Skip to main content Skip to main navigation

Diversifisering - hva er det og hvorfor er det viktig

Diversifisering – hva er det og hvorfor er det viktig?

Del 1 av 2 hvor vi ser på viktige forholdsregler man må ta når man investerer med tanke på spredning av risiko.

6 juli · 2020

Hvis man spør en profesjonell forvalter om hvordan man bør forvalte pengene sine, vil vedkommende sannsynligvis legge vekt på elementer som helhet, langsiktighet, risikostyring og evaluering.

(1) Å se på helheten innebærer å se på alle investeringer samlet, som en portefølje, for å se på hensiktsmessighet i forhold til blant annet formål og livssituasjon.

(2) Med langsiktighet menes her at man bør ha det klart for seg over hvor lang tid et beløp skal forvaltes, og opptre deretter.

(3) Risikostyring handler i all hovedsak om å ha et bevisst forhold til hvor mye risiko man bør ta, hvordan man kan oppnå ønsket risikoeksponering på en fornuftig måte og sikre dette over tid.

(4) Det leder til evaluering, som er å ha kontroll på investeringene, og sørge for at man følger eller justerer den opprinnelige planen og korrigerer for de skjevheter som oppstår etter hvert som tiden går.

Som et utgangspunkt for forvaltningen, må man legge en investeringsstrategi eller -plan. Denne vil fastsette visse rammer for forvaltningen, som for eksempel hvor mye risiko man tåler. Selv om det er sannsynlig at aksjer i det lange løp er den aktivaklassen som gir høyest avkastning, kan det også være en noe utsatt strategi, spesielt på noe kortere sikt, ettersom aksjer som en aktivaklasse medfører høyere risiko enn eksempelvis obligasjoner.

I middelalderen begynte kjøpmenn å etterleve ordtaket om at man ikke burde legge alle eggene i samme kurv. Selv om disse kjøpmennene sannsynligvis tenkte på skip som var lastet med varer, er ordtaket like overførbart til finansfaget, hvor betydningen ligger i at man bør fordele pengene sine på flere investeringer. For kjøpmennene handlet det om at dersom man lastet alle varer på samme skip, og skipet sank, så ville tapet blitt enormt. En mindre risikofylt strategi ville være å samarbeide med andre kjøpmenn ved å spre lasten på flere skip, slik at man begrenset tapet dersom det ene skipet sank. Denne spredningen av risiko er det vi kaller for diversifisering.

Diversifiseringseffekten

Blant profesjonelle anses diversifisering som helt grunnleggende når man skal forvalte penger. Den såkalte diversifiseringseffekten er uomtvistelig gunstig og godt dokumentert. Kort fortalt går diversifiseringseffekten ut på at man reduserer den totale risikoen ved å spre investeringene på flere verdipapirer og/eller aktivaklasser. Det gir altså lavere risiko om man deler opp investeringen i to ulike aksjer, i stedet for å bare investere i den ene. Om man deler opp investeringen mellom eksempelvis aksjer og obligasjoner vil effekten bli enda større. Selv om det kan bidra til å redusere forventet avkastning, vil ikke reduksjonen være så stor som reduksjonen i risiko skulle tilsi. Ved å bruke diversifiseringseffekten får man en mer effektiv utnyttelse av risikobudsjettet, noe som gir høyere forventet risikojustert avkastning enn man ellers ville hatt. Selv om denne effekten har vært kjent i århundrer blant handelsmenn, var det først da Harry Markowitz i 1952 skrev sin avhandling om moderne porteføljeteori at det ble et kjent fenomen innen finansfaget. Han ble senere belønnet med en Nobelpris i økonomi for arbeidet sitt.

