Skip to main content Skip to main navigation

Økt arbeidsgiveravgift 2023

Statsbudsjettet 2023

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV bekrefter midlertidig økning i arbeidsgiveravgiften for 2023

15 november · 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett innfører en ny midlertidig arbeidsgiveravgift for lønn over kr. 750 000.

Tilleggsavgiften bekreftes nå i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. Satsen er foreslått å være 5% av alle avgiftspliktige kompensasjoner som utbetales i 2023. Beregningsmodellen medfører at den reelle grunnlønnen vil være lavere enn kr. 750 000 for å komme i posisjon for tilleggsavgift. Dette fordi alle skattepliktige goder inngår i beløpet (så som pensjonsinnbetalinger, bonuser etc).

Det er mulig å benytte innestående på premie- eller innskuddsfondet til å betale pensjonspremien. Avsetninger til premiefondet kan gjøres når som helst og belastes med gjeldene arbeidsgiveravgiftssats på betalingstidspunktet. Bruk av fondsmidler, til betaling av pensjonspremie, svares det ikke arbeidsgiveravgift for. Det kan avsettes ca. 50% av årlig premie til fondet, dog slik at fondet ikke kan overstige 6 x årlig premie. Se detaljer her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-81#KAPITTEL_9.

Har bedriften midler på innskudds- og/eller premiefond kan man vurdere å benytte disse til delbetaling av pensjonspremien i 2023. Hver oppmerksom på at dette kan påvirke selskapets resultat og kontantstrøm.  

Premie til personalforsikringer får ikke samme effekt da arbeidsgiveravgift skal avregnes månedlig gjennom året, uavhengig av premiebetalingstidspunktet (Skattepliktig del av visse typer forsikringspremier - Skatteetaten).

 

Merk: Det er viktig å presisere at tilleggsavgiften må vedtas av Stortinget for å gjøres gyldig. 

Kontakt oss