Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk allokering - det langsiktige valget

Strategisk allokering - det langsiktige valget

Hvordan bestemme den strategiske allokeringen?

7 juli · 2020

Profesjonelle formuesforvaltere har en veletablert metodikk for hvordan de skal investere midler. Vi skal her se på hvordan dette foregår, fra strategiutforming til pengene faktisk er investert, og fokusere spesielt på hva beslutningen om fordelingen mellom de ulike aktivaklasser bygger på, altså den strategiske allokeringen.

Investeringsstrategi og risiko

Investeringsstrategien er en nedskrevet plan for hvordan man skal investere midlene sine. Som grunnlag for strategien må man ha klart for seg hva som er formålet med investeringen.

Det er to helt forskjellige ting å spare langsiktig til pensjonsalder og å sette sammen en kortsiktig portefølje som skal finansiere en ny bil innen 5 år. Investeringsstrategien er en plan som skal fastslå hvor mye risiko man både evner og ønsker å ta, og som gir noen klare retningslinjer for hvordan porteføljen skal forvaltes. Porteføljens risikoprofil avgjør altså porteføljens sammensetning av de ulike byggeklossene, også kalt aktivaklasser.

For å bestemme hvor mye risiko som er hensiktsmessig for den enkelte, bør man starte med å foreta en helhetlig vurdering. Man må forstå sin finansielle situasjon, være bevisst på målsettinger, ønsker, behov og ikke minst evnen og viljen til å ta risiko. Er målet med porteføljen å sikre pensjonen bør både dagens alder og tenkt pensjonsalder være viktige faktorer. Er man derimot en familie som ønsker å ivareta familieformuen for kommende generasjoner, vil porteføljens sammensetning måtte gjenspeile dette. I tillegg vil man ofte måtte ta juridiske og skattemessige hensyn, samt vurdere eventuelle likviditetsbehov.

Les også: Slik forvalter du familieformuen

Strategisk allokering

Når de første vurderingene er gjort og man blant annet har kartlagt hvilken risiko man ønsker eller trenger å ta for å nå sine mål, er det den strategiske allokeringen, nemlig den overordnede fordelingen mellom de ulike aktivaklassene, som skal besluttes. Dette anses ofte for å være den viktigste investeringsbeslutningen.

Les også: Hvor mye risiko tåler du?

Den strategiske allokeringen kan besluttes på ulike måter; fra egne statistiske modeller som finner den optimale porteføljesammensetning til tommelfingerregler. Man setter så sammen en portefølje bestående av ulike aktivaklasser hvor man investerer en prosentdel (såkalt vekt) av porteføljen. De vanligste aktivaklassene er:

  • Aksjer er ofte en sentral byggekloss, og de fleste porteføljer har en form for aksjevekting. Aksjer kjennetegnes av at de i utgangspunktet er evigvarende instrumenter som gir rett til en andel av bedrifters resultater og eiendeler. Som aktivaklasse vil de som oftest øke i verdi i det lange løp, og gir i noen tilfeller også en løpende kontantstrøm i form av utbytte. Aksjeeksponering kan oppnås gjennom blant annet å investere i ulike aksjefond eller enkeltstående selskaper.
  • Obligasjoner er lån til offentlige eller private som skal betales tilbake. De vil frem til tilbakebetalingen skjer gi långiver en inntekt i form av kupongbetalinger. Obligasjoner kjennetegnes ved at de svinger mindre i verdi enn aksjer og at de forfaller til en bestemt tid.
  • Pengemarked omfatter lån med kortere løpetid som ikke betaler kuponger. Dette markedet benyttes ofte til å plassere kontanter over kortere tidsperioder. Verdier plassert i pengemarkedet svinger lite, selv om det i noen tilfeller kan skje at långiver er ute av stand til å betale tilbake. Investeringer i pengemarkedet benyttes ofte i porteføljer som kan ha behov for rask likviditet.
  • Eiendom benyttes gjennom indirekte, eller i store porteføljer direkte, investeringer. I motsetning til de tre foregående aktivaklasser er i utgangspunktet ikke eiendom noe som kan forvaltes passivt, da det krever at man håndterer utleie og vedlikehold av eiendommene. Eiendom gir en inntekt i form av leie og verdiøkning på eiendommene.
  • Alternative investeringer er investeringer som har et annet mønster i prisbevegelsene enn tradisjonelle aktivaklasser og som derfor kan skape alternative kilder til avkastning. Eksempler kan være gull eller andre råvarer, hegdefond av like typer, investeringer i fond som investerer i unge selskaper (såkalte såkornfond), eller fond som går aktivt inn i driften av selskaper (private equity).

Metoden for å sette sammen de ulike aktivaklasser i en portefølje vil som sagt variere, men det bør alltid bygge på prinsippet om diversifisering. Det betyr at man sprer porteføljen på flere ulike aktivaklasser for å eliminere noe av den risikoen man påtar seg ved å investere (ved at de ulike aktivaklassene ikke alltid beveger seg i samme retning).

Som regel vil porteføljer som kan ta mye risiko og som er langsiktige ha en høyere andel aksjer (50-100 %), mens porteføljer som har kortere tidshorisont og dermed kan bære mindre risiko gjerne vil bestå av ulike typer rentepapirer som obligasjoner eller pengemarkedsplasseringer. Aksjer forventes å gi høyere avkastning over tid, selv om det i kortere perioder vil kunne svinge mye i verdi. Derfor bør det som nevnt ikke være hovedvekten i en kortsiktig portefølje, sett fra et risikostyringsperspektiv.

Les også: Verdien av rebalansering

Hvordan sette dette ut i live?

Det neste steget er å bestemme seg for de konkrete investeringer man vil foreta. For større institusjonelle investorer blir det et spørsmål om hva man skal gjøre selv, og hvilke forvaltningstjenester man skal hente eksternt.

Privatpersoner vil stort sett være tjent med å søke rådgivning dersom man ikke har kompetanse nok selv. Utvalget av produkter er enormt, og det kan også virke uoversiktlig. Det finnes mange gode fond som kan brukes som byggeklosser, og som dekker deler av eller hele aktivaklasser. Man må også ha et bevisst forhold til valget mellom aktiv eller passiv forvaltning, eventuelt en kombinasjon av dette. Det handler om å finne en god portefølje som samlet sett har den risikofordelingen man er komfortabel med og som har de avkastningsforventningene som trengs for å kunne nå de forhåndsdefinerte målene. Dette er ingen enkel oppgave, og det finnes ingen fasit for hva som er den beste fremgangsmåten.

Les også: Aktiv, passiv eller begge deler?

Hovedbudskapet her er uansett at det er den strategiske allokeringen, sammen med porteføljens totale risikoeksponering, som er de viktigste beslutningene man som investor må ta. Derfor er det viktig at dette er en veloverveid og kunnskapsbasert beslutning, og som helst ikke bør tas basert på innfallsmetoden.

Når den langsiktige planen først er lagt, så bør man sørge for å holde seg til den selv om veien fremover skulle vise seg å bli noe humpete. Da kan det være fornuftig å ha gjort seg noen tanker om hvordan man kan forholde seg til perioder med markedsuro.

Markedskommentar for februar 2021

4 mars · 2021

Risikoaktiva hadde en solid oppgang de to første ukene i februar, men festen ble avlyst av en kraftig oppgang i lange renter, som sendte verdens børser over på utrygg grunn. Smittetallene faller globalt, men muterte virus får fotfeste i stadig flere land.

Utvikling utvalgte indekser februar 2021

Globale smittetall ned, men mutantene overtar

De strenge restriksjonene som har kommet med bølge 2 og 3 ser ut til å gi en effekt, globale smittetall har vært fallende siden toppen i januar. Samtidig er det bekymringsfullt at de muterte og mer smittsomme variantene får fotfeste i stadig flere land, også her i Norge. Dette har blant annet ført til at mange land i Europa har stengt grensene. Lyset i enden av tunellen er vaksineringen, selv om tempoet er varierende. Israel, som omtalt i forrige månedsrapport, er foreløpig i en klasse for seg. Der har 9/10 av befolkningen nå fått en dose eller to, milevis foran «røkla», der både vaksinering og leveranser av vaksine går tregt. Ved utgangen av februar var det satt over 241 millioner vaksinedoser på tvers av 103 land. Med dagens tempo (ca. 6,7 millioner hver dag) vil det ta 4,6 år å dekke 75 prosent av verdens befolkning med to vaksinedoser.

Covid-19 vaksinerte

Lange renter stiger på lysere utsikter

Bevegelser i amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, «tiåringen», har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Veien ut av pandemien virker å være innenfor rekkevidde, og med lysere økonomiske utsikter har tiåringen steget med over 50 basispunkter siden årsskiftet, til en foreløpig 12-måneders toppnotering (1,5 prosent ved utgangen av februar). Denne renten er viktig fordi den brukes som referanse for andre renter og aktiva (i praksis betyr renteoppgang her at obligasjonene faller i verdi, og avkastningen i form av renter blir dermed relativt sett høyere).

Oppgang i lange renter er i og for seg en god ting, det er en bekreftelse fra markedet om at vi beveger oss mot mer normale nivåer, inflasjonstall som ligger nærmere sentralbankenes mål og en solid økonomisk opphenting. Men når rentene stiger så brått som de har gjort, bryter normale korrelasjoner i markedet litt sammen. Aksjer og renter faller samtidig, slik som vi så i slutten av februar. Tvetydigheten skyldes flere ting. På verdens børser har aksjer steget mye de siste månedene, samtidig som vi har sett tendensen til at markedet roterer fra vekstaksjer over til verdiaksjer. Kort fortalt handler det om at vekstaksjer gjerne har inntekter langt frem i tid, og med lav rente diskonteres disse kontantstrømmene med en lavere rate. Høyere rente gir motsatt effekt, og dagens høye prising kan kanskje ikke forsvares. Verdiaksjene derimot, har allerede inntektsstrømmene på plass, og effekten av høyere rente blir ikke like stor. I tillegg til dette, så kan renteinvesteringer plutselig bli interessante igjen ettersom de nå gir 1 prosent høyere avkastning enn for et år siden. Det er ikke rart at det svinger litt i finansmarkedene da, mye skal re-kalibreres.

En ting til som er verdt å nevne er at sentralbankene og politikerne ikke er helt tilfreds med at rentene stiger så mye som de har gjort, for det innebærer at de finansielle forholdene automatisk «strammer seg til». Eventuelle innstramminger i økonomien ønsker sentralbankene å stå for, og gitt bakteppet med høy arbeidsledighet og fortsatt sårbar økonomi, er ikke tidspunktet inne for det enda. Derfor har blant annet den amerikanske og europeiske sentralbanken vært ute og verbalt signalisert at de kan bruke verktøykassen sin for å kontrollere en «uønsket» innstramming i finansielle forhold.

 

Globale statsrenter siste 12 mnd.

Aksjemarkedene

Etter to ukers solid oppgang i starten av måneden snudde markedet i takt med fallende risikosentiment og brå oppgang i lange renter. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte til slutt opp 2,3 prosent i lokal valuta. På regionsnivå kom norske aksjer best ut, blant annet hjulpet av solid oppgang for energirelaterte og mer sykliske aksjer. Risk-off bevegelsen slo hardest ut i fremvoksende markeder, som falt mest fra toppen, men som fortsatt leder an med sterkest avkastning hittil i år (opp 3,8 prosent i lokal valuta).

