Åpenhet og transparens

Hvordan vi tar oss betalt

Som uavhengig rådgiver er klienten vår eneste oppdragsgiver og den som betaler for de tjenestene vi utfører – vi mottar ingen betalinger fra tredjeparter. Eventuelle rabatter og returprovisjoner som vi mottar går uavkortet tilbake til klientene våre.

Komponenter i honorarmodellen vår:

  • Implementeringshonorar for den innledende rådgivningsprosessen med diskusjoner, valg, innfasing og dokumentasjon i en Formuesplan.
  • Årlig honorar for løpende forvaltning, