Skip to main content Skip to main navigation

Diversifisering - hva er det og hvorfor er det viktig

Diversifisering – hva er det og hvorfor er det viktig?

Del 1 av 2 hvor vi ser på viktige forholdsregler man må ta når man investerer med tanke på spredning av risiko.

6 juli · 2020

Hvis man spør en profesjonell forvalter om hvordan man bør forvalte pengene sine, vil vedkommende sannsynligvis legge vekt på elementer som helhet, langsiktighet, risikostyring og evaluering.

(1) Å se på helheten innebærer å se på alle investeringer samlet, som en portefølje, for å se på hensiktsmessighet i forhold til blant annet formål og livssituasjon.

(2) Med langsiktighet menes her at man bør ha det klart for seg over hvor lang tid et beløp skal forvaltes, og opptre deretter.

(3) Risikostyring handler i all hovedsak om å ha et bevisst forhold til hvor mye risiko man bør ta, hvordan man kan oppnå ønsket risikoeksponering på en fornuftig måte og sikre dette over tid.

(4) Det leder til evaluering, som er å ha kontroll på investeringene, og sørge for at man følger eller justerer den opprinnelige planen og korrigerer for de skjevheter som oppstår etter hvert som tiden går.

Som et utgangspunkt for forvaltningen, må man legge en investeringsstrategi eller -plan. Denne vil fastsette visse rammer for forvaltningen, som for eksempel hvor mye risiko man tåler. Selv om det er sannsynlig at aksjer i det lange løp er den aktivaklassen som gir høyest avkastning, kan det også være en noe utsatt strategi, spesielt på noe kortere sikt, ettersom aksjer som en aktivaklasse medfører høyere risiko enn eksempelvis obligasjoner.

I middelalderen begynte kjøpmenn å etterleve ordtaket om at man ikke burde legge alle eggene i samme kurv. Selv om disse kjøpmennene sannsynligvis tenkte på skip som var lastet med varer, er ordtaket like overførbart til finansfaget, hvor betydningen ligger i at man bør fordele pengene sine på flere investeringer. For kjøpmennene handlet det om at dersom man lastet alle varer på samme skip, og skipet sank, så ville tapet blitt enormt. En mindre risikofylt strategi ville være å samarbeide med andre kjøpmenn ved å spre lasten på flere skip, slik at man begrenset tapet dersom det ene skipet sank. Denne spredningen av risiko er det vi kaller for diversifisering.

Diversifiseringseffekten

Blant profesjonelle anses diversifisering som helt grunnleggende når man skal forvalte penger. Den såkalte diversifiseringseffekten er uomtvistelig gunstig og godt dokumentert. Kort fortalt går diversifiseringseffekten ut på at man reduserer den totale risikoen ved å spre investeringene på flere verdipapirer og/eller aktivaklasser. Det gir altså lavere risiko om man deler opp investeringen i to ulike aksjer, i stedet for å bare investere i den ene. Om man deler opp investeringen mellom eksempelvis aksjer og obligasjoner vil effekten bli enda større. Selv om det kan bidra til å redusere forventet avkastning, vil ikke reduksjonen være så stor som reduksjonen i risiko skulle tilsi. Ved å bruke diversifiseringseffekten får man en mer effektiv utnyttelse av risikobudsjettet, noe som gir høyere forventet risikojustert avkastning enn man ellers ville hatt. Selv om denne effekten har vært kjent i århundrer blant handelsmenn, var det først da Harry Markowitz i 1952 skrev sin avhandling om moderne porteføljeteori at det ble et kjent fenomen innen finansfaget. Han ble senere belønnet med en Nobelpris i økonomi for arbeidet sitt.

Den største gevinsten av diversifisering får man ved å spre plasseringene på ulike aktivaklasser i det som gjerne omtales som den strategiske allokeringen. I tillegg skal man diversifisere innenfor i de ulike aktivaklassene. Dette anses som så viktig at det i verdipapirfondsloven ligger begrensinger på hvor mye et fond kan eie av et enkelt selskap (en aksje). Den mest synlige effekten ved diversifisering i den strategiske allokeringen (altså mellom aktivaklasser som aksjer og obligasjoner) ser man typisk når finansmarkedene er inne i turbulente perioder. Aksjekursene kan oppleve store fall på relativt kort tid, mens obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter ofte vil holde mye mer igjen, og dermed falle mindre.