 

Utvikling utvalgte aksjeindekser februar

Rotasjonen inn i verdi og mer sykliske aksjer, som forsiktig startet i oktober/november, har fortsatt og sektorvinnerne i februar ble energirelaterte aksjer og finans. I motsatt ende finner vi sektorer som har hatt god avkastning siden pandemien startet, og hvor prisingen nå kanskje ikke fremstår som like attraktiv. Mange vil nok si at det var «på tide» med en liten realitetsorientering, mange selskaper med luftige fremtidsvisjoner har hatt gode tider på børsene det siste året, tidevannet har løftet alle båter. Vridningen inn i verdi trenger ikke å bety at tiden for vekstselskapene er forbi, men muligens at den spektakulære avkastningen man har sett i denne delen av markedet blir mer nøktern fremover. En balansert tilnærming virker stadig mer fornuftig.

 

Sektoravkastning 2021

Rentemarkedene

Amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget med 50 basispunkter siden årsskiftet, der mye av oppgangen kom i de to siste ukene av februar. Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og er ned i overkant av to prosent hittil i år.

 

Rente og obligasjonsindekser 2021

For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden sidelengs.

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Sundby med ryggen mot veggen

2 mars · 2021

Etter en tung og vanskelig sesong for Martin Johnsrud Sundby, er det alt eller ingenting når han i morgen skal forsøke å forsvare VM-tittelen på 15 kilometer i Oberstdorf.

Vi i Söderberg & Partners har fulgt Martin tett siden vi sist sommer ble samarbeidspartner for det private laget han startet sammen med Niklas Dyrhaug. Han har jobbet knallhardt gjennom høsten og vinteren i et forsøk på å kvalifisere seg til å gå flere løp i VM, deretter for å få ryggen til å fungere. Og nå, de siste seks ukene før VM, for prøve å skape en form som han tidligere i sesongen ikke har klart.

Les også: Martin og Niklas nærmer seg sesongstart

Foto: Terje Pedersen / NTB

Bilde: Martin Johnsrud Sundby på Beitostølen november 2020. Foto: Terje Pedersen/NTB

Utenfor landslaget

I VM i Seefeld for to år siden fikk Røa-løperen det etterlengtede individuelle gullet da han vant den klassiske intervallstarten. I år reiser Sundby til Oberstdorf utenfor Norges tropp, men har som regjerende mester friplass på 15-kilometeren. 

Etter seieren i Seefeld har det gått tyngre for løperen som har vunnet verdenscupen tre ganger og som står med to sammenlagtseiere i Tour de Ski. Han fikk riktignok med seg flere topp fem-plasseringer i verdenscupen og sølv i NM i 2020, men denne vinteren har det gått enda tyngre.

Ryggtrøbbel

9.plass på tremila i norgescupen på Lygna i januar er hans beste resultat denne sesongen. Ryggen har vært et problem de siste årene, også på Lygna:

– Smertemessig er det litt bedring. Jeg blir litt reddet inn av at det går sent, og at jeg fikk muligheten til å bøye og tøye litt underveis, sa Sundby til NTB etter løpet da.

Derfor ble det ingen plass i Norges VM-tropp, og Sundby har nå valgt å ta en sjanse for å kunne finne formen til mesterskapet.

– Jeg har et ørlite håp om at jeg har klart å skape en endring før VM, det er det viktigste for min del. Det blir spennende, jeg gleder meg, sier Sundby.

 

vm-seefeld-sundby.jpg

Bilde: Over målstreken som vinner av 15-kilometeren i Seefeld 2019. Foto: Thibaut/NordicFocus.

Utfordrer

Sundby har nå vært i Oberstdorf en uke allerede og ventet på muligheten sin, mens mesterskapet pågår for fullt. På onsdag denne uken skal han i aksjon, og han er tidenes utfordrer for å kunne ta en pallplass.

For de av våre klienter som ønsker å høre mer om Martins forberedelser og utfordringer i oppkjøringen til VM kan man se dokumentarserien på NRK TV. 

Se NRKs dokumentarserie her: Sundby mot verden

Vi ønsker Martin lykke til på onsdag. Vi kommer til å følge med deg og de andre norske som skal ut å forsvare Norges ære.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

 

Partnerskap med Fixrate

Gjennom partnerskap med Fixrate, kan våre klienter nå få bedre innskuddsbetingelser. Tjenesten er tilgjengelig for bedriftsklienter.

