Skip to main content Skip to main navigation

Store svingninger i kronekursen påvirker avkastningen i utenlandske aksjer for norske investorer

Store svingninger i kronekursen påvirker avkastningen i utenlandske aksjer for norske investorer

Dersom ikke investeringene er valutasikret.

6 juli · 2020

Kronekursen har foreløpig svekket seg mye i disse COVID-19-tider. For fond som investerer i utenlandske aksjer vil dette påvirke avkastningen vesentlig, med mindre fondet er valutasikret.

La oss lage et forenklet eksempel som illustrerer dette:

Du kjøper andeler i et fond som investerer i aksjer notert i USA. Disse aksjene handles i US dollar, så fondet veksler dine kroner mot US dollar for å kjøpe aksjene. Med kronekurs mener vi hvor mange norske kroner du må betale for en US dollar. En svekking av kronen betyr at kronekursen øker mot US dollar, og vi må betale flere norske kroner for en US dollar.

Fra 6. mars til 20. mars 2020 svekket kronen seg 27 % mot USD. I samme periode falt aksjemarkedet i USA med 25 %. Fondets samlede avkastning i norske kroner i perioden ble da:

-25 % (aksjemarked) multiplisert med +27 % (kronekurs svekkelse) = -5 % (fondets avkastning i NOK)*

Hvis den norske kronen i stedet hadde styrket seg i eksempelet over med 27 %, hadde regnestykket blitt:

-25 % (aksjemarked) multiplisert med -27 % (kronekurs styrking) = -45 % (fondets avkastning i NOK)*

En styrking av kronen påvirker avkastningen fra en utenlandsk investering målt i kroner negativt, mens en svekkelse vil ha motsatt effekt.

Hva med valutasikring?

Hvis fondet i eksempelet over hadde vært valutasikret, ville kronekurs avkastningen på 27% nøytraliseres og samlet avkastning for fondet ville (litt forenklet) blitt:

-25 % (aksjemarked) multiplisert med 1 (kronekurs nøytralisert) = -25 % (fondets avkastning i NOK)*

Valutasikrer vi en utenlandsk fondsinvestering er målet å nøytralisere risikofaktoren knyttet til kronekursen i regnestykket over, slik at avkastning i fondet ikke er direkte avhengig av kronekursen, men av avkastningen i aksjemarkedet målt i investeringen sin valuta (US dollar i eksempelet over).

For ordens skyld vil vi påpeke at for fond som investerer i mange land er det eksakte bildet av hvordan valutasvingninger påvirker fondets avkastning mer komplisert, i tillegg til at de underliggende selskapene selv har omsetning og kostnader i ulik valuta som påvirker hvert enkelt selskaps inntjening ulikt. Eksemplet over gir deg likevel en god pekepinn på hvordan svingninger i kronekursen påvirker din avkastning målt i norske kroner, spesielt over kortere perioder.

Kronekursen har hatt varierende betydning for totalavkastningen for utenlandske aksjer over ulike perioder historisk. Over tid er det likevel den underliggende verdiskapningen i selskapene som driver avkastningen fra aksjemarkedet. Ekstreme situasjoner slik som de siste ukene viser likevel at svingninger i kronekursen kan ha stor påvirkning på avkastningen til utenlandske investeringer, målt i norske kroner.

*((1+(x %)) x (1+(x %))-1)

Kontakt oss