Skip to main content Skip to main navigation

Samarbeid med Norsk Bergindustri

Samarbeid med

Norsk Bergindustri

Vi er veldig glade for å ha inngått ett samarbeid med Norsk Bergindustri. 

Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri representerer en høyteknologisk bransje som favner bredt, fra kostbare maskiner og utstyr, komplekse prosjekter og viktige arbeidsplasser med ulike behov og lovkrav. Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter. Det er produsenter av pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen. Styrkede rammevilkår, økt forutsigbarhet og økt forståelse for Bergindustriens samfunnsrolle er blant foreningens viktigste arbeidsoppgaver.

Norsk Bergindustris kompetanse gir oss gode forutsetninger for å levere riktige forsikringsløsninger til denne spennende bransjen. Sammen skal vi lage skreddersydde forsikringsprogram for deres medlemmer, inkludert bransjespesifikk rådgivning, skadeforebygging og riktig forsikring til riktige betingelser.

Anita Helene Hall_Web.jpg

 

«Vi er godt fornøyd med samarbeidsavtalen med Söderberg & Partners, og anbefaler alle våre medlemmer å ta kontakt for en gjennomgang av forsikringene sine.»
- Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

 

Samarbeid mellom Norsk Bergindustri
og Söderberg & Partners

 

Ann-Mari Bjerke_Web_NB2.jpg

«Gjennom samarbeidet vil det være enkelt for medlemmene å få en god oversikt og kartlegging av forsikringer og vi vil tilby løsninger knyttet til det enkelte medlems risikobilde og behov. Vi ser frem til et godt samarbeid og til å tilby svært gode forsikringsløsninger til denne bransjen.»
- Ann-Mari Bjerke, Kundeansvarlig i S&P.

 

 

 

Titania.jpegHMS.jpgPlante i stein1_bergindustridager.jpg

Virkning fra 1.1.2022

Pensjonsopptjening fra første krone

2 desember · 2021

Regjeringen melder torsdag morgen at den har besluttet å innføre obligatorisk pensjonsopptjening fra første krone, med virkning fra 1.1.2022.

Dette er ett år tidligere enn Solberg-regjeringens innstilling. Det gis en overgangsperiode på 6 måneder for å tilpasse seg det nye regelverket. Dagens obligatoriske sparenivå er 2% av lønn og lovgivning gir alle bedrifter muligheten til å utelate et beløp i pensjonsopptjeningen, tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden (G), som for tiden utgjør kr. 106 399. I tillegg flytter man nedre obligatoriske grense for deltakelse i bedriftens pensjonsordning fra 20 år til 18 år og fjerner begrensningen for stillingsprosent, som er i dag 20%. Saken skal opp i Finanskomitéen tirsdag 7.12 og forventes vedtatt av et flertall på Stortinget.

Hva betyr endringen i praksis?

Endringen betyr i praksis lite for de virksomheter som allerede har implementert opptjening fra første krone. Her vil kun alders- og stillingsjusteringen spille inn. For virksomheter som i dag har opptjening fra 1G vil dette få større betydning. For de virksomheter som kun har 2% sparing blir dette en reell kostnadsøkning på 2% av 1G for en ansatt i full stilling. Basert på dagens grunnbeløp utgjør dette kr. 2 128. Har bedriften en høyere sparesats enn 2% må denne høyere satsen også gjøres gjeldene for nivået mellom 0 og 1G. Det legges ikke opp til et eget sparenivå for lønn mellom 0 og 1G. Bedrifter med høyere sparesats har imidlertid mulighet til å justere satsen slik at endringen kan bli tilnærmet kostnadsnøytral.

 

Har du spørsmål?
Trym_Varre_rundt.png

Ta gjerne kontakt med Trym Varre som er Senior forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

E-post: trym.varre@soderbergpartners.no
Telefon: 900 222 00

Nå skal kjøp av

Styreansvarsforsikring med i årsberetningen

Den nye lovendringen gjør at alle bedrifter nå må oppgi om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen. Bedriften må oppgi styremedlemmer og daglig leder sitt mulige økonomiske ansvar gjennom vervet er dekket. Lovendringen dreier seg om informasjon og følgende er tatt inn i ny regnskapslov:

Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak (§ 3.3).

«Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen».


Dette bør du vite:

Mange har fått med seg endringen, men er usikre på hva det betyr i praksis. Vi har sett på endringen og gått gjennom noen relevante spørsmål.

Betyr det alle virksomheter må oppgi om de har kjøpt styreansvarsforsikring?

Nei, men alle virksomheter som overskrider 2 av 3 følgende kriterier må det:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Og ikke nok at man må oppgi om man har kjøpt styreansvarsforsikring, men man må også oppgi hvilken dekning man har kjøpt.

Betyr det at virksomheter som ikke er definert som små foretak kjøpe styreansvarsforsikring?

Nei, selv om lovgiverne har vært inne på tanken så er kjøp av styreansvarsforsikring fortsatt frivillig.

Bør man kjøpe styreansvarsforsikring?

Svaret er ubetinget JA, enten man er definert som store eller små foretak. Daglig leder og styremedlemmer har et ubegrenset, personlig ansvar for økonomisk tap påført andre som følge av beslutninger eller mangel på beslutninger. Og hvem vil vel ha det uten å en forsikring i ryggen? At styreansvarsforsikringen også dekker juridisk bistand til å forvare seg dersom et krav måtte komme enten kravet er berettiget eller ikke, er også en stor fordel. 

Er det andre grunner til at styreansvarsforsikring er viktigere nå enn tidligere?

Ja, antall styresaker i rettsapparatet har økt betraktelig de siste årene, og enkelte dommer indikerer at styreansvaret skjerpes bl.a. rundt manglende, løpende informasjon til leverandører ved økonomiske problemer. For øvrig har styret fått utvidet ansvar i takt med at samfunnet og risikobildet endrer seg. IT-sikkerhet og cyberkriminalitet, GDPR/personvern og Covid-19 er eksempler på nye utfordringer.

Hovedbegrunnelsen for å innføre dette lovkravet, som vil være et krav ved avleggelse av regnskapene for 2021, var av hensyn til nåværende og fremtidige eiere (investorer). Opplysningen skal være med på å gi investorene viten om hvilken risiko de tar. Det gjenstår å se hvilken konsekvens dette har for forsikringsmarkedets appetitt på å tilby styreansvarsforsikring. Vil det bli flere og større krav der man vet at det finnes styreansvarsforsikring, eller vil dette utlignes av at mange flere velger å kjøpe styreansvarsforsikring?

Vår begrunnelse for å anbefale styreansvarsforsikring er uansett å beskytte daglig leder styremedlemmer for økonomiske krav i verden som blir mer og mer komplisert, og hvor kravene til profesjonelt styrearbeid blir større og større.

Utvikling i

Behandlingsforsikring

De siste årene har antall nordmenn med behandlingsforsikring steget jevnt og trutt.

Ved utgangen av 2020 har nærmere 650 000 personer en slik forsikring. Det er en økning på drøye 5 prosent fra 2019. I 2021 har tallet fortsatt å øke og nærmer seg 700 000 med behandlingsforsikring. Kun i underkant av 10% er private avtaler mens det resterende er behandlingsforsikring i arbeidsforhold.

Bruken av forsikringen øker også, særlig bruk av psykolog eller psykiater. Fysikalsk behandling og legespesialist/diagnostikk representerer ca. 85% av kostnadene til forsikringsselskapene. Fysikalske behandlinger alene utgjør ca. 50%. Det har vært litt mindre bruk av fysikalske tjenester under nedstengningen, som kan henføres til mindre aktivitet i deler av næringslivet. I snitt benytter i overkant av 20% av ansatte forsikring i løpet av et år.

Behandlingsforsikring garanterer helsehjelp innen en kort frist, gjerne innen ti til tjue arbeidsdager. Det kan dreie seg om utredning, behandling og operasjon. Forsikringen kan blant annet brukes til legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og kirurgisk inngrep. Flere selskaper tilbyr også fri tilgang på online videosamtale med lege og helsetelefon. 

utvikling i antall personer som har behandlingsforsikring.png

Antall behandlinger pr. behandlingsform.png

Kilde: Finans Norge

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om Behandlingsforsikring eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss