Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk allokering - det langsiktige valget

Strategisk allokering - det langsiktige valget

Hvordan bestemme den strategiske allokeringen?

7 juli · 2020

Profesjonelle formuesforvaltere har en veletablert metodikk for hvordan de skal investere midler. Vi skal her se på hvordan dette foregår, fra strategiutforming til pengene faktisk er investert, og fokusere spesielt på hva beslutningen om fordelingen mellom de ulike aktivaklasser bygger på, altså den strategiske allokeringen.

Investeringsstrategi og risiko

Investeringsstrategien er en nedskrevet plan for hvordan man skal investere midlene sine. Som grunnlag for strategien må man ha klart for seg hva som er formålet med investeringen.

Det er to helt forskjellige ting å spare langsiktig til pensjonsalder og å sette sammen en kortsiktig portefølje som skal finansiere en ny bil innen 5 år. Investeringsstrategien er en plan som skal fastslå hvor mye risiko man både evner og ønsker å ta, og som gir noen klare retningslinjer for hvordan porteføljen skal forvaltes. Porteføljens risikoprofil avgjør altså porteføljens sammensetning av de ulike byggeklossene, også kalt aktivaklasser.

For å bestemme hvor mye risiko som er hensiktsmessig for den enkelte, bør man starte med å foreta en helhetlig vurdering. Man må forstå sin finansielle situasjon, være bevisst på målsettinger, ønsker, behov og ikke minst evnen og viljen til å ta risiko. Er målet med porteføljen å sikre pensjonen bør både dagens alder og tenkt pensjonsalder være viktige faktorer. Er man derimot en familie som ønsker å ivareta familieformuen for kommende generasjoner, vil porteføljens sammensetning måtte gjenspeile dette. I tillegg vil man ofte måtte ta juridiske og skattemessige hensyn, samt vurdere eventuelle likviditetsbehov.

Les også: Slik forvalter du familieformuen

Strategisk allokering

Når de første vurderingene er gjort og man blant annet har kartlagt hvilken risiko man ønsker eller trenger å ta for å nå sine mål, er det den strategiske allokeringen, nemlig den overordnede fordelingen mellom de ulike aktivaklassene, som skal besluttes. Dette anses ofte for å være den viktigste investeringsbeslutningen.

Les også: Hvor mye risiko tåler du?

Den strategiske allokeringen kan besluttes på ulike måter; fra egne statistiske modeller som finner den optimale porteføljesammensetning til tommelfingerregler. Man setter så sammen en portefølje bestående av ulike aktivaklasser hvor man investerer en prosentdel (såkalt vekt) av porteføljen. De vanligste aktivaklassene er:

  • Aksjer er ofte en sentral byggekloss, og de fleste porteføljer har en form for aksjevekting. Aksjer kjennetegnes av at de i utgangspunktet er evigvarende instrumenter som gir rett til en andel av bedrifters resultater og eiendeler. Som aktivaklasse vil de som oftest øke i verdi i det lange løp, og gir i noen tilfeller også en løpende kontantstrøm i form av utbytte. Aksjeeksponering kan oppnås gjennom blant annet å investere i ulike aksjefond eller enkeltstående selskaper.
  • Obligasjoner er lån til offentlige eller private som skal betales tilbake. De vil frem til tilbakebetalingen skjer gi långiver en inntekt i form av kupongbetalinger. Obligasjoner kjennetegnes ved at de svinger mindre i verdi enn aksjer og at de forfaller til en bestemt tid.
  • Pengemarked omfatter lån med kortere løpetid som ikke betaler kuponger. Dette markedet benyttes ofte til å plassere kontanter over kortere tidsperioder. Verdier plassert i pengemarkedet svinger lite, selv om det i noen tilfeller kan skje at långiver er ute av stand til å betale tilbake. Investeringer i pengemarkedet benyttes ofte i porteføljer som kan ha behov for rask likviditet.
  • Eiendom benyttes gjennom indirekte, eller i store porteføljer direkte, investeringer. I motsetning til de tre foregående aktivaklasser er i utgangspunktet ikke eiendom noe som kan forvaltes passivt, da det krever at man håndterer utleie og vedlikehold av eiendommene. Eiendom gir en inntekt i form av leie og verdiøkning på eiendommene.
  • Alternative investeringer er investeringer som har et annet mønster i prisbevegelsene enn tradisjonelle aktivaklasser og som derfor kan skape alternative kilder til avkastning. Eksempler kan være gull eller andre råvarer, hegdefond av like typer, investeringer i fond som investerer i unge selskaper (såkalte såkornfond), eller fond som går aktivt inn i driften av selskaper (private equity).

Metoden for å sette sammen de ulike aktivaklasser i en portefølje vil som sagt variere, men det bør alltid bygge på prinsippet om diversifisering. Det betyr at man sprer porteføljen på flere ulike aktivaklasser for å eliminere noe av den risikoen man påtar seg ved å investere (ved at de ulike aktivaklassene ikke alltid beveger seg i samme retning).

Som regel vil porteføljer som kan ta mye risiko og som er langsiktige ha en høyere andel aksjer (50-100 %), mens porteføljer som har kortere tidshorisont og dermed kan bære mindre risiko gjerne vil bestå av ulike typer rentepapirer som obligasjoner eller pengemarkedsplasseringer. Aksjer forventes å gi høyere avkastning over tid, selv om det i kortere perioder vil kunne svinge mye i verdi. Derfor bør det som nevnt ikke være hovedvekten i en kortsiktig portefølje, sett fra et risikostyringsperspektiv.

Les også: Verdien av rebalansering

Hvordan sette dette ut i live?

Det neste steget er å bestemme seg for de konkrete investeringer man vil foreta. For større institusjonelle investorer blir det et spørsmål om hva man skal gjøre selv, og hvilke forvaltningstjenester man skal hente eksternt.

Privatpersoner vil stort sett være tjent med å søke rådgivning dersom man ikke har kompetanse nok selv. Utvalget av produkter er enormt, og det kan også virke uoversiktlig. Det finnes mange gode fond som kan brukes som byggeklosser, og som dekker deler av eller hele aktivaklasser. Man må også ha et bevisst forhold til valget mellom aktiv eller passiv forvaltning, eventuelt en kombinasjon av dette. Det handler om å finne en god portefølje som samlet sett har den risikofordelingen man er komfortabel med og som har de avkastningsforventningene som trengs for å kunne nå de forhåndsdefinerte målene. Dette er ingen enkel oppgave, og det finnes ingen fasit for hva som er den beste fremgangsmåten.

Les også: Aktiv, passiv eller begge deler?

Hovedbudskapet her er uansett at det er den strategiske allokeringen, sammen med porteføljens totale risikoeksponering, som er de viktigste beslutningene man som investor må ta. Derfor er det viktig at dette er en veloverveid og kunnskapsbasert beslutning, og som helst ikke bør tas basert på innfallsmetoden.

Når den langsiktige planen først er lagt, så bør man sørge for å holde seg til den selv om veien fremover skulle vise seg å bli noe humpete. Da kan det være fornuftig å ha gjort seg noen tanker om hvordan man kan forholde seg til perioder med markedsuro.

Markedskommentar for oktober 2020

25 november · 2020

Antallet nye smittetilfeller av Covid-19 steg kraftig i oktober. Globale aksjemarkeder ble preget av usikkerheten i takt med nye nedstengninger i vestlige økonomier. Kredittpåslaget økte noe i måneden, som sammen med høyere renter gav negativ avkastning i globale renteindekser.

2020.11 Utvikling utvalgte indekser.png

Økt smitte, økonomiske nøkkeltall flater ut

Ledende økonomiske indikatorer flater ut etter et sterkt tredjekvartal. Samtidig har andre (tredje i USA) smittebølge for alvor begynt i store deler av USA, Europa og India, noe som har ført til strengere restriksjoner og ulike former for lockdowns. Oppbremsing i økonomisk aktivitet gir grobunn for ytterligere stimulansepakker som vil kunne vare inn i neste år. Den europeiske sentralbanken, ECB, varslet blant annet at de på desembermøtet vil kalibrere pengepolitikken og at det vil kunne komme ytterligere lettelser, sannsynligvis via verdipapirkjøpsprogrammer og økte likviditetstiltak.

2020.11 Nye tilfeller Covid 19.png

Aksjemarkedene

2020.11 Utvikling aksjeindekser oktober.png

Verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 2,4 prosent i oktober, målt i lokal valuta. Hittil i år er verdensindeksen ned 1,1 prosent i lokal valuta. Målt i norske kroner er den opp 7,6 prosent på grunn av en svakere norsk kronekurs. Ser vi på sektornivå så var det energi og finans som utviklet seg svakest i oktober, og de eneste sektorene med positiv avkastning var forsyning og kommunikasjon. De store IT og teknologiselskapene, som har stått for brorparten av den positive avkastningen i år, hadde samlet sett en svak måned i oktober, der sektoren var ned 1,1 prosent. Til tross for at mange store amerikanske selskaper leverte gode 3.kvartalstall i oktober, ble sentimentet svekket av økte smittetall og svakere utsikter. Den brede S&P 500 indeksen endte ned 2,7 prosent (USD).

