Skip to main content Skip to main navigation

Rekordmange forsikringssvindlere avslørt

Rekordmange forsikringssvindlere avslørt

I fjor ble det avslørt forsikringssvindel for 314 millioner kroner, viser Finans Norges svindelrapport. Rekordmange saker ble meldt inn fra forsikringsselskapene i 2018.

I tillegg er mørketallene store. Noen gjør seg til kjeltring for småbeløp, mens andre forsøker å lure til seg millioner. De fleste sakene dreier seg om skadeforsikring, mens de største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer.

Siden svindel med syke- og uføreforsikringer ofte gjelder utbetalinger som går over flere år, er beløpene gjerne svært høye i disse sakene. Gjennomsnittlig svindelbeløp på syke- og uføreforsikringer er 1,4 millioner kroner. Når det gjelder skadeforsikring, er snittet på 155 000 kroner. Det er likevel stor variasjon i beløp. I de mest omfattende sakene er forsikringsselskapene forsøkt svindlet for flere millioner kroner.

Svindlerne stjeler fra fellesskapet. Forsikring er bygget på tillit. Noen saker er enkle å avsløre, andre ganger legger utrederne i forsikringsselskapene ned mye arbeid i å nøste opp svindelen. Det store flertallet av kunder er imidlertid ærlige. De forventer at alt går riktig for seg, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Svindlerne tar en stor risiko

Forsikringssvindel er straffbart og svindlerne risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

Mange tenker nok ikke over konsekvensene av å svindle. En dom for svindel kan få store konsekvenser for eksempel med hensyn til yrkesvalg, sier Neverdal.

Bil er på svindeltoppen. Innenfor skadeforsikring gjelder 36 prosent av sakene bilforsikring. Arrangerte kollisjoner er en gjenganger.

Hakk i hæl følger svindel om gjelder innbo, samt svindel med reiseforsikringen. Påsatte branner og oppdiktede tyverier er også typiske saker etterforskerne avslører.

Forsikringssvindlerne plusser på

Svindlerne finnes i alle aldre og inntektsgrupper men det er unge under 29 år som er mest dominerende og er noe mer tilbøyelige til å svindle enn godt voksne. Ca. 2/3 av svindlerne er menn mens kvinner utgjør ca. 1/3.

Noen svindler ved å plusse på kravet i eksisterende erstatningssaker, mens andre dikter opp en historie helt uten rot i virkeligheten.

De fleste sakene blir avdekket internt i forsikringsselskapene. Det er også åpnet for et samarbeid mellom NAV og forsikringsnæringen om å utveksle opplysninger. Dette skjer innenfor bestemte og strenge rammer. I noen tilfeller svindles både forsikringsselskapene og NAV, samtidig som skatt unndras.  

Svindel skal ikke lønne seg

Forsikringssvindel skal ikke lønne seg. Forsikringsselskapene ansetter fler og fler politietterforskere for å utrede og avdekke forsikringssvindlere. Flere svindlere tas og trendene har vært økende fra år til år. At svindlere avdekkes er holdningsmessig positivt samt økonomisk fordelaktig for forsikringsfelleskapet, som må være med på finansieringen av feilaktig utbetalte forsikringsoppgjør.  

Kilde: Finans Norge

Trenger du bedriftsforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Trym Varre

Phone:

900 22 200

E-mail:


Transportforsikring gir trygghet

Mange vareeiere tror de ikke trenger transportforsikring. For de aller fleste er det feil. I mange tilfeller kan speditør og transportør være uten ansvar for skade eller tap på dine varer.

Speditør og transportør tegner normalt en egen ansvarsforsikring. Den forsikringen er for å sikre transportørene for det erstatningsansvaret de kan komme i, i henhold til lovgivningen.

– Speditøren/transportørens ansvarsforsikring er ikke primært for å sikre deg som eier av lasten, sier Thor Overvik hos Söderberg & Partners.

 

Uaktsomhet

Overvik er spesialist på skadeforsikring ved transport, og opplever ofte at kunder ikke er klar over at speditør- og godsansvarsforsikring er en forsikring av lasten som speditør/transportør etablerer for å sikre seg selv. Speditør- og godsansvarsforsikring gir ingen fullverdig trygghet for vareeier.

– For at vareeier skal få dekket noe av skaden på sine varer ved et uhell under transport gjennom transportørens forsikring, må transportøren ha vist uaktsomhet, sier han.

For stor fart eller at sjåføren er skyld i en kollisjon er eksempler på uaktsomhet.

– Men ofte er speditør/transportør uten skyld i hendelsen og da er speditør/transportør heller ikke ansvarlig for å erstatte varene.

 

Klare begrensninger

Selv om transportøren skulle være skyld i at vareeiers gjenstander blir ødelagt, vil ofte transportørens godsansvar ikke dekke mer enn en brøkdel av varenes verdi, avhengig av vekt.

