Skip to main content Skip to main navigation

Pensjonskonto

Vekst i pensjonskapital

Stort behov for individuell pensjonskonto

Det er god vekst i pensjonskapital. Ansatte i privat sektor har over 670 milliarder i oppspart pensjonskapital. Dette gjør at det er stort behov for individuell pensjonskonto.

Oversikten fra forsikringsselskapene etter 2. kvartal 2019 viser at oppsparte pensjonsmidler i privat sektor utgjør 674 milliarder norske kroner. Dette er en god vekst som skyldes avkastning på sparemidler samt premieinnbetalinger på 21 milliarder i 2. kvartal. 

Fripoliser størst i privat sektor

Pensjonskapitalen er fordelt slik etter samlet totalverdi pr. 2. kvartal 2019:

  • Fripoliser fra ytelsesordninger: NOK 332 milliarder
  • Innskuddspensjon: NOK 173 milliarder
  • Pensjonskapitalbevis fra innskuddsordninger: NOK 94 milliarder
  • Ytelsespensjon: NOK 65 milliarder
  • Hybridordninger: NOK  2,4 milliarder

Endringer i innskuddsordninger

Fripolisene er fremdeles det området som utgjør den største andelen av pensjonskapitalen i privat sektor.  Som en konsekvens av at det ikke kan etableres nye ytelsesordninger vil forholdet mellom ytelseskapital og innskuddskapital endres ved at alle friske midler tilføres innskuddsordninger. I løpet av noen få år vil samlet innskuddskapital overstige samlet ytelseskapital. Spesielt raskt vokser pensjonskapitalen knyttet til pensjonskapitalbevis som utstedes hver gang en ansatt skifter arbeidsgiver og meldes ut av pensjonsordningen.

Stort behov for individuell pensjonssparing

Det faktum at antall pensjonskapitalbevis vokser raskt aktualiserer i stor grad behovet for individuell pensjonskonto. Denne kontoen gjør det mulig å samle opptjent pensjonskapital og forvaltningen av denne på ett sted.  Dette vil gi bedre oversikt og lavere kostnader for eieren av kapitalen. Myndighetenes ambisjon er at individuell pensjonskonto skal iverksettes fra 1.1.2021.

Vil du snakke med en rådgiver?

Velkommen til en hyggelig pensjonsprat!

Contact:

Christian Carlem

Phone:

986 21 767

E-mail:


- or contact -

Contact:

Håvard Kurås

Phone:

926 66 956

E-mail:


Pensjonssparing krever individuell tilpasning - vi hjelper deg!

Ta gode og bevisste valg for din pensjon!

28 april · 2021

Første januar gikk startskuddet for egen pensjonskonto, og 1. februar fikk rundt 1,5 millioner nordmenn i privat sektor med innskuddspensjon sin egne pensjonskonto som følge av lovendringen. I dag, tre måneder senere, og ved veis ende på den mye omtalte reservasjons- eller introduksjonsperioden, er foreløpig fasit at det er veldig få som har gjort et bevisst valg.

Det i seg selv var forventet. Du endrer ikke bevisstgjøringen rundt et komplekst tema over natten, det tar tid.

Markedet rundt egen pensjonskonto ligner veldig på det markedet vi har hatt rundt innskuddspensjon, siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. 95 prosent forholder seg passive og 5 prosent tar bevisste valg. Sannsynligvis er det de samme 5 prosentene som også har gjort et aktivt valg knyttet til selvvalgt leverandør for sin pensjonskonto. Fremdeles ikke uventet, men det var vel egentlig de resterende 95 prosentene man ønsket å aktivere?

Pensjonssparing krever individuell tilpasning

Økt bevissthet og eierskap til egen pensjon skjer ikke over natten, det skjer heller ikke isolert sett ved innføring av et nytt regelverk. Det kommer til å ta tid og det kommer til å kreve alt annet enn massedistribusjon av informasjon innenfor et område som krever pedagogisk fremstilling, en hånd å holde i og gode råd tilpasset den enkeltes situasjon.

For pensjon er og blir et individuelt anliggende, på samme måte som privatøkonomi ellers, det krever skreddersøm og individuell tilpasning. Summen av de valgene du tar som ansatt vil ha stor betydning for hvor mye pensjon du får, som er lønnen du skal leve av etter at den yrkesaktive karrieren er over.

Og kanskje det viktigste av alle disse valgene; forholdet mellom hvor mye aksjer og andre verdipapirer du har i sparingen din, altså hvordan disse pengene forvaltes. Rett og slett fordi det normalt sett har langt mer å si for størrelsen på pensjonen din til slutt, enn selve kostnaden knyttet til forvaltningen.

Våkne opp!

Passivitet rundt denne tematikken kan bli en dyrebar erfaring, da den forventede avkastningen og verdiutviklingen på pengene over tid, er langt større i aksjefond enn i rente- og obligasjonsfond. Vi ser i vår daglige rådgivning altfor mange som ligger med for lav aksjeandel eller som har nedtrapping av aksjeandel gjennom standardiserte løsninger på et altfor tidlig tidspunkt.

Alderstilpassede løsninger med nedvekting fra 50 års-alderen optimaliserer ikke sammensetningen av renter og aksjer på en god måte. Ofte vurderes bare risikoen i pensjonsopptjeningen gjennom arbeidsgiver, uten å ta hensyn til den garanterte ytelsen fra Folketrygden og andre opptjente pensjonsrettigheter. Det kan bety langt mindre å leve av som pensjonist enn det du kunne fått ved god rådgivning. Tar du ikke grep om forvaltningen av din pensjon vil dette, med ganske stor sannsynlighet, medføre lavere pensjon enn forventet.

Ta grep nå – vi kan hjelpe deg!

Söderberg & Partners er et rådgivende finanshus. For oss er det viktig å påpeke viktigheten av de mulighetene som egen pensjonskonto (EPK) nå gir. Vi anbefaler alle å gjøre et bevisst valg for sin pensjon.

Gjennom vårt rådgivningskonsept er vi opptatt av å se helhetsbildet for våre kunder. I samarbeid med deg, utarbeider vi en langsiktig pensjonsplan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Sammen finner vi riktig risiko over tid, basert på hele din pensjonsopptjening og hensyntar alle elementene som påvirker det du skal leve av som pensjonist.

Vårt fundament er den personlige relasjonen med våre kunder. Vi mener personlig og pedagogisk rådgivning, med åpenhet i alt vi foretar oss er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalinger. Hos oss settes kunden i sentrum og alle våre råd er tilpasset dine individuelle behov, mål og livssituasjon.

Vi hjelper deg med din pensjon!  

Les mer om S&P Pensjonsrådgivning her

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om personlig rådgivning eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Hva, hvem, når?

Egen pensjonskonto (EPK)

11 mars · 2021

EPK har kommet for å bli, og skal følge deg i ditt yrkesaktive liv fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Selv om målet er forenkling, gir EPK deg flere valgmuligheter rundt egen pensjon, noe som også øker kompleksiteten. Vi har laget en film som svarer på mange av spørsmålene som dukker opp. 

 

Mer informasjon?

For mer informajon om innføringen av EPK og betydningen av dette, besøk vår informasjonsside om EPK her

EPK - what, when, how

Individual Pension Account

2 mars · 2021

The questions about individual pension account (EPK) are many. What do you need to do? Do you have to do anything? And if so, what and when? Check out our video for some answers.

Contact us