Les også:

Er 100 % aksjer alltid best for en langsiktig portefølje?

Hvor mye risiko tåler du?

Et praktisk eksempel på fordelen ved diversifisering

I tabellen nedenfor ser vi på nøkkeltall for tre porteføljer med ulik aktivaallokering i perioden fra desember 2004 til desember 2018. Det er viktig å fremheve at dette er en forenklet fremstilling, i realiteten vil man gjerne bruke flere aktivaklasser, som for eksempel alternative investeringer eller eiendom, og man vil gjerne skille mellom norske og globale aksjer/renter. Beregningen er også simulert, og representerer historiske tall. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og det er kun ment som et eksempel.

image5a4tn.png

Les også: 

Utfordringer ved indeksforvaltning

Porteføljen med høyest risiko, Portefølje 1 (100 % aksjer), er den porteføljen som har hatt høyest avkastning i perioden. Slik vil det trolig også være fremover hvis man legger til grunn et langsiktig perspektiv, da aksjer er den aktivaklassen som gir høyest forventet avkastning. Så lenge man har lang nok tidshorisont til å stå gjennom turbulente perioder.

Det fører oss videre over til det faktum at Portefølje 1 er den porteføljen som har det klart største tapet over et enkelt år (2008) i måleperioden, med et tap på 38 %. Portefølje 3 (50 % aksjer og 50 % obligasjoner), som er den mest forsiktige porteføljen i dette eksempelet, opplevde til sammenligning et tap på 16 % i det samme året. Over tid er forskjellen i avkastning mellom de to risikoprofilene «bare» 1,3 % i året, som over hele perioden utgjør ca. 40 %. Portefølje 2 (75 % aksjer og 25 % obligasjoner) har gitt en avkastning med tilhørende risiko som ligger mellom de to andre porteføljene, naturlig nok.

Det som kanskje er mest interessant, er å se på kolonnen helt til høyre. Den tar for seg den risikojusterte avkastningen, her vist ved Sharpe Ratio (SR). SR forteller oss noe om hvor høy avkastning man har oppnådd utover risikofri rente, per enhet risiko man har påtatt seg. Jo høyere SR er, jo mer har man fått ut av den risikoen man har tatt, og man kan si at man har utnyttet risikobudsjettet på en mer effektiv måte. Vi ser at Portefølje 3, som isolert sett både har gitt lavest avkastning og hatt lavest risiko, har høyest SR.

Vi presiserer nok en gang at disse beregningene er simulerte basert på historisk data, og at beregningene ikke skal benyttes som grunnlag for å foreta en eventuell investeringsbeslutning. Vi presiserer også at historisk avkastning ikke er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.


Vi har sett at diversifisering som prinsipp går tilbake til middelalderen og at det handler om å spre risiko. Vi så også på effektene av diversifisering, der vi analyserte tre porteføljer med ulik strategisk allokering. Vi så at man ved å fordele investeringene sine mellom aksjer og obligasjoner reduserte den potensielle nedsiden, men at det innebar å gi avkall på noe av oppsiden. For de som ikke er så glad i risiko er nok det likevel en foretrukken løsning. I hvert fall når vi så at porteføljene med lavest risiko ga høyest risikojustert avkastning, som betyr en mer effektiv utnyttelse av risikobudsjettet man har.

I den påfølgende artikkelen, vil vi grave litt dypere inn i diversifiseringseffekten, og se på hvordan man kan utnytte de skjevheter som oppstår i strategiske allokeringen til å øke den forventede avkastningen, samt at vi vil sette opp fire nøkkelmomenter for planlegging og oppfølging av en investeringsportefølje.

Markedskommentar for februar 2021

4 mars · 2021

Risikoaktiva hadde en solid oppgang de to første ukene i februar, men festen ble avlyst av en kraftig oppgang i lange renter, som sendte verdens børser over på utrygg grunn. Smittetallene faller globalt, men muterte virus får fotfeste i stadig flere land.