Den største gevinsten av diversifisering får man ved å spre plasseringene på ulike aktivaklasser i det som gjerne omtales som den strategiske allokeringen. I tillegg skal man diversifisere innenfor i de ulike aktivaklassene. Dette anses som så viktig at det i verdipapirfondsloven ligger begrensinger på hvor mye et fond kan eie av et enkelt selskap (en aksje). Den mest synlige effekten ved diversifisering i den strategiske allokeringen (altså mellom aktivaklasser som aksjer og obligasjoner) ser man typisk når finansmarkedene er inne i turbulente perioder. Aksjekursene kan oppleve store fall på relativt kort tid, mens obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter ofte vil holde mye mer igjen, og dermed falle mindre.

Les også:

Er 100 % aksjer alltid best for en langsiktig portefølje?

Hvor mye risiko tåler du?

Et praktisk eksempel på fordelen ved diversifisering

I tabellen nedenfor ser vi på nøkkeltall for tre porteføljer med ulik aktivaallokering i perioden fra desember 2004 til desember 2018. Det er viktig å fremheve at dette er en forenklet fremstilling, i realiteten vil man gjerne bruke flere aktivaklasser, som for eksempel alternative investeringer eller eiendom, og man vil gjerne skille mellom norske og globale aksjer/renter. Beregningen er også simulert, og representerer historiske tall. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og det er kun ment som et eksempel.

image5a4tn.png

Les også: 

Utfordringer ved indeksforvaltning

Porteføljen med høyest risiko, Portefølje 1 (100 % aksjer), er den porteføljen som har hatt høyest avkastning i perioden. Slik vil det trolig også være fremover hvis man legger til grunn et langsiktig perspektiv, da aksjer er den aktivaklassen som gir høyest forventet avkastning. Så lenge man har lang nok tidshorisont til å stå gjennom turbulente perioder.

Det fører oss videre over til det faktum at Portefølje 1 er den porteføljen som har det klart største tapet over et enkelt år (2008) i måleperioden, med et tap på 38 %. Portefølje 3 (50 % aksjer og 50 % obligasjoner), som er den mest forsiktige porteføljen i dette eksempelet, opplevde til sammenligning et tap på 16 % i det samme året. Over tid er forskjellen i avkastning mellom de to risikoprofilene «bare» 1,3 % i året, som over hele perioden utgjør ca. 40 %. Portefølje 2 (75 % aksjer og 25 % obligasjoner) har gitt en avkastning med tilhørende risiko som ligger mellom de to andre porteføljene, naturlig nok.

Det som kanskje er mest interessant, er å se på kolonnen helt til høyre. Den tar for seg den risikojusterte avkastningen, her vist ved Sharpe Ratio (SR). SR forteller oss noe om hvor høy avkastning man har oppnådd utover risikofri rente, per enhet risiko man har påtatt seg. Jo høyere SR er, jo mer har man fått ut av den risikoen man har tatt, og man kan si at man har utnyttet risikobudsjettet på en mer effektiv måte. Vi ser at Portefølje 3, som isolert sett både har gitt lavest avkastning og hatt lavest risiko, har høyest SR.

Vi presiserer nok en gang at disse beregningene er simulerte basert på historisk data, og at beregningene ikke skal benyttes som grunnlag for å foreta en eventuell investeringsbeslutning. Vi presiserer også at historisk avkastning ikke er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.


Vi har sett at diversifisering som prinsipp går tilbake til middelalderen og at det handler om å spre risiko. Vi så også på effektene av diversifisering, der vi analyserte tre porteføljer med ulik strategisk allokering. Vi så at man ved å fordele investeringene sine mellom aksjer og obligasjoner reduserte den potensielle nedsiden, men at det innebar å gi avkall på noe av oppsiden. For de som ikke er så glad i risiko er nok det likevel en foretrukken løsning. I hvert fall når vi så at porteføljene med lavest risiko ga høyest risikojustert avkastning, som betyr en mer effektiv utnyttelse av risikobudsjettet man har.

I den påfølgende artikkelen, vil vi grave litt dypere inn i diversifiseringseffekten, og se på hvordan man kan utnytte de skjevheter som oppstår i strategiske allokeringen til å øke den forventede avkastningen, samt at vi vil sette opp fire nøkkelmomenter for planlegging og oppfølging av en investeringsportefølje.

