Skip to main content Skip to main navigation

Pensjonsopptjening fra første krone

Virkning fra 1.1.2022

Pensjonsopptjening fra første krone

Stortinget vedtok 14. desember å endre «lov om innskuddspensjon» på flere områder.

Pensjon fra første krone og andre endringer i pensjonsregelverket


Endringene gjøres gjeldene fra 1.1.2022 med en tilpasningsperiode frem til 30.6.2022.

Følgende endringer er vedtatt:

  1. Obligatorisk pensjonsopptjening fra første krone. Dette betyr at all lønn skal medregnes og mulighetene til opptjening først fra 1G bortfaller.

  2. Obligatorisk pensjonsopptjening skal gjelde for alle ansatte mellom 13 og 75 år. Dagens mulighet for å ha en nedre grense på 20 år fjernes.

  3. Obligatorisk tjenestepensjon skal omfatte alle arbeidstakere uansett stillingsprosent. Muligheten til å utelate ansatte med en stillingsprosent under 20 bortfaller.

Minste sparesats skal fremdeles være 2% av lønn. Endringen vil påvirke alle virksomheter som i dag ikke har dekket inn pensjon fra første krone. Har man kun 2% sparing blir det en ren kostnadsøkning, mens virksomheter med høyere sats kan vurdere tilpasning til en mer kostnadsnøytral modell. Typiske virksomheter med lave marginer og mange sesong- /deltidsarbeidere rammes hardest av denne endringen. Stortinget har bedt Regjeringen se på kompensasjonsløsninger, for merkostnader endringen innebærer, for enkelte utsatte næringer i de tøffe tider Norge og verden for øvrig er preget av.

Vi tror at pensjonskostnader og sparenivået i pensjonsavtalen blir en del av vårens lønnssamtaler hos mange virksomheter.

Hva betyr endringen i praksis?

Endringen betyr i praksis lite for de virksomheter som allerede har implementert opptjening fra første krone. Her vil kun alders- og stillingsjusteringen spille inn. For virksomheter som i dag har opptjening fra 1G vil dette få større betydning. For de virksomheter som kun har 2% sparing blir dette en reell kostnadsøkning på 2% av 1G for en ansatt i full stilling. Basert på dagens grunnbeløp utgjør dette kr. 2 128. Har bedriften en høyere sparesats enn 2% må denne høyere satsen også gjøres gjeldene for nivået mellom 0 og 1G. Det legges ikke opp til et eget sparenivå for lønn mellom 0 og 1G. Bedrifter med høyere sparesats har imidlertid mulighet til å justere satsen slik at endringen kan bli tilnærmet kostnadsnøytral.

 

Har du spørsmål?
Trym_Varre_rundt.png

Ta gjerne kontakt med Trym Varre som er Senior forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

E-post: trym.varre@soderbergpartners.no
Telefon: 900 222 00

Et cyberangrep mot bedriften kan utvikle seg til en alvorlig krise som både lammer driften og samtidig skader omdømmet.

Mange selskaper ble rammet av cyberangrep og hacking i fjor og ingenting tyder på at 2022 vil bli bedre. Den siste tiden har vi sett angrep mot store norske virksomheter som Nortura og Amedia.

Krisen som oppstår i forbindelse med et cyberangrep, kan deles i to:

✔ Håndtere det som faktisk har skjedd, og å gjenopprette normal drift så raskt og effektivt som mulig.

✔ Ledelsens håndtering. Omdømmet påvirkes av hvordan media, ansatte og kunder/samarbeidspartnere opplever at ledelsen er i stand til å håndtere krisen.


God beredskap kan læres

Det handler om å være forberedt på det verste og øve på tenkelige og utenkelige scenarier. Ved å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og ha rutiner, verktøy og planverk som raskt kan iverksettes, reduseres omdømmerisikoen.


Mediehåndtering

Å møte media på en god måte i en krisesituasjon kan være avgjørende for omdømmet. Det er derfor viktig å etablere planer og trene nøkkelpersoner for slike situasjoner. De færreste har vært i akkurat en slik situasjon tidligere. Her er noen viktige stikkord til dette arbeidet:

  • Tenk det utenkelige
  • Husk at du er den som kjenner fakta best
  • Vis medfølelse og empati for de som rammes og fortell hva som kommer til å skje nå


Transparent og åpenhet

God kommunikasjon under krisehåndtering handler om åpenhet og god informasjon. Informativ og faktabasert informasjon både eksternt og internt reduserer mistenksomhet og rykter. Nyttig og tilstrekkelig informasjon til rett tid bidrar til å dempe frykt, oppklare misforståelser og ufarliggjøre.

Krisekommunikasjon dreier seg ikke lenger bare om situasjoner knyttet til dødsfall, oljelekkasjer eller økonomisk kriminalitet. Den dagen krisen rammer, avhenger bedriftens omdømme av hvilke forberedelser som er gjort, og hvor raskt virksomheten klarer å snu seg rundt i møte utfordringen.


Ingen vaksine

Det finnes det ingen vaksine eller forsikring som beskytter hundre prosent mot cyberkriminalitet. Men er du godt forberedt, kommer du bedre ut av krisen. Utfallet og virksomhetens omdømme avhenger i stor grad av hvordan krisen håndteres.


Mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet til høyre.

 

Kilde: kampanje.no

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om cyberforsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Nå skal kjøp av

Styreansvarsforsikring med i årsberetningen

Den nye lovendringen gjør at alle bedrifter nå må oppgi om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen. Bedriften må oppgi styremedlemmer og daglig leder sitt mulige økonomiske ansvar gjennom vervet er dekket. Lovendringen dreier seg om informasjon og følgende er tatt inn i ny regnskapslov:

Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak (§ 3.3).

«Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen».


Dette bør du vite:

Mange har fått med seg endringen, men er usikre på hva det betyr i praksis. Vi har sett på endringen og gått gjennom noen relevante spørsmål.

Betyr det alle virksomheter må oppgi om de har kjøpt styreansvarsforsikring?

Nei, men alle virksomheter som overskrider 2 av 3 følgende kriterier må det:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Og ikke nok at man må oppgi om man har kjøpt styreansvarsforsikring, men man må også oppgi hvilken dekning man har kjøpt.

Betyr det at virksomheter som ikke er definert som små foretak kjøpe styreansvarsforsikring?

Nei, selv om lovgiverne har vært inne på tanken så er kjøp av styreansvarsforsikring fortsatt frivillig.

Bør man kjøpe styreansvarsforsikring?

Svaret er ubetinget JA, enten man er definert som store eller små foretak. Daglig leder og styremedlemmer har et ubegrenset, personlig ansvar for økonomisk tap påført andre som følge av beslutninger eller mangel på beslutninger. Og hvem vil vel ha det uten å en forsikring i ryggen? At styreansvarsforsikringen også dekker juridisk bistand til å forvare seg dersom et krav måtte komme enten kravet er berettiget eller ikke, er også en stor fordel. 

Er det andre grunner til at styreansvarsforsikring er viktigere nå enn tidligere?

Ja, antall styresaker i rettsapparatet har økt betraktelig de siste årene, og enkelte dommer indikerer at styreansvaret skjerpes bl.a. rundt manglende, løpende informasjon til leverandører ved økonomiske problemer. For øvrig har styret fått utvidet ansvar i takt med at samfunnet og risikobildet endrer seg. IT-sikkerhet og cyberkriminalitet, GDPR/personvern og Covid-19 er eksempler på nye utfordringer.

Hovedbegrunnelsen for å innføre dette lovkravet, som vil være et krav ved avleggelse av regnskapene for 2021, var av hensyn til nåværende og fremtidige eiere (investorer). Opplysningen skal være med på å gi investorene viten om hvilken risiko de tar. Det gjenstår å se hvilken konsekvens dette har for forsikringsmarkedets appetitt på å tilby styreansvarsforsikring. Vil det bli flere og større krav der man vet at det finnes styreansvarsforsikring, eller vil dette utlignes av at mange flere velger å kjøpe styreansvarsforsikring?

Vår begrunnelse for å anbefale styreansvarsforsikring er uansett å beskytte daglig leder styremedlemmer for økonomiske krav i verden som blir mer og mer komplisert, og hvor kravene til profesjonelt styrearbeid blir større og større.

Samarbeid med

Norsk Bergindustri

Vi er veldig glade for å ha inngått ett samarbeid med Norsk Bergindustri. 

Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri representerer en høyteknologisk bransje som favner bredt, fra kostbare maskiner og utstyr, komplekse prosjekter og viktige arbeidsplasser med ulike behov og lovkrav. Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter. Det er produsenter av pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen. Styrkede rammevilkår, økt forutsigbarhet og økt forståelse for Bergindustriens samfunnsrolle er blant foreningens viktigste arbeidsoppgaver.

Norsk Bergindustris kompetanse gir oss gode forutsetninger for å levere riktige forsikringsløsninger til denne spennende bransjen. Sammen skal vi lage skreddersydde forsikringsprogram for deres medlemmer, inkludert bransjespesifikk rådgivning, skadeforebygging og riktig forsikring til riktige betingelser.

Anita Helene Hall_Web.jpg

 

«Vi er godt fornøyd med samarbeidsavtalen med Söderberg & Partners, og anbefaler alle våre medlemmer å ta kontakt for en gjennomgang av forsikringene sine.»
- Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

 

Samarbeid mellom Norsk Bergindustri
og Söderberg & Partners

 

Ann-Mari Bjerke_Web_NB2.jpg

«Gjennom samarbeidet vil det være enkelt for medlemmene å få en god oversikt og kartlegging av forsikringer og vi vil tilby løsninger knyttet til det enkelte medlems risikobilde og behov. Vi ser frem til et godt samarbeid og til å tilby svært gode forsikringsløsninger til denne bransjen.»
- Ann-Mari Bjerke, Kundeansvarlig i S&P.

 

 

 

Titania.jpegHMS.jpgPlante i stein1_bergindustridager.jpg

Kontakt oss