– Loven legger klare begrensinger på transportørens erstatningsansvar, sier Overvik.

Han forteller at på biltransport innen Norge vil varene kun erstattes med ca. 200 kroner per kilo (17 SDR). I Europa er erstatningsbeløpet enda dårligere: ca. 100 kroner per kilo. (8,33 SDR)

– Dersom varene du sender eksempelvis er elektronikk, vil dekningen være langt fra tilstrekkelig. Elektronikk er lett og kostbart.

 

Dekker tapet

En transportforsikring sikrer vareeier.

– Det har mange fordeler. Den vil i de aller fleste tilfeller dekke tapet du som vareeier kan utsettes for under transport, forklarer Overvik.

Med en transportforsikring kan du umiddelbart sende skademelding til selskapet.

– Forsikringsselskapet vil så snart meldingen er gjennomgått, gi deg den erstatningen du har krav på.

 

En rådgiver gir svar

Forsikringsselskapet søker regress hos speditør/transportør og bruker sin kompetanse på det, mens vareeier kan bruke tid og energi på å selge sine varer og tjene penger. Først med en transportforsikring kan de aller fleste vareeiere derfor føle seg trygge.

– Snakk med en megler eller rådgiver og finn ut hvilken situasjon du er i, sier Overvik henvendt til vareeiere som er avhengig av eksterne transporter.

 

Reklamasjonsfrist

Det finnes alltid noen fallgruver som det er viktig å være klar over.

– Reklamasjonsfristen ved transportskader er i de fleste tilfeller kun på sju dager, forteller forsikringsmegleren fra Söderberg & Partners.

Det betyr i praksis at før de sju dagene er gått, må transportøren bevise sin uskyld. Men overskrides fristen, må vareeier føre bevis for at transportøren er skyldig i uaktsomhet.

– Uansett er det en tung prosess å gå inn i, og det bør overlates til spesialister i forsikringsselskapene.

Styreansvar

Styremedlemmer er personlig ansvarlig med alt de eier

Det er et stort ansvar å være styremedlem. Mange er kanskje ikke klar over at de hefter personlig med sin private formue for feil styret gjør. Söderberg & Partners tilbyr styreansvarsforsikring.

Ethvert styremedlem i et aksjeselskap er medansvarlig for å beskytte bunnlinjen.

– Styret har det overordnede ansvaret i virksomheten. Dersom det kan sannsynliggjøres at styret har tatt feil beslutning – eller unnlatt å ta en viktig beslutning – kan det lede til krav om ansvar, sier senior forsikringsmegler Leif Hjeltgaard i Söderberg & Partners.

 

Strengere

En styreansvarsforsikring er viktigere enn noen gang i en tid der det er en trend å lete etter syndebukker.

– Domstolene har også de siste årene sett strengere på profesjonsansvaret, sier Hjeltgaard som legger til at mange bedrifter i større grad enn tidligere er internasjonale, noe som øker eksponeringen.

 

Konsekvenser for privatøkonomien

Hjeltgaard forteller at mange styremedlemmer ikke er klar over at de sitter med et stort, personlig ansvar.

– Det er viktig å være klar over at de som eventuelt lider et eventuelt tap, vil gå der det er penger å hente, enten det er hos alle i styret, eller enkelte utvalgte.

 

Stort ansvar

Hvert enkelt styremedlem kan derfor ende opp i en situasjon der styrets unnlatelsessynder får private økonomiske konsekvenser.

– Både fall i aksjekurser og tapt renommé kan koples til styremedlemmenes økonomiske ansvar. Både styremedlem, styreleder og daglig leder er ansvarlig med alt de eier. Også det de har på konto, sier han.

 

Styreansvarsforsikring

– Derfor bør den som sitter i et styre ha en forsikring. Vi i Söderberg & Partners tilbyr en styreansvarsforsikring, sier Hjeltgaard.

Han forteller at profesjonelle styremedlemmer ofte setter som krav at bedriften tegner en styreansvarsforsikring.

– Jeg mener at enhver person som blir bedt om å sitte i et styre, bør kreve av bedriften at de kjøper en styreansvarsforsikring som reduserer styrets risiko.

 

Forsvar koster penger

Enkelte styremedlemmer kan gjerne tenke at de aldri vil gjøre en feil som de risikerer å måtte stå økonomisk til rette for.

– Da er det viktig å være klar over at dersom et styre blir anklaget for feil beslutning, må de uansett forsvare seg. Å overlate forsvaret til en advokat og ikke svare på egenhånd, er klokt. Men advokathjelp koster penger, selv om kravet fra en fornærmet part ikke fører fram. Utgiften til advokat kan dekkes av en styreansvarsforsikring.

 

Bevisst feil

Ikke alle synder styremedlemmene står bak vil dekkes av forsikringen.