Markedskommentar for oktober 2020

25 november · 2020

Antallet nye smittetilfeller av Covid-19 steg kraftig i oktober. Globale aksjemarkeder ble preget av usikkerheten i takt med nye nedstengninger i vestlige økonomier. Kredittpåslaget økte noe i måneden, som sammen med høyere renter gav negativ avkastning i globale renteindekser.

2020.11 Utvikling utvalgte indekser.png

Økt smitte, økonomiske nøkkeltall flater ut

Ledende økonomiske indikatorer flater ut etter et sterkt tredjekvartal. Samtidig har andre (tredje i USA) smittebølge for alvor begynt i store deler av USA, Europa og India, noe som har ført til strengere restriksjoner og ulike former for lockdowns. Oppbremsing i økonomisk aktivitet gir grobunn for ytterligere stimulansepakker som vil kunne vare inn i neste år. Den europeiske sentralbanken, ECB, varslet blant annet at de på desembermøtet vil kalibrere pengepolitikken og at det vil kunne komme ytterligere lettelser, sannsynligvis via verdipapirkjøpsprogrammer og økte likviditetstiltak.

2020.11 Nye tilfeller Covid 19.png

Aksjemarkedene

2020.11 Utvikling aksjeindekser oktober.png

Verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 2,4 prosent i oktober, målt i lokal valuta. Hittil i år er verdensindeksen ned 1,1 prosent i lokal valuta. Målt i norske kroner er den opp 7,6 prosent på grunn av en svakere norsk kronekurs. Ser vi på sektornivå så var det energi og finans som utviklet seg svakest i oktober, og de eneste sektorene med positiv avkastning var forsyning og kommunikasjon. De store IT og teknologiselskapene, som har stått for brorparten av den positive avkastningen i år, hadde samlet sett en svak måned i oktober, der sektoren var ned 1,1 prosent. Til tross for at mange store amerikanske selskaper leverte gode 3.kvartalstall i oktober, ble sentimentet svekket av økte smittetall og svakere utsikter. Den brede S&P 500 indeksen endte ned 2,7 prosent (USD).

Rentemarkedene - økt kredittpåslag

Lange renter steg i USA og Norge etter sidelengs utvikling siden april. Rentene i USA har steget i takt med økt forventning til Biden-seier og med det utsikter til økt offentlig pengebruk. Tendensen har vært den motsatte i eurosonen, der rentene falt i oktober, trolig på grunn av smitteoppblomstringen og forventning til redusert aktivitet.

Globale obligasjoner av høy kvalitet (Investment Grade) har utviklet seg positivt hittil i år, med en avkastning på over fire prosent, godt hjulpet av fallende rentenivå. Obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) har siden bunnen i mars steget med nesten 30 prosent, men ligger fortsatt i minus idet vi nærmer oss årets siste måneder.

2020.11 Renter.png

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Nye partnere i Oslo

Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass fra 2. november.

2 november · 2020

Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss i Söderberg & Partners Wealth Management.

Foto øverst (fra venstre): Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass hos oss fra 2. november.

Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi med tanke tjenestetilbud til våre klienter.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, er strålende fornøyd med de nye partnerne på Oslo-kontoret, og er trygg på at de vil bidra til å løfte selskapet videre.

- Vi ønsker Vegar Strange-Hansen, Lars Petter Gran og Mariano A. Ramirez hjertelig velkommen ombord. Vi bygger opp en kompetanseorganisasjon på alle områder, og med de aller dyktigste rådgiverne i bransjen ønsker vi å bli den foretrukne uavhengige rådgiveren i markedet, sier Michael.

Family Office-konsept

Vegar, Lars og Mariano har lange relasjoner med klienter innen Family Office-segmentet, og de har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger.

- Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår. Spesielt viktig blir de for vårt Family Office-konsept, hvor erfaring og kompetanse fra dette segmentet er avgjørende for å kunne levere det som forventes. Vi vet at betjeningen av dette segmentet er svært krevende, og derfor var det viktig for oss å finne noen av de mest erfarne rådgiverne i bransjen med gode relasjoner i markedet, fortsetter Michael.

Michael, Lars, Tore, Vegar og Mariano.jpg

Foto (fra venstre): Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez.

Spennende bransje med mange muligheter

- Etter mange fine år i DNB, er vi nå klare for nye utfordringer. Vi ser frem til å fortsette karrieren i Söderberg & Partners Wealth Management. Den positive opplevelsen av en organisasjon som er en sterk utfordrer i det norske markedet gir en ekstra energi, noe vi også ser klientene til Söderberg & Partners Wealth Management nyter godt av gjennom rådgivningen de får, sier de nye partnerne.

De har selv fulgt med på utviklingen i bransjen, og ønsker å tilby våre klienter førsteklasses rådgivning.

- Vi har i mange år vært opptatt av utviklingen som skjer i bransjen, og hvordan teknologi preger samarbeidet mellom ulike aktører for å kunne levere markedsledende tjenester og produkter. Som Nordens største frittstående aktør står vi fritt til å velge leverandører, løsninger og tjenester slik at klientene våre får den aller beste rådgivningen, fortsetter de.

- Vi gleder oss til å være med å bygge selskapet videre sammen med alle våre nye kolleger i Söderberg & Partners Wealth Management, avslutter de nye partnerne.

Dersom du ønsker en prat med Vegar, Lars eller Mariano, kan du nå de på telefon/e-post:

Vegar: +47 99 22 48 24 / e-post

Lars: +47 90 70 89 89 / e-post

Mariano: +47 99 59 50 70 / e-post

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans

26 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management avholdt torsdag 22. oktober et seminar litt utenom det vanlige for 25 kunder i Bergen.

Selveste Atle Grønn, professor i russisk og sjakkforfatter, hadde tatt turen til Bergen for å dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema - strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans.

Forfatter Eivind Riise Hauge var også invitert for å dele sine betraktninger rundt beslutningstaking og sjakk.

I løpet av arrangementet ble det spilt flere oppvisningspartier som alle kunne følge med på over storskjerm.

Edvard Brøther og Atle Grønn.png

Foto (fra venstre): Daglig leder ved kontoret i Bergen, Edvard Brøther, taper partiet mot den noe mer erfarne Atle Grønn.

Seminaret ble avsluttet med en svært spennende simultanoppvisning der 10 kunder fikk spille sjakk samtidig mot Atle Grønn (som er internasjonal mester).

Hvordan var det å spille mot kunder av Söderberg & Partners Wealth Management?

Atle: Jeg har vært i det organiserte sjakkmiljøet ("menigheten") i over 40 år, men den muligheten vi har fått de siste årene til å formidle sjakk til nye grupper, er det som interesserer meg mest nå. Kundene til Söderberg & Partners Wealth Management er en fin blanding av ekte sjakkamatører (TV-seere som kanskje har spilt litt på hytta) og erfarne, sterke, tidligere klubbspillere. Det ble en uventet lang, hard og morsom simultan.

På seminaret hadde Atle mange gode betraktninger rundt strategisk tenkning. Det ble trukket paralleller mellom suksessen til Magnus Carlsen og tidligere sjakkspillere som har lykkes i næringslivet.

Hva kan næringslivet lære av sjakken?

Atle: Et ord jeg vil si er "etteranalyser", altså lære av feil etter partiet, men ikke underveis. Når partiet er i gang, må man se fremover og ikke være for sentimental angående forspilte sjanser tidligere i partiet.

Det er bedre med en dårlig plan enn ingen plan sies det. Er det også slik på sjakkbrettet?

