Skip to main content Skip to main navigation

Fra pilotprosjekt til fast praksis

Fra pilotprosjekt til fast praksis

En skreddersydd juridisk sjekk som en del av etableringen av nye kundeforhold.

14 juni · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management sin avdeling i Bergen startet i 2019 et pilotprosjekt som ble tilbudt nye større kunder; en skreddersydd juridisk sjekk gjennomført av ekstern advokat som en del av etableringen av nye kundeforhold. Kundens formuesforvalter hos Söderberg & Partners Wealth Management skulle fungere som kundens prosjektleder.

God prosjektledelse har alltid vært viktig, men særlig overfor de største kundene som gjerne har en mer kompleks organisering av formuen. Vår erfaring har vist oss at prosjektledelse og helhetlig tenkning gjerne er to sider av samme sak.

Som en uavhengig rådgiver har Söderberg & Partners Wealth Management AS mulighet til å tilknytte uavhengig juridisk kompetanse inn til kundene. Bakgrunnen for prosjektet var at kunder med større formuer og mer komplekse strukturer ofte viste seg å kunne ha særskilte behov. Den juridiske sjekken har så langt omfattet en gjennomgang av skattemessige- og finansielle posisjoner, fremtidsrettet sikring om noe skulle skje, pensjon og andre juridiske forhold som bør belyses.

Foto: Bernt Hodne fra Advokatfirma Hodne AS (til venstre) har så langt vært vår tilknyttede advokat i dette prosjektet i Bergen. Daglig leder i Bergen Edvard Brøther (til høyre) sier at samarbeidet har bakgrunn i Bernt Hodnes svært gode evne til å kommunisere og formidle sitt fagfelt til kundene.

Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som kunden, og jeg håper virkelig kundene sitter igjen med det inntrykket.
– Edvard Brøther

Juridisk sjekk har vært gjennomført på en rekke kunder gjennom 2019 og våren 2020. Daglig leder hos Söderberg & Partners Wealth Management i Bergen, Edvard Brøther, tok en prat med Advokat Bernt Hodne om erfaringene så langt:

Hva var dine tanker rundt dette prosjektet før oppstarten høsten 2019?

– Først vil jeg si at det har vært veldig spennende å få være en del av dette. Min erfaring er at Söderberg & Partners Wealth Management gjennomfører en god og omfattende kartlegging og formuesplanlegging for kundene, men at det likevel var noen elementer som ikke ble belyst i like stor grad. Det var her vi så at det var forbedringsmuligheter. En ting vi var enige om før vi startet opp var at behovet for denne type Juridisk sjekk sannsynligvis var større desto høyere formue en kunde har.

Det er videre svært viktig at kunden har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade.
– Bernt Hodne

– Vi ønsket å belyse de skattemessige og juridiske fallgruvene. Det er ganske mange av dem og dette henger vel sammen med at landskapet endrer seg fra år til år. Det er videre svært viktig at kunden har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade. Her finnes mange eksempler på store formuer som forvitrer bort fordi ingen har hatt fullmakt til å kunne gjøre noe før formuen går i arv. Jeg var tydelig på at hver prosess kunne ta mye tid. Det viktigste var at vi kunne være stolte av sluttproduktet. Da fikk det heller ta den tiden det tok.

Hva tror du skiller denne tjenesten fra andre lignende løsninger?

– Min oppfatning er at den graden av skreddersøm vi har tilbudt er unik. Siden ingen av kundene er like, har heller ikke prosessene vært like. Siden dette ikke er samlebåndsproduksjon håper jeg at kundene også oppfatter dette som skreddersøm. Vi har stått helt fritt til å fokusere på det som er relevant for den enkelt kunde. Vi har et innledende møte hvor kunden får fortelle litt om seg selv, og hvilke tanker de selv har rundt prosessen. Det er her den største verdien ligger tror jeg.

Hva sier kundene?

– Tilbakemeldingene har stort sett vært veldig positive. Jeg tror noen har blitt litt overrasket over dybden og kvaliteten i det arbeidet som har blitt gjort. Noen har vel også blitt litt skuffet over at vi ikke har funnet noe galt. Men det er vel noen ganger slik. Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk. Vi må også bli enda flinkere til å sammenfatte den Juridiske sjekken med informasjonen i den omfattende planen som allerede er laget av formuesforvalteren sammen med kundene. Denne helheten blir noen ganger litt uoversiktlig for kundene.

Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk.
– Bernt Hodne

– Hos de fleste finner vi små og store forbedringspunktet som vi senere har tatt tak i. En gjennomgående tilbakemelding er at lover og regler har endret seg og at de hadde en annen oppfatning av tingenes tilstand. Kunnskap er ferskvare. Det som var riktig i 2013 er kanskje ikke riktig i 2020 viser det seg.