Rentemarkedene - økt kredittpåslag

Lange renter steg i USA og Norge etter sidelengs utvikling siden april. Rentene i USA har steget i takt med økt forventning til Biden-seier og med det utsikter til økt offentlig pengebruk. Tendensen har vært den motsatte i eurosonen, der rentene falt i oktober, trolig på grunn av smitteoppblomstringen og forventning til redusert aktivitet.

Globale obligasjoner av høy kvalitet (Investment Grade) har utviklet seg positivt hittil i år, med en avkastning på over fire prosent, godt hjulpet av fallende rentenivå. Obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) har siden bunnen i mars steget med nesten 30 prosent, men ligger fortsatt i minus idet vi nærmer oss årets siste måneder.

2020.11 Renter.png

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Nye partnere i Oslo

Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass fra 2. november.

2 november · 2020

Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss i Söderberg & Partners Wealth Management.

Foto øverst (fra venstre): Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass hos oss fra 2. november.

Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi med tanke tjenestetilbud til våre klienter.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, er strålende fornøyd med de nye partnerne på Oslo-kontoret, og er trygg på at de vil bidra til å løfte selskapet videre.

- Vi ønsker Vegar Strange-Hansen, Lars Petter Gran og Mariano A. Ramirez hjertelig velkommen ombord. Vi bygger opp en kompetanseorganisasjon på alle områder, og med de aller dyktigste rådgiverne i bransjen ønsker vi å bli den foretrukne uavhengige rådgiveren i markedet, sier Michael.

Family Office-konsept

Vegar, Lars og Mariano har lange relasjoner med klienter innen Family Office-segmentet, og de har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger.

- Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår. Spesielt viktig blir de for vårt Family Office-konsept, hvor erfaring og kompetanse fra dette segmentet er avgjørende for å kunne levere det som forventes. Vi vet at betjeningen av dette segmentet er svært krevende, og derfor var det viktig for oss å finne noen av de mest erfarne rådgiverne i bransjen med gode relasjoner i markedet, fortsetter Michael.

Michael, Lars, Tore, Vegar og Mariano.jpg

Foto (fra venstre): Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez.

Spennende bransje med mange muligheter

- Etter mange fine år i DNB, er vi nå klare for nye utfordringer. Vi ser frem til å fortsette karrieren i Söderberg & Partners Wealth Management. Den positive opplevelsen av en organisasjon som er en sterk utfordrer i det norske markedet gir en ekstra energi, noe vi også ser klientene til Söderberg & Partners Wealth Management nyter godt av gjennom rådgivningen de får, sier de nye partnerne.

De har selv fulgt med på utviklingen i bransjen, og ønsker å tilby våre klienter førsteklasses rådgivning.

- Vi har i mange år vært opptatt av utviklingen som skjer i bransjen, og hvordan teknologi preger samarbeidet mellom ulike aktører for å kunne levere markedsledende tjenester og produkter. Som Nordens største frittstående aktør står vi fritt til å velge leverandører, løsninger og tjenester slik at klientene våre får den aller beste rådgivningen, fortsetter de.

- Vi gleder oss til å være med å bygge selskapet videre sammen med alle våre nye kolleger i Söderberg & Partners Wealth Management, avslutter de nye partnerne.

Dersom du ønsker en prat med Vegar, Lars eller Mariano, kan du nå de på telefon/e-post:

Vegar: +47 99 22 48 24 / e-post

Lars: +47 90 70 89 89 / e-post

Mariano: +47 99 59 50 70 / e-post

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans

26 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management avholdt torsdag 22. oktober et seminar litt utenom det vanlige for 25 kunder i Bergen.

Selveste Atle Grønn, professor i russisk og sjakkforfatter, hadde tatt turen til Bergen for å dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema - strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans.

Forfatter Eivind Riise Hauge var også invitert for å dele sine betraktninger rundt beslutningstaking og sjakk.

I løpet av arrangementet ble det spilt flere oppvisningspartier som alle kunne følge med på over storskjerm.

Edvard Brøther og Atle Grønn.png

Foto (fra venstre): Daglig leder ved kontoret i Bergen, Edvard Brøther, taper partiet mot den noe mer erfarne Atle Grønn.

Seminaret ble avsluttet med en svært spennende simultanoppvisning der 10 kunder fikk spille sjakk samtidig mot Atle Grønn (som er internasjonal mester).

Hvordan var det å spille mot kunder av Söderberg & Partners Wealth Management?

Atle: Jeg har vært i det organiserte sjakkmiljøet ("menigheten") i over 40 år, men den muligheten vi har fått de siste årene til å formidle sjakk til nye grupper, er det som interesserer meg mest nå. Kundene til Söderberg & Partners Wealth Management er en fin blanding av ekte sjakkamatører (TV-seere som kanskje har spilt litt på hytta) og erfarne, sterke, tidligere klubbspillere. Det ble en uventet lang, hard og morsom simultan.