Atle: Som jeg sa under foredraget, er dette omdiskutert også i sjakken. Denne aforismen kan snus på hodet, og jeg er sannelig ikke sikker på hva som er best. Mennesker har ofte sine kjepphester, men f.eks. Magnus Carlsen er spesielt god til å skifte plan etter omstendighetene og ikke holde fast ved en dårlig plan.

Atle Grønn og Eivind Riise Hauge.png

Foto (fra venstre): Atle Grønn mot forfatter Eivind Riise Hauge.

Forfatter Eivind Riise Hauge er selv en habil sjakkspiller. En del av torsdagens program var at Atle skulle spille et parti mot Eivind. Partiet endte med en overraskende seier til Eivind.

Avgjørende trekk partiet mellom Eivind Riise Hauge og Atle Grønn.png

Foto: Siste trekk i partiet mellom Eivind Riise Haug og Atle Grønn. Det hvite tårnet flytter til feltet E1. Den svarte dronningen er fanget i en binding mot sin egen konge.

Hvordan var det å spille mot Atle Grønn på arrangementet vårt?

Eivind: Det er alltid interessant å spille mot sterke spillere. Jeg prøvde å være dønn solid - ikke gjøre noe overilt og på den måten være utro mot min egentlige stil som er hissig, taktisk hvor jeg søker komplikasjoner. Strategien var ikke særlig vellykket, ettersom jeg ble presset og ikke hadde noen aktiv plan. Men så gjorde Atle en overseelse, og jeg fikk inn et litt artig triks. Da jeg så vinsttrekket, økte pulsen noe voldsomt. Det overrasket meg. Denne rent fysiske reaksjonen. Førti år gammel, og likevel betyr det noe.

Kan du si litt om hvorfor du har valgt sjakk som tema i mange av bøkene dine?

Eivind: Sjakklig innsikt, og ikke minst erfaring med sjakkmennesker, det er jo en gavepakke for en dikter. Miljøet rommer jo litt av hvert, og sjakken har en rikholdig historie. Så man skriver lett frem skikkelser. Nå er det jo også sånn at man gjerne skriver om det man kjenner, og da er det jo naturlig å bruke dette som er litt aparte, mennesker som har gått for langt inn i sjakken, som er fanget der. Nå er det viktig å understreke at jeg har noen av mine beste venner fra sjakkmiljøet - og de er utmerkede mennesker! Men man skriver om mennesker og situasjoner som er potensielt litterære, og da velger man dem som gynger, svever og balanserer ustøtt gjennom tilværelsen.

Er sjakk en sport?

Eivind: Kanskje. Men ikke for meg. For meg er sjakk en kunst. Det vil si: den kan være det, de langt fleste partier som spilles er jo kunstnerisk helt uinteressante, men så er det øyeblikk.. ja, øyeblikk på brettet som transcenderer det trivielle. Plutselig er man en del av noe større. Slik skiller sjakken seg ut som noe unikt.

Simultanoppvisning

Programmets høydepunkt var Atle Grønn sin simultanoppvisning. Ti kunder spilte sjakk mot Atle Grønn samtidig. Ifølge Atle var sjakknivået overraskende høyt på fire av de ti bordene. Stillingen endte likevel 10-0 i favør Atle Grønn.

Atle Grønn og S&P WM kunder.png

Foto: Atle Grønn i simultanoppvisningen. Det viste seg at det satt tidligere NM-deltagere og Bergensmestere blant spillerne Atle spilte mot.

Premie for beste parti gikk til en av kundene som deltok. Atle Grønn omtalte dette partiet som skarpt, spennende og jevnt. Eivind Riise Hauge delte ut en signert utgave av sjakkboken sin "Spillenes konge" til alle som deltok på simultanoppvisningen.

Eivind Riise Hauge.png

Foto: Eivind Riise Hauge signerer boken sin.

Premie til vinner.png

Foto: Premie for beste parti.

Takk til fotograf David Brøther, Bergen Sjakklubb og Hotell Norge.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us