Skip to main content Skip to main navigation

Post corona - hjemmekontor

Post corona

Hjemmekontor

1 november · 2021


Dekning for yrkesskade

I Covid-perioden, hvor myndighetene har anbefalt bruk av hjemmekontor, har forsikringsselskapene akseptert hjemmekontor som arbeidsplass uten ytterligere formelle krav. Nå som samfunnet er åpnet igjen og «friskmeldt» fra corona, vil forsikringsselskapene kreve en større grad av formalisering for å inndekke skader på hjemmekontor under yrkesskadeforsikringen.

Det ser ut til at standarden faller ned på at det må være en intern overordnet instruks om bruk av hjemmekontor i virksomheten. Dette kan f.eks. være at man har anledning til å arbeide x antall dager hjemmefra eller at man selv kan velge hvor man utfører sitt arbeide.

Grensesettingen mellom arbeidstid og fritid er krevende og vil nok bli praktisert relativt strengt. Det vil si at aktiviteter som f.eks. lunsj, postkassebesøk o.l. ikke kan antas dekket av yrkesskadeforsikringen. Toalettbesøk og kaffelaging er mere gråsoneaktiviteter, hvor det antas at det må gjøres individuelle vurderinger i hver oppstått skadesak.

Arbeid fra fritidsbolig er også dekket av yrkesskadeforsikringen som hjemmekontor. Ved skader som oppstår i utlandet antas det at dokumentasjonen av reell arbeidsutøvelse vil være strengere enn ved skader som oppstår i Norge.

Som utfyllende forsikringsprodukt er det fornuftig å dekke fritidsulykke, som vil være med på å viske ut ovennevnte problemstilling, i grensesnittet mellom arbeidstid og fritid ved bruk av hjemmekontor.

Mobilt kontorutstyr som PC og mobiltelefoner

Mobilt kontorutstyr som PC og mobiltelefoner kan brukes overalt: hjemme, på hytta, i ferieleiligheten i Spania og på kontoret. Vi får mange spørsmål om hvordan dette er forsikret. Det enkle svaret er at kontorutstyr er forsikret på forsikringsstedet nevnt i forsikringsbeviset – nemlig på kontoret.

En reiseforsikring vil kunne erstatte utstyr som blir stjålet eller ødelagt på reise til/fra. Kontorutstyr som befinner seg på et hjemmekontor, vil ikke være omfattet av forsikringen. Det finnes også egne forsikringsløsninger for dette, men dette er som regel ganske kostbart, og det må tas hensyn til en egenandel.

 

Hjemmekontor_skade.jpg

Virkning fra 1.1.2022

Pensjonsopptjening fra første krone

2 desember · 2021

Regjeringen melder torsdag morgen at den har besluttet å innføre obligatorisk pensjonsopptjening fra første krone, med virkning fra 1.1.2022.

Dette er ett år tidligere enn Solberg-regjeringens innstilling. Det gis en overgangsperiode på 6 måneder for å tilpasse seg det nye regelverket. Dagens obligatoriske sparenivå er 2% av lønn og lovgivning gir alle bedrifter muligheten til å utelate et beløp i pensjonsopptjeningen, tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden (G), som for tiden utgjør kr. 106 399. I tillegg flytter man nedre obligatoriske grense for deltakelse i bedriftens pensjonsordning fra 20 år til 18 år og fjerner begrensningen for stillingsprosent, som er i dag 20%. Saken skal opp i Finanskomitéen tirsdag 7.12 og forventes vedtatt av et flertall på Stortinget.

Hva betyr endringen i praksis?

Endringen betyr i praksis lite for de virksomheter som allerede har implementert opptjening fra første krone. Her vil kun alders- og stillingsjusteringen spille inn. For virksomheter som i dag har opptjening fra 1G vil dette få større betydning. For de virksomheter som kun har 2% sparing blir dette en reell kostnadsøkning på 2% av 1G for en ansatt i full stilling. Basert på dagens grunnbeløp utgjør dette kr. 2 128. Har bedriften en høyere sparesats enn 2% må denne høyere satsen også gjøres gjeldene for nivået mellom 0 og 1G. Det legges ikke opp til et eget sparenivå for lønn mellom 0 og 1G. Bedrifter med høyere sparesats har imidlertid mulighet til å justere satsen slik at endringen kan bli tilnærmet kostnadsnøytral.

 

Har du spørsmål?
Trym_Varre_rundt.png

Ta gjerne kontakt med Trym Varre som er Senior forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

E-post: trym.varre@soderbergpartners.no
Telefon: 900 222 00

Nå skal kjøp av

Styreansvarsforsikring med i årsberetningen

Den nye lovendringen gjør at alle bedrifter nå må oppgi om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen. Bedriften må oppgi styremedlemmer og daglig leder sitt mulige økonomiske ansvar gjennom vervet er dekket. Lovendringen dreier seg om informasjon og følgende er tatt inn i ny regnskapslov:

Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak (§ 3.3).

«Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen».


Dette bør du vite:

Mange har fått med seg endringen, men er usikre på hva det betyr i praksis. Vi har sett på endringen og gått gjennom noen relevante spørsmål.

Betyr det alle virksomheter må oppgi om de har kjøpt styreansvarsforsikring?

Nei, men alle virksomheter som overskrider 2 av 3 følgende kriterier må det:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Og ikke nok at man må oppgi om man har kjøpt styreansvarsforsikring, men man må også oppgi hvilken dekning man har kjøpt.

Betyr det at virksomheter som ikke er definert som små foretak kjøpe styreansvarsforsikring?

Nei, selv om lovgiverne har vært inne på tanken så er kjøp av styreansvarsforsikring fortsatt frivillig.

Bør man kjøpe styreansvarsforsikring?

Svaret er ubetinget JA, enten man er definert som store eller små foretak. Daglig leder og styremedlemmer har et ubegrenset, personlig ansvar for økonomisk tap påført andre som følge av beslutninger eller mangel på beslutninger. Og hvem vil vel ha det uten å en forsikring i ryggen? At styreansvarsforsikringen også dekker juridisk bistand til å forvare seg dersom et krav måtte komme enten kravet er berettiget eller ikke, er også en stor fordel. 

Er det andre grunner til at styreansvarsforsikring er viktigere nå enn tidligere?

Ja, antall styresaker i rettsapparatet har økt betraktelig de siste årene, og enkelte dommer indikerer at styreansvaret skjerpes bl.a. rundt manglende, løpende informasjon til leverandører ved økonomiske problemer. For øvrig har styret fått utvidet ansvar i takt med at samfunnet og risikobildet endrer seg. IT-sikkerhet og cyberkriminalitet, GDPR/personvern og Covid-19 er eksempler på nye utfordringer.

Hovedbegrunnelsen for å innføre dette lovkravet, som vil være et krav ved avleggelse av regnskapene for 2021, var av hensyn til nåværende og fremtidige eiere (investorer). Opplysningen skal være med på å gi investorene viten om hvilken risiko de tar. Det gjenstår å se hvilken konsekvens dette har for forsikringsmarkedets appetitt på å tilby styreansvarsforsikring. Vil det bli flere og større krav der man vet at det finnes styreansvarsforsikring, eller vil dette utlignes av at mange flere velger å kjøpe styreansvarsforsikring?

Vår begrunnelse for å anbefale styreansvarsforsikring er uansett å beskytte daglig leder styremedlemmer for økonomiske krav i verden som blir mer og mer komplisert, og hvor kravene til profesjonelt styrearbeid blir større og større.

Samarbeid med

Norsk Bergindustri

Vi er veldig glade for å ha inngått ett samarbeid med Norsk Bergindustri. 

Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri representerer en høyteknologisk bransje som favner bredt, fra kostbare maskiner og utstyr, komplekse prosjekter og viktige arbeidsplasser med ulike behov og lovkrav. Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter. Det er produsenter av pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen. Styrkede rammevilkår, økt forutsigbarhet og økt forståelse for Bergindustriens samfunnsrolle er blant foreningens viktigste arbeidsoppgaver.

Norsk Bergindustris kompetanse gir oss gode forutsetninger for å levere riktige forsikringsløsninger til denne spennende bransjen. Sammen skal vi lage skreddersydde forsikringsprogram for deres medlemmer, inkludert bransjespesifikk rådgivning, skadeforebygging og riktig forsikring til riktige betingelser.

Anita Helene Hall_Web.jpg

 

«Vi er godt fornøyd med samarbeidsavtalen med Söderberg & Partners, og anbefaler alle våre medlemmer å ta kontakt for en gjennomgang av forsikringene sine.»
- Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

 

Samarbeid mellom Norsk Bergindustri
og Söderberg & Partners

 

Ann-Mari Bjerke_Web_NB2.jpg

«Gjennom samarbeidet vil det være enkelt for medlemmene å få en god oversikt og kartlegging av forsikringer og vi vil tilby løsninger knyttet til det enkelte medlems risikobilde og behov. Vi ser frem til et godt samarbeid og til å tilby svært gode forsikringsløsninger til denne bransjen.»
- Ann-Mari Bjerke, Kundeansvarlig i S&P.

 

 

 

Titania.jpegHMS.jpgPlante i stein1_bergindustridager.jpg

Kontakt oss