2 mars · 2021

Nå inngår Söderberg & Partners Wealth Management et samarbeid med Fixrate for å kunne tilby bedriftsklienter bedre innskuddsrenter.

Fixrate er et norsk finansteknologiselskap som har utviklet en markedsplass for store bankinnskudd. Tjenesten gir bedriftsklienter med overskuddslikviditet digital tilgang til innskuddsprodukter fra over femti banker.

- Svært mange bedrifter og investeringsselskaper har mye penger på bok, men med tilnærmet nullrente. I dag er det ikke enkelt å finne gode innskuddsrenter, og prosessen med å opprette konto i en bank er kronglete for bedrifter. Derfor har mange bedrifter slått seg til ro med lave innskuddsrenter. Vi tror at enkelhet er viktig, og nå som Fixrate har kommet på banen ser vi muligheter for klientene våre, sier Michael Vågen Sivertsen, daglig leder i Söderberg & Partners Wealth Management.

Bilde: Michael Vågen Sivertsen (til venstre) i samtale med Tore Malme.

Ønsker å tilføre klientene verdi

Vi utøver vår rolle som formuesrådgiver bredt. Selv om kapitalforvaltningen står i sentrum for klientene, er det også tilknyttede temaer som i mange tilfeller kan være vel så viktig.

- Vår rolle som formuesrådgiver handler i stor grad om tillit, og den tilliten gjør vi oss fortjent til ved at våre rådgivere ønsker klientens beste. En rekke av klientene har likvide penger på konto, gjerne til svært lav innskuddsrente. Når vi ønsker klientens beste, innebærer det å kunne bistå med veloverveide råd for kapitalforvaltning, men også på områder som vi ikke nødvendigvis tar betalt for. Dette gjør vi allerede innen skatt, arv og skifte. Derfor er det naturlig for oss å hjelpe klienter i gang med Fixrate, slik at også bankinnskuddene får optimal avkastning, sier Michael.

Fixrate ønsker kundeorienterte partnere

Siden oppstart i oktober 2017 har bedrifter plassert bankinnskudd for ca. 20 milliarder i deltakende banker på plattformen. Fixrate er en tjeneste som medfører transparens og åpenhet i markedet for store bankinnskudd. Tjenesten formidles i dag digitalt, og ved relasjonell kontakt mot større bedrifter.

- For Fixrate er dette samarbeidet kjempeinteressant. Vi opplever at bedrifter som bruker tjenesten er meget fornøyde, og vi jobber hver dag for å nå nye kunder. Som ny aktør i markedet ønsker vi å nå mange bedrifter raskt, men å nå ut i et stort marked -på egen kjøl- er ressurskrevende. Derfor er det svært interessant å inngå partnerskap med en aktør som allerede er etablert i markedet, og som deler vårt ønske om å sette kunden i sentrum. Vi er svært heldige som nå får Wealth Management på laget, sier Brynjar Ellingsen, daglig leder i Fixrate.

Om partnerskapet

Partnerskapet innebærer at rådgiverne i Söderberg & Partners Wealth Management viser frem Fixrate for klienter. Klienten registrerer selv sin bedrift, eller får hjelp fra Fixrate for å gjøre dette. Klienten vil selv signere nødvendige dokumenter samt velge blant ulike tilbud fra banker.

Verken Söderberg & Partners Wealth Management eller Fixrate vil belaste klienten for tjenesten, og det foreligger heller ingen økonomiske insentiver mellom selskapene. Partnerskapet er av verdi for begge parter ved at Söderberg & Partners Wealth Management kan tilby flere tjenester til sine klienter, og Fixrate vil nå flere kunder gjennom partnerskapet.

Tjenesten vil være gratis for klientene da bankene betaler for deltakelse på markedsplassen. Ved bruk av Fixrate som plattform for plassering av innskudd, går pengene direkte mellom bedrift og bank. Fixrate er altså ikke i befatning med pengene direkte, men er å anse som tilrettelegger av prosess mellom partene.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us