Hva kan bedres?

– Jeg tror det er mye som kan bedres, men vi har uansett fått en god start. Skal denne type arbeid være interessant og relevant for store kunder, ja da trenger vi skreddersøm. Skreddersøm betyr ofte det samme som høy tidsbruk og ekstra innsats fra min side. Den dagen vi plasserer dette på et samlebånd, er dagen jeg tror kundene mister interessen.


Edvard Brøther er også fornøyd med hvordan prosjektet har tatt form.

– Dette prosjektet har vist oss verdien av å ta prosjektledelse overfor kundene et steg videre. Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som kunden, og jeg håper virkelig kundene sitter igjen med det inntrykket. Den Juridiske sjekken er forbeholdt nye kunder som investerer 10 MNOK eller mer hos oss. Fra start til slutt vil en slik prosess ofte vare fra to- til tre uker. Er det eksisterende eller nye kunder som vil vite mer om dette, så håper jeg de tar kontakt med sin formuesforvalter, sier Edvard.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for februar 2021

4 mars · 2021

Risikoaktiva hadde en solid oppgang de to første ukene i februar, men festen ble avlyst av en kraftig oppgang i lange renter, som sendte verdens børser over på utrygg grunn. Smittetallene faller globalt, men muterte virus får fotfeste i stadig flere land.

Utvikling utvalgte indekser februar 2021

Globale smittetall ned, men mutantene overtar

De strenge restriksjonene som har kommet med bølge 2 og 3 ser ut til å gi en effekt, globale smittetall har vært fallende siden toppen i januar. Samtidig er det bekymringsfullt at de muterte og mer smittsomme variantene får fotfeste i stadig flere land, også her i Norge. Dette har blant annet ført til at mange land i Europa har stengt grensene. Lyset i enden av tunellen er vaksineringen, selv om tempoet er varierende. Israel, som omtalt i forrige månedsrapport, er foreløpig i en klasse for seg. Der har 9/10 av befolkningen nå fått en dose eller to, milevis foran «røkla», der både vaksinering og leveranser av vaksine går tregt. Ved utgangen av februar var det satt over 241 millioner vaksinedoser på tvers av 103 land. Med dagens tempo (ca. 6,7 millioner hver dag) vil det ta 4,6 år å dekke 75 prosent av verdens befolkning med to vaksinedoser.

Covid-19 vaksinerte

Lange renter stiger på lysere utsikter

Bevegelser i amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, «tiåringen», har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Veien ut av pandemien virker å være innenfor rekkevidde, og med lysere økonomiske utsikter har tiåringen steget med over 50 basispunkter siden årsskiftet, til en foreløpig 12-måneders toppnotering (1,5 prosent ved utgangen av februar). Denne renten er viktig fordi den brukes som referanse for andre renter og aktiva (i praksis betyr renteoppgang her at obligasjonene faller i verdi, og avkastningen i form av renter blir dermed relativt sett høyere).

Oppgang i lange renter er i og for seg en god ting, det er en bekreftelse fra markedet om at vi beveger oss mot mer normale nivåer, inflasjonstall som ligger nærmere sentralbankenes mål og en solid økonomisk opphenting. Men når rentene stiger så brått som de har gjort, bryter normale korrelasjoner i markedet litt sammen. Aksjer og renter faller samtidig, slik som vi så i slutten av februar. Tvetydigheten skyldes flere ting. På verdens børser har aksjer steget mye de siste månedene, samtidig som vi har sett tendensen til at markedet roterer fra vekstaksjer over til verdiaksjer. Kort fortalt handler det om at vekstaksjer gjerne har inntekter langt frem i tid, og med lav rente diskonteres disse kontantstrømmene med en lavere rate. Høyere rente gir motsatt effekt, og dagens høye prising kan kanskje ikke forsvares. Verdiaksjene derimot, har allerede inntektsstrømmene på plass, og effekten av høyere rente blir ikke like stor. I tillegg til dette, så kan renteinvesteringer plutselig bli interessante igjen ettersom de nå gir 1 prosent høyere avkastning enn for et år siden. Det er ikke rart at det svinger litt i finansmarkedene da, mye skal re-kalibreres.

En ting til som er verdt å nevne er at sentralbankene og politikerne ikke er helt tilfreds med at rentene stiger så mye som de har gjort, for det innebærer at de finansielle forholdene automatisk «strammer seg til». Eventuelle innstramminger i økonomien ønsker sentralbankene å stå for, og gitt bakteppet med høy arbeidsledighet og fortsatt sårbar økonomi, er ikke tidspunktet inne for det enda. Derfor har blant annet den amerikanske og europeiske sentralbanken vært ute og verbalt signalisert at de kan bruke verktøykassen sin for å kontrollere en «uønsket» innstramming i finansielle forhold.

 

Globale statsrenter siste 12 mnd.

Aksjemarkedene

Etter to ukers solid oppgang i starten av måneden snudde markedet i takt med fallende risikosentiment og brå oppgang i lange renter. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte til slutt opp 2,3 prosent i lokal valuta. På regionsnivå kom norske aksjer best ut, blant annet hjulpet av solid oppgang for energirelaterte og mer sykliske aksjer. Risk-off bevegelsen slo hardest ut i fremvoksende markeder, som falt mest fra toppen, men som fortsatt leder an med sterkest avkastning hittil i år (opp 3,8 prosent i lokal valuta).

 

Utvikling utvalgte aksjeindekser februar

Rotasjonen inn i verdi og mer sykliske aksjer, som forsiktig startet i oktober/november, har fortsatt og sektorvinnerne i februar ble energirelaterte aksjer og finans. I motsatt ende finner vi sektorer som har hatt god avkastning siden pandemien startet, og hvor prisingen nå kanskje ikke fremstår som like attraktiv. Mange vil nok si at det var «på tide» med en liten realitetsorientering, mange selskaper med luftige fremtidsvisjoner har hatt gode tider på børsene det siste året, tidevannet har løftet alle båter. Vridningen inn i verdi trenger ikke å bety at tiden for vekstselskapene er forbi, men muligens at den spektakulære avkastningen man har sett i denne delen av markedet blir mer nøktern fremover. En balansert tilnærming virker stadig mer fornuftig.

 

Sektoravkastning 2021

Rentemarkedene

Amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget med 50 basispunkter siden årsskiftet, der mye av oppgangen kom i de to siste ukene av februar. Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og er ned i overkant av to prosent hittil i år.

 

Rente og obligasjonsindekser 2021

For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden sidelengs.

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Sundby med ryggen mot veggen

2 mars · 2021

Etter en tung og vanskelig sesong for Martin Johnsrud Sundby, er det alt eller ingenting når han i morgen skal forsøke å forsvare VM-tittelen på 15 kilometer i Oberstdorf.

Vi i Söderberg & Partners har fulgt Martin tett siden vi sist sommer ble samarbeidspartner for det private laget han startet sammen med Niklas Dyrhaug. Han har jobbet knallhardt gjennom høsten og vinteren i et forsøk på å kvalifisere seg til å gå flere løp i VM, deretter for å få ryggen til å fungere. Og nå, de siste seks ukene før VM, for prøve å skape en form som han tidligere i sesongen ikke har klart.

Les også: Martin og Niklas nærmer seg sesongstart

Foto: Terje Pedersen / NTB

Bilde: Martin Johnsrud Sundby på Beitostølen november 2020. Foto: Terje Pedersen/NTB

Utenfor landslaget

I VM i Seefeld for to år siden fikk Røa-løperen det etterlengtede individuelle gullet da han vant den klassiske intervallstarten. I år reiser Sundby til Oberstdorf utenfor Norges tropp, men har som regjerende mester friplass på 15-kilometeren. 

Etter seieren i Seefeld har det gått tyngre for løperen som har vunnet verdenscupen tre ganger og som står med to sammenlagtseiere i Tour de Ski. Han fikk riktignok med seg flere topp fem-plasseringer i verdenscupen og sølv i NM i 2020, men denne vinteren har det gått enda tyngre.

Ryggtrøbbel

9.plass på tremila i norgescupen på Lygna i januar er hans beste resultat denne sesongen. Ryggen har vært et problem de siste årene, også på Lygna:

– Smertemessig er det litt bedring. Jeg blir litt reddet inn av at det går sent, og at jeg fikk muligheten til å bøye og tøye litt underveis, sa Sundby til NTB etter løpet da.

Derfor ble det ingen plass i Norges VM-tropp, og Sundby har nå valgt å ta en sjanse for å kunne finne formen til mesterskapet.

– Jeg har et ørlite håp om at jeg har klart å skape en endring før VM, det er det viktigste for min del. Det blir spennende, jeg gleder meg, sier Sundby.

 

vm-seefeld-sundby.jpg

Bilde: Over målstreken som vinner av 15-kilometeren i Seefeld 2019. Foto: Thibaut/NordicFocus.

Utfordrer

Sundby har nå vært i Oberstdorf en uke allerede og ventet på muligheten sin, mens mesterskapet pågår for fullt. På onsdag denne uken skal han i aksjon, og han er tidenes utfordrer for å kunne ta en pallplass.

For de av våre klienter som ønsker å høre mer om Martins forberedelser og utfordringer i oppkjøringen til VM kan man se dokumentarserien på NRK TV. 

Se NRKs dokumentarserie her: Sundby mot verden

Vi ønsker Martin lykke til på onsdag. Vi kommer til å følge med deg og de andre norske som skal ut å forsvare Norges ære.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

 

Partnerskap med Fixrate

Gjennom partnerskap med Fixrate, kan våre klienter nå få bedre innskuddsbetingelser. Tjenesten er tilgjengelig for bedriftsklienter.

2 mars · 2021

Nå inngår Söderberg & Partners Wealth Management et samarbeid med Fixrate for å kunne tilby bedriftsklienter bedre innskuddsrenter.

Fixrate er et norsk finansteknologiselskap som har utviklet en markedsplass for store bankinnskudd. Tjenesten gir bedriftsklienter med overskuddslikviditet digital tilgang til innskuddsprodukter fra over femti banker.

- Svært mange bedrifter og investeringsselskaper har mye penger på bok, men med tilnærmet nullrente. I dag er det ikke enkelt å finne gode innskuddsrenter, og prosessen med å opprette konto i en bank er kronglete for bedrifter. Derfor har mange bedrifter slått seg til ro med lave innskuddsrenter. Vi tror at enkelhet er viktig, og nå som Fixrate har kommet på banen ser vi muligheter for klientene våre, sier Michael Vågen Sivertsen, daglig leder i Söderberg & Partners Wealth Management.

Bilde: Michael Vågen Sivertsen (til venstre) i samtale med Tore Malme.

Ønsker å tilføre klientene verdi

Vi utøver vår rolle som formuesrådgiver bredt. Selv om kapitalforvaltningen står i sentrum for klientene, er det også tilknyttede temaer som i mange tilfeller kan være vel så viktig.

- Vår rolle som formuesrådgiver handler i stor grad om tillit, og den tilliten gjør vi oss fortjent til ved at våre rådgivere ønsker klientens beste. En rekke av klientene har likvide penger på konto, gjerne til svært lav innskuddsrente. Når vi ønsker klientens beste, innebærer det å kunne bistå med veloverveide råd for kapitalforvaltning, men også på områder som vi ikke nødvendigvis tar betalt for. Dette gjør vi allerede innen skatt, arv og skifte. Derfor er det naturlig for oss å hjelpe klienter i gang med Fixrate, slik at også bankinnskuddene får optimal avkastning, sier Michael.

Fixrate ønsker kundeorienterte partnere

Siden oppstart i oktober 2017 har bedrifter plassert bankinnskudd for ca. 20 milliarder i deltakende banker på plattformen. Fixrate er en tjeneste som medfører transparens og åpenhet i markedet for store bankinnskudd. Tjenesten formidles i dag digitalt, og ved relasjonell kontakt mot større bedrifter.

- For Fixrate er dette samarbeidet kjempeinteressant. Vi opplever at bedrifter som bruker tjenesten er meget fornøyde, og vi jobber hver dag for å nå nye kunder. Som ny aktør i markedet ønsker vi å nå mange bedrifter raskt, men å nå ut i et stort marked -på egen kjøl- er ressurskrevende. Derfor er det svært interessant å inngå partnerskap med en aktør som allerede er etablert i markedet, og som deler vårt ønske om å sette kunden i sentrum. Vi er svært heldige som nå får Wealth Management på laget, sier Brynjar Ellingsen, daglig leder i Fixrate.

Om partnerskapet

Partnerskapet innebærer at rådgiverne i Söderberg & Partners Wealth Management viser frem Fixrate for klienter. Klienten registrerer selv sin bedrift, eller får hjelp fra Fixrate for å gjøre dette. Klienten vil selv signere nødvendige dokumenter samt velge blant ulike tilbud fra banker.

Verken Söderberg & Partners Wealth Management eller Fixrate vil belaste klienten for tjenesten, og det foreligger heller ingen økonomiske insentiver mellom selskapene. Partnerskapet er av verdi for begge parter ved at Söderberg & Partners Wealth Management kan tilby flere tjenester til sine klienter, og Fixrate vil nå flere kunder gjennom partnerskapet.

Tjenesten vil være gratis for klientene da bankene betaler for deltakelse på markedsplassen. Ved bruk av Fixrate som plattform for plassering av innskudd, går pengene direkte mellom bedrift og bank. Fixrate er altså ikke i befatning med pengene direkte, men er å anse som tilrettelegger av prosess mellom partene.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us