– Et viktig unntak er om det dreier seg om en forsettlig handling eller at styret bevisst tar en feil beslutning. Kriminelle handlinger dekkes heller ikke av forsikringen, sier senior forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

Han påpeker også at det finnes områder i verden som krever tilleggsforsikringer, blant andre USA, Canada og Australia.

– Vi som meglere vil sørge for å opplyse om dette.

 

Forsikringens startdato

Det er også viktig å være klar over ved etablering av styreansvarsforsikring gjelder det bransjen kaller en retroaktiv dato.

– Det betyr at feil som er gjort før forsikringen er tegnet, ikke i utgangspunktet dekkes, sier Hjeltgaard.

Men dette punktet kan det forhandles om. I prinsippet kan forsikringen være gyldig fra den dagen det kommer et erstatningskrav.

 

Datterselskap

Mange norske selskap har datterselskap, enten her eller i utlandet.

– Det vanlige er at en styreansvarsforsikring gjelder også for styrene i datterselskapene. Det gjelder selv om styrene helt eller delvis er bemannet av andre personer enn i morselskapet.

Hjeltgaard peker også på at det forsikringssummen kjøper velger, normal gjelder maksimalt for én skade.

– Velger bedriften en forsikringssum på 10 millioner kroner, gjelder det beløpet samlet for hele styret. Maksimumsbeløpet kan eventuelt fordeles på flere krav per år.

 

Behov for rådgiver

I forsikringsverdenen opererer man med mange små unntak fra hovedregelen, unntak som kan være en felle for en kjøper uten kunnskap om forsikringsordningen. Dette gjelder i stor grad for styreansvarsforsikring.

– Det er ikke like enkelt som å kjøpe en bilforsikring, der de fleste av oss er ikke så opptatt av detaljene. Men detaljene kan være avgjørende ved kjøp av styreansvarsforsikring. Derfor er det lurt å bruke en rådgiver, sier Söderberg & Partners spesialist på styreansvarforsikring.  

Trenger du forsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Leif Hjeltgaard

Phone:

901 79 410

E-mail:


Det blir dyrere å forsikre el-bil

I mars ble det for første gang i Norge solgt flere el-biler enn biler på fossilt brennstoff. Det er grunn til å tro at det er en utvikling som fortsetter. Det kan bli dyrt for forsikringsselskapene.

– De fleste forsikringsselskapene er i tenkeboksen, sier Arnt Kristoffersen.

Han er forsikringsmegler og spesialist på bilforsikring hos Söderberg & Partners, og han mener forsikringsselskapene har gode grunner til å ta skadestatistikken på alvor.

– Tall fra Protector viser at skadefrekvensen på el-biler er vesentlig høyere enn på fossilbiler, sier han.

 

Mangler kjøreferdigheter

Mange skader på el-biler kan delvis forklares med at el-bil enn så lenge er et storbyfenomen.

– Der er trafikken tettere, noe som bidrar til at det oftere skjer skadelige hendelser, sier Kristoffersen.

Bilforsikringsmegleren tror også at manglende kjøreerfaring med el-bil kan være en årsak til de mange skadene el-bilen er utsatt for.

– Det er mer krefter i en el-bil enn mange er vant med fra en fossil bil. Den akselerer og reagerer raskere. Det er uvant for mange, sier han.

 

Dyrere enn fossilbil

Antall hendelser med el-bil vil naturligvis normalt påvirke forsikringsprisen. Når det også viser seg at reparasjoner av el-bilen ofte er vesentlig dyrere enn ved tilsvarende skade på fossilbil, er det ytterligere gode grunner for et forsikringsselskap å ta fram kalkulatoren.

– Kostnadene ved en snittskade er dyrere på en el-bil fordi den er utstyrt med mye dyr elektronikk, forteller Kristoffersen.

 

Dyr elektronikk

Forsikringsmegleren viser til en episode der fronten på en splitter ny el-bil i en kollisjon ble trykket inn 60 centimeter. Kostnadene ved å bytte følere og andre elektroniske komponenter var så kostbare, at bilen ble kondemnert.

– Bilen er momsfri ved innkjøp. Men på delene er det moms, sier Kristoffersen som legger til at mange av el-bilforhandlerne ikke slipper til bilene til på annet enn merkeverksteder.

– Det hindrer priskonkurranse.

 

Økte verkstedkostnader

De fleste forsikringsselskaper tenker å øke forsikringspremien, men så langt har bare Protector økt forsikringspremien på el-biler. Selskapet kan vise til tall som bekrefter at det skjer en enorm utvikling av dyr elektronikk på el-bilene.

De har sammenliknet en skade på en Nissan Leaf 2016-modell og en tilsvarende skade på en 2018-modell. Reparasjonen på 2016-modellen kostet 33.750 kroner, mens eier av den nyeste modellen fikk en regning på 65.000.

– Det er klart at denne utviklingen vil påvirke forsikringsprisene, sier Kristoffersen.

Contact us