Utvikling utvalgte indekser februar 2021

Globale smittetall ned, men mutantene overtar

De strenge restriksjonene som har kommet med bølge 2 og 3 ser ut til å gi en effekt, globale smittetall har vært fallende siden toppen i januar. Samtidig er det bekymringsfullt at de muterte og mer smittsomme variantene får fotfeste i stadig flere land, også her i Norge. Dette har blant annet ført til at mange land i Europa har stengt grensene. Lyset i enden av tunellen er vaksineringen, selv om tempoet er varierende. Israel, som omtalt i forrige månedsrapport, er foreløpig i en klasse for seg. Der har 9/10 av befolkningen nå fått en dose eller to, milevis foran «røkla», der både vaksinering og leveranser av vaksine går tregt. Ved utgangen av februar var det satt over 241 millioner vaksinedoser på tvers av 103 land. Med dagens tempo (ca. 6,7 millioner hver dag) vil det ta 4,6 år å dekke 75 prosent av verdens befolkning med to vaksinedoser.

Covid-19 vaksinerte

Lange renter stiger på lysere utsikter

Bevegelser i amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, «tiåringen», har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Veien ut av pandemien virker å være innenfor rekkevidde, og med lysere økonomiske utsikter har tiåringen steget med over 50 basispunkter siden årsskiftet, til en foreløpig 12-måneders toppnotering (1,5 prosent ved utgangen av februar). Denne renten er viktig fordi den brukes som referanse for andre renter og aktiva (i praksis betyr renteoppgang her at obligasjonene faller i verdi, og avkastningen i form av renter blir dermed relativt sett høyere).

Oppgang i lange renter er i og for seg en god ting, det er en bekreftelse fra markedet om at vi beveger oss mot mer normale nivåer, inflasjonstall som ligger nærmere sentralbankenes mål og en solid økonomisk opphenting. Men når rentene stiger så brått som de har gjort, bryter normale korrelasjoner i markedet litt sammen. Aksjer og renter faller samtidig, slik som vi så i slutten av februar. Tvetydigheten skyldes flere ting. På verdens børser har aksjer steget mye de siste månedene, samtidig som vi har sett tendensen til at markedet roterer fra vekstaksjer over til verdiaksjer. Kort fortalt handler det om at vekstaksjer gjerne har inntekter langt frem i tid, og med lav rente diskonteres disse kontantstrømmene med en lavere rate. Høyere rente gir motsatt effekt, og dagens høye prising kan kanskje ikke forsvares. Verdiaksjene derimot, har allerede inntektsstrømmene på plass, og effekten av høyere rente blir ikke like stor. I tillegg til dette, så kan renteinvesteringer plutselig bli interessante igjen ettersom de nå gir 1 prosent høyere avkastning enn for et år siden. Det er ikke rart at det svinger litt i finansmarkedene da, mye skal re-kalibreres.

En ting til som er verdt å nevne er at sentralbankene og politikerne ikke er helt tilfreds med at rentene stiger så mye som de har gjort, for det innebærer at de finansielle forholdene automatisk «strammer seg til». Eventuelle innstramminger i økonomien ønsker sentralbankene å stå for, og gitt bakteppet med høy arbeidsledighet og fortsatt sårbar økonomi, er ikke tidspunktet inne for det enda. Derfor har blant annet den amerikanske og europeiske sentralbanken vært ute og verbalt signalisert at de kan bruke verktøykassen sin for å kontrollere en «uønsket» innstramming i finansielle forhold.

 

Globale statsrenter siste 12 mnd.

Aksjemarkedene

Etter to ukers solid oppgang i starten av måneden snudde markedet i takt med fallende risikosentiment og brå oppgang i lange renter. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte til slutt opp 2,3 prosent i lokal valuta. På regionsnivå kom norske aksjer best ut, blant annet hjulpet av solid oppgang for energirelaterte og mer sykliske aksjer. Risk-off bevegelsen slo hardest ut i fremvoksende markeder, som falt mest fra toppen, men som fortsatt leder an med sterkest avkastning hittil i år (opp 3,8 prosent i lokal valuta).

