Skip to main content Skip to main navigation

Verdien av rebalansering

Verdien av rebalansering

For profesjonelle investorer er rebalansering en viktig og helt naturlig del av forvaltningen.

3 juli · 2020

Du har kanskje hørt om rebalansering, og hvordan det kan bidra til høyere risikojustert avkastning over tid. Med markedsbevegelsene vi har sett den siste tiden, er vi allerede i full gang med å rebalansere kundene våre.

Vi har tatt en prat med porteføljeforvalter i Söderberg & Partners Wealth Management, Ole Dahl.

Hva innebærer det å rebalansere?

– Kort fortalt så handler det om å rette opp avvik i en portefølje, sånn at den justeres tilbake til strategien som er lagt. Hvis for eksempel aksjeandelen har steget over et bestemt nivå, så benytter man anledningen til å sikre aksjegevinster. Hvis aksjeandelen har falt under et bestemt nivå, så kjøper man seg opp i aksjer, sier Dahl.

Ulike aktivaklasser beveger seg gjerne ulikt, slik at sammensetningen i en portefølje endrer seg fortløpende. Da oppstår det slike avvik som Ole gir et eksempel på over. Rebalansering bidrar til å sikre disiplin i forvaltningen og opprettholdelse av den planen man allerede har lagt.

For profesjonelle investorer er rebalansering en viktig og helt naturlig del av forvaltningen. Et kjent eksempel er Oljefondet, som kjøpte aksjer i 2009 etter de store fallene under finanskrisen.

Allerede ivaretatt for våre kunder

Alle kunder som har en avtale om aktiv forvaltning eller som har organisert porteføljen sin gjennom et fond-i-fond trenger ikke bekymre seg for rebalansering – det blir allerede ivaretatt løpende.

– En rebalansering settes i gang dersom et fond eller en aktivaklasse nærmer seg grensene som er bestemt av mandatet (avtalen) mellom kunde og Söderberg & Partners Wealth Management. Med markedsbevegelsene vi har hatt de siste ukene er nærmere 90 % av alle aktivt forvaltede porteføljer allerede rebalansert eller i gang med en rebalansering nå, forteller Dahl.

Kunder som jevnlig tilfører porteføljen sin frisk kapital bidrar også til å rebalansere porteføljen sin, ettersom det handles andeler i underallokerte fond på tidspunktet for innskuddet.

Har man organisert porteføljen gjennom et fond-i-fond, så eier man andeler i kun et fond. Det fondet rebalanseres løpende ved innskudd og uttak av fondet, ettersom fondsforvalter selger det som er overallokert (ved uttak) og kjøper det som er underallokert (ved innskudd).

Gir høyere avkastning og lavere svingninger

Hovedmålet med rebalansering er ikke å forutse retningen markedet skal bevege seg i fremover eller å maksimere avkastning, men i større grad å sikre disiplin i forvaltningen og fungere som et verktøy for å styre risikoen. Tall fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU) viser imidlertid også at rebalansering bidrar med mellom 0,40 % til 1,00 % i årlig meravkastning, samt lavere årlig standardavvik*.

  Med årlig rebalansering Uten rebalansering
Gj.snittlig aksjeandel 60,40 % 65,00 %
Gj.snittlig avkastning (år) 9,89 % 9,15 %
Gj.snittlig standardavvik (år) 10,20 % 11,10 %

Under er et eksempel på hvordan det kan se ut i praksis

imagezhjnn.png

Grafen over viser et eksempel på utviklingen til en 60/40-portefølje både med og uten rebalansering. Når globale aksjer faller, vekter man seg opp i aksjer. Når globale aksjer stiger, vekter man seg ned i aksjer. Under ser du den løpende fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i dette eksempelet.

imageygfg.png

– Når rebalansering, i tillegg til å ha en disiplinerende effekt, også gir høyere avkastning, er det liten tvil om at det er et svært effektivt og viktig verktøy som alle bør benytte seg av, avslutter Dahl.

*Kilde: Datastream, Söderberg & Partners Wealth Management, NBIM: 1970 – 2012 (60/40-fordeling i en portefølje)

Kontakt oss