Skip to main content Skip to main navigation

Aktive andelseiere ødelegger for aktive fond

Aktive andelseiere ødelegger for aktive fond

Transaksjoner ødelegger for aktive forvaltere.

7 juli · 2020

Debatt om man bør investere i aktive eller i passive fond har pågått lenge. Argumentene er mange, men det er i hovedsak økonomisk argumentasjon som gjøres gjeldende.

Det gjennomsnittlige passive fondet er forventet å gi bedre avkastning etter kostnader enn det gjennomsnittlige aktive fondet. For mange er dette en god nok grunn for å velge passive fond, mens andre tror på at det er mulig å skape meravkastning utover kostnadene forbundet med aktiv forvaltning så lenge man kan identifisere de gode aktive fondene.

Ny forskning har sett på avkastningen i aktive fond fra et nytt perspektiv. Ved å se på 2000 amerikanske aksjefond over en periode på 17 år fant forskerne ut at fondsforvalterne i snitt klarte å gjøre det bedre enn markedet med sine aktive handler. Med andre ord så velger fondsforvalterne i snitt faktisk de riktige aksjene. Det finnes både gode og dårlige forvaltere i markedet, men dette betyr at selv de middels gode forvalterne er dyktige aksjeplukkere og at de isolert sett burde ha slått markedet og de passive fondene.

Aktive fond sliter med aktive andelseiere

Det store bidraget fra de amerikanske forskerne er imidlertid et annet. En av årsakene til at det er en såpass liten andel av de aktive fondene som slår markedet, er at forvalterne tvinges til å handle aksjer på ugunstige tidspunkter fordi andelseierne kjøper og selger andeler på ugunstige tidspunkter. Dårlig markedstiming hos andelseierne bidrar til at de fleste aktive fondene gir dårligere avkastning enn sine respektive referanseindekser, ifølge forskerne. 

Det er godt dokumentert at den negative effekten småinvestorer oppnår fra markedstiming er en av årsakene til at de gjør det dårligere enn det generelle markedet. Det vi nå har fått, er empiri på at denne effekten også rammer aktive fond, da småinvestorer kjøper andeler når optimismen er på topp og selger andeler når panikken brer om seg.

På en annen side har vi nå kunnskap som kan hjelpe den enkelte investor med å velge riktig fond, uten at den eneste driveren trenger å være kostnader. Det er kanskje ikke bare forvalter og strategi man bør vurdere når man skal velge fond, men også hvem som eier andeler i fondet. Et fond som i hovedsak eies av langsiktige investorer er å foretrekke fremfor et fond som i hovedsak eies av aktive og utålmodige investorer.

Burde ikke dette også påvirke passive fond?

Det naturlige spørsmålet er om, og i så fall hvorfor, dette rammer aktive fond hardere enn passive fond?

En forklaring er at investorer i passive indeksfond kanskje er mer langsiktige og mindre utålmodige enn investorer i aktive fond. En annen årsak kan være at passive fond har spredt sine midler utover langt flere investeringer, mens aktive fond normalt sett holder langt færre aksjer.

Passive fond vil ofte holde hundretalls aksjer(avhenger av antall aksjer i referanseindeksen). Mer konsentrerte posisjoner betyr at aktive forvaltere må handle større aksjeposter i enkeltaksjer, noe som kan påvirke aksjekursene. I tillegg velger ofte aktive forvaltere aksjer som er mindre likvide enn de virkelig store tungvekterne på børsen, som jo er de aksjene som har størst vekt i passive fond og som er mest likvide. Dermed kan aktive forvaltere presse ned prisen på aksjer når de skal selge som følge av andelseiernes salgsordre under perioder med børsfall, og vice versa.

Hva vil dette bety for din portefølje?

Det behøver ikke å bety så mye. Det viktigste er at vi har fått styrket kunnskapen rundt noe av forklaringen på hvorfor såpass mange aktive fond presterer dårligere enn referanseindeksen sin. Og det kan igjen bidra til å gjøre det enklere å identifisere de virkelig gode aktive forvalterne.

Til syvende og sist handler spørsmålet om aktive og passive fond om man er i stand til å velge riktige fond basert på sin egen investeringsstrategi. At et fond er passivt betyr ikke nødvendigvis at det er riktig fond for deg og dine behov. Og at et fond er aktivt betyr ikke at det forvaltes av et godt forvalterteam, og det sier heller ingenting om andelseierne er langsiktige eller aktive og utålmodige.

Kontakt oss