 

Utvikling utvalgte aksjeindekser februar

Rotasjonen inn i verdi og mer sykliske aksjer, som forsiktig startet i oktober/november, har fortsatt og sektorvinnerne i februar ble energirelaterte aksjer og finans. I motsatt ende finner vi sektorer som har hatt god avkastning siden pandemien startet, og hvor prisingen nå kanskje ikke fremstår som like attraktiv. Mange vil nok si at det var «på tide» med en liten realitetsorientering, mange selskaper med luftige fremtidsvisjoner har hatt gode tider på børsene det siste året, tidevannet har løftet alle båter. Vridningen inn i verdi trenger ikke å bety at tiden for vekstselskapene er forbi, men muligens at den spektakulære avkastningen man har sett i denne delen av markedet blir mer nøktern fremover. En balansert tilnærming virker stadig mer fornuftig.

 

Sektoravkastning 2021

Rentemarkedene

Amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget med 50 basispunkter siden årsskiftet, der mye av oppgangen kom i de to siste ukene av februar. Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og er ned i overkant av to prosent hittil i år.

 

Rente og obligasjonsindekser 2021

For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden sidelengs.

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Sundby med ryggen mot veggen

2 mars · 2021

Etter en tung og vanskelig sesong for Martin Johnsrud Sundby, er det alt eller ingenting når han i morgen skal forsøke å forsvare VM-tittelen på 15 kilometer i Oberstdorf.

Vi i Söderberg & Partners har fulgt Martin tett siden vi sist sommer ble samarbeidspartner for det private laget han startet sammen med Niklas Dyrhaug. Han har jobbet knallhardt gjennom høsten og vinteren i et forsøk på å kvalifisere seg til å gå flere løp i VM, deretter for å få ryggen til å fungere. Og nå, de siste seks ukene før VM, for prøve å skape en form som han tidligere i sesongen ikke har klart.

Les også: Martin og Niklas nærmer seg sesongstart

Foto: Terje Pedersen / NTB

Bilde: Martin Johnsrud Sundby på Beitostølen november 2020. Foto: Terje Pedersen/NTB

Utenfor landslaget

I VM i Seefeld for to år siden fikk Røa-løperen det etterlengtede individuelle gullet da han vant den klassiske intervallstarten. I år reiser Sundby til Oberstdorf utenfor Norges tropp, men har som regjerende mester friplass på 15-kilometeren. 

Etter seieren i Seefeld har det gått tyngre for løperen som har vunnet verdenscupen tre ganger og som står med to sammenlagtseiere i Tour de Ski. Han fikk riktignok med seg flere topp fem-plasseringer i verdenscupen og sølv i NM i 2020, men denne vinteren har det gått enda tyngre.

Ryggtrøbbel

9.plass på tremila i norgescupen på Lygna i januar er hans beste resultat denne sesongen. Ryggen har vært et problem de siste årene, også på Lygna:

– Smertemessig er det litt bedring. Jeg blir litt reddet inn av at det går sent, og at jeg fikk muligheten til å bøye og tøye litt underveis, sa Sundby til NTB etter løpet da.

Derfor ble det ingen plass i Norges VM-tropp, og Sundby har nå valgt å ta en sjanse for å kunne finne formen til mesterskapet.

– Jeg har et ørlite håp om at jeg har klart å skape en endring før VM, det er det viktigste for min del. Det blir spennende, jeg gleder meg, sier Sundby.

 

vm-seefeld-sundby.jpg

Bilde: Over målstreken som vinner av 15-kilometeren i Seefeld 2019. Foto: Thibaut/NordicFocus.

Utfordrer

Sundby har nå vært i Oberstdorf en uke allerede og ventet på muligheten sin, mens mesterskapet pågår for fullt. På onsdag denne uken skal han i aksjon, og han er tidenes utfordrer for å kunne ta en pallplass.

For de av våre klienter som ønsker å høre mer om Martins forberedelser og utfordringer i oppkjøringen til VM kan man se dokumentarserien på NRK TV. 

Se NRKs dokumentarserie her: Sundby mot verden

Vi ønsker Martin lykke til på onsdag. Vi kommer til å følge med deg og de andre norske som skal ut å forsvare Norges ære.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

 

Partnerskap med Fixrate

Gjennom partnerskap med Fixrate, kan våre klienter nå få bedre innskuddsbetingelser. Tjenesten er tilgjengelig for bedriftsklienter.