På seminaret hadde Atle mange gode betraktninger rundt strategisk tenkning. Det ble trukket paralleller mellom suksessen til Magnus Carlsen og tidligere sjakkspillere som har lykkes i næringslivet.

Hva kan næringslivet lære av sjakken?

Atle: Et ord jeg vil si er "etteranalyser", altså lære av feil etter partiet, men ikke underveis. Når partiet er i gang, må man se fremover og ikke være for sentimental angående forspilte sjanser tidligere i partiet.

Det er bedre med en dårlig plan enn ingen plan sies det. Er det også slik på sjakkbrettet?

Atle: Som jeg sa under foredraget, er dette omdiskutert også i sjakken. Denne aforismen kan snus på hodet, og jeg er sannelig ikke sikker på hva som er best. Mennesker har ofte sine kjepphester, men f.eks. Magnus Carlsen er spesielt god til å skifte plan etter omstendighetene og ikke holde fast ved en dårlig plan.

Atle Grønn og Eivind Riise Hauge.png

Foto (fra venstre): Atle Grønn mot forfatter Eivind Riise Hauge.

Forfatter Eivind Riise Hauge er selv en habil sjakkspiller. En del av torsdagens program var at Atle skulle spille et parti mot Eivind. Partiet endte med en overraskende seier til Eivind.

Avgjørende trekk partiet mellom Eivind Riise Hauge og Atle Grønn.png

Foto: Siste trekk i partiet mellom Eivind Riise Haug og Atle Grønn. Det hvite tårnet flytter til feltet E1. Den svarte dronningen er fanget i en binding mot sin egen konge.

Hvordan var det å spille mot Atle Grønn på arrangementet vårt?

Eivind: Det er alltid interessant å spille mot sterke spillere. Jeg prøvde å være dønn solid - ikke gjøre noe overilt og på den måten være utro mot min egentlige stil som er hissig, taktisk hvor jeg søker komplikasjoner. Strategien var ikke særlig vellykket, ettersom jeg ble presset og ikke hadde noen aktiv plan. Men så gjorde Atle en overseelse, og jeg fikk inn et litt artig triks. Da jeg så vinsttrekket, økte pulsen noe voldsomt. Det overrasket meg. Denne rent fysiske reaksjonen. Førti år gammel, og likevel betyr det noe.

Kan du si litt om hvorfor du har valgt sjakk som tema i mange av bøkene dine?

Eivind: Sjakklig innsikt, og ikke minst erfaring med sjakkmennesker, det er jo en gavepakke for en dikter. Miljøet rommer jo litt av hvert, og sjakken har en rikholdig historie. Så man skriver lett frem skikkelser. Nå er det jo også sånn at man gjerne skriver om det man kjenner, og da er det jo naturlig å bruke dette som er litt aparte, mennesker som har gått for langt inn i sjakken, som er fanget der. Nå er det viktig å understreke at jeg har noen av mine beste venner fra sjakkmiljøet - og de er utmerkede mennesker! Men man skriver om mennesker og situasjoner som er potensielt litterære, og da velger man dem som gynger, svever og balanserer ustøtt gjennom tilværelsen.

Er sjakk en sport?

Eivind: Kanskje. Men ikke for meg. For meg er sjakk en kunst. Det vil si: den kan være det, de langt fleste partier som spilles er jo kunstnerisk helt uinteressante, men så er det øyeblikk.. ja, øyeblikk på brettet som transcenderer det trivielle. Plutselig er man en del av noe større. Slik skiller sjakken seg ut som noe unikt.

Simultanoppvisning

Programmets høydepunkt var Atle Grønn sin simultanoppvisning. Ti kunder spilte sjakk mot Atle Grønn samtidig. Ifølge Atle var sjakknivået overraskende høyt på fire av de ti bordene. Stillingen endte likevel 10-0 i favør Atle Grønn.

Atle Grønn og S&P WM kunder.png

Foto: Atle Grønn i simultanoppvisningen. Det viste seg at det satt tidligere NM-deltagere og Bergensmestere blant spillerne Atle spilte mot.

Premie for beste parti gikk til en av kundene som deltok. Atle Grønn omtalte dette partiet som skarpt, spennende og jevnt. Eivind Riise Hauge delte ut en signert utgave av sjakkboken sin "Spillenes konge" til alle som deltok på simultanoppvisningen.

Eivind Riise Hauge.png

Foto: Eivind Riise Hauge signerer boken sin.

Premie til vinner.png

Foto: Premie for beste parti.

Takk til fotograf David Brøther, Bergen Sjakklubb og Hotell Norge.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us