prøvde å være dønn solid - ikke gjøre noe overilt og på den måten være utro mot min egentlige stil som er hissig, taktisk hvor jeg søker komplikasjoner. Strategien var ikke særlig vellykket, ettersom jeg ble presset og ikke hadde noen aktiv plan. Men så gjorde Atle en overseelse, og jeg fikk inn et litt artig triks. Da jeg så vinsttrekket, økte pulsen noe voldsomt. Det overrasket meg. Denne rent fysiske reaksjonen. Førti år gammel, og likevel betyr det noe.

Kan du si litt om hvorfor du har valgt sjakk som tema i mange av bøkene dine?

Eivind: Sjakklig innsikt, og ikke minst erfaring med sjakkmennesker, det er jo en gavepakke for en dikter. Miljøet rommer jo litt av hvert, og sjakken har en rikholdig historie. Så man skriver lett frem skikkelser. Nå er det jo også sånn at man gjerne skriver om det man kjenner, og da er det jo naturlig å bruke dette som er litt aparte, mennesker som har gått for langt inn i sjakken, som er fanget der. Nå er det viktig å understreke at jeg har noen av mine beste venner fra sjakkmiljøet - og de er utmerkede mennesker! Men man skriver om mennesker og situasjoner som er potensielt litterære, og da velger man dem som gynger, svever og balanserer ustøtt gjennom tilværelsen.

Er sjakk en sport?

Eivind: Kanskje. Men ikke for meg. For meg er sjakk en kunst. Det vil si: den kan være det, de langt fleste partier som spilles er jo kunstnerisk helt uinteressante, men så er det øyeblikk.. ja, øyeblikk på brettet som transcenderer det trivielle. Plutselig er man en del av noe større. Slik skiller sjakken seg ut som noe unikt.

Simultanoppvisning

Programmets høydepunkt var Atle Grønn sin simultanoppvisning. Ti kunder spilte sjakk mot Atle Grønn samtidig. Ifølge Atle var sjakknivået overraskende høyt på fire av de ti bordene. Stillingen endte likevel 10-0 i favør Atle Grønn.

Atle Grønn og S&P WM kunder.png

Foto: Atle Grønn i simultanoppvisningen. Det viste seg at det satt tidligere NM-deltagere og Bergensmestere blant spillerne Atle spilte mot.

Premie for beste parti gikk til en av kundene som deltok. Atle Grønn omtalte dette partiet som skarpt, spennende og jevnt. Eivind Riise Hauge delte ut en signert utgave av sjakkboken sin "Spillenes konge" til alle som deltok på simultanoppvisningen.

Eivind Riise Hauge.png

Foto: Eivind Riise Hauge signerer boken sin.

Premie til vinner.png

Foto: Premie for beste parti.

Takk til fotograf David Brøther, Bergen Sjakklubb og Hotell Norge.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us