2 mars · 2021

Nå inngår Söderberg & Partners Wealth Management et samarbeid med Fixrate for å kunne tilby bedriftsklienter bedre innskuddsrenter.

Fixrate er et norsk finansteknologiselskap som har utviklet en markedsplass for store bankinnskudd. Tjenesten gir bedriftsklienter med overskuddslikviditet digital tilgang til innskuddsprodukter fra over femti banker.

- Svært mange bedrifter og investeringsselskaper har mye penger på bok, men med tilnærmet nullrente. I dag er det ikke enkelt å finne gode innskuddsrenter, og prosessen med å opprette konto i en bank er kronglete for bedrifter. Derfor har mange bedrifter slått seg til ro med lave innskuddsrenter. Vi tror at enkelhet er viktig, og nå som Fixrate har kommet på banen ser vi muligheter for klientene våre, sier Michael Vågen Sivertsen, daglig leder i Söderberg & Partners Wealth Management.

Bilde: Michael Vågen Sivertsen (til venstre) i samtale med Tore Malme.

Ønsker å tilføre klientene verdi

Vi utøver vår rolle som formuesrådgiver bredt. Selv om kapitalforvaltningen står i sentrum for klientene, er det også tilknyttede temaer som i mange tilfeller kan være vel så viktig.

- Vår rolle som formuesrådgiver handler i stor grad om tillit, og den tilliten gjør vi oss fortjent til ved at våre rådgivere ønsker klientens beste. En rekke av klientene har likvide penger på konto, gjerne til svært lav innskuddsrente. Når vi ønsker klientens beste, innebærer det å kunne bistå med veloverveide råd for kapitalforvaltning, men også på områder som vi ikke nødvendigvis tar betalt for. Dette gjør vi allerede innen skatt, arv og skifte. Derfor er det naturlig for oss å hjelpe klienter i gang med Fixrate, slik at også bankinnskuddene får optimal avkastning, sier Michael.

Fixrate ønsker kundeorienterte partnere

Siden oppstart i oktober 2017 har bedrifter plassert bankinnskudd for ca. 20 milliarder i deltakende banker på plattformen. Fixrate er en tjeneste som medfører transparens og åpenhet i markedet for store bankinnskudd. Tjenesten formidles i dag digitalt, og ved relasjonell kontakt mot større bedrifter.

- For Fixrate er dette samarbeidet kjempeinteressant. Vi opplever at bedrifter som bruker tjenesten er meget fornøyde, og vi jobber hver dag for å nå nye kunder. Som ny aktør i markedet ønsker vi å nå mange bedrifter raskt, men å nå ut i et stort marked -på egen kjøl- er ressurskrevende. Derfor er det svært interessant å inngå partnerskap med en aktør som allerede er etablert i markedet, og som deler vårt ønske om å sette kunden i sentrum. Vi er svært heldige som nå får Wealth Management på laget, sier Brynjar Ellingsen, daglig leder i Fixrate.

Om partnerskapet

Partnerskapet innebærer at rådgiverne i Söderberg & Partners Wealth Management viser frem Fixrate for klienter. Klienten registrerer selv sin bedrift, eller får hjelp fra Fixrate for å gjøre dette. Klienten vil selv signere nødvendige dokumenter samt velge blant ulike tilbud fra banker.

Verken Söderberg & Partners Wealth Management eller Fixrate vil belaste klienten for tjenesten, og det foreligger heller ingen økonomiske insentiver mellom selskapene. Partnerskapet er av verdi for begge parter ved at Söderberg & Partners Wealth Management kan tilby flere tjenester til sine klienter, og Fixrate vil nå flere kunder gjennom partnerskapet.

Tjenesten vil være gratis for klientene da bankene betaler for deltakelse på markedsplassen. Ved bruk av Fixrate som plattform for plassering av innskudd, går pengene direkte mellom bedrift og bank. Fixrate er altså ikke i befatning med pengene direkte, men er å anse som tilrettelegger av prosess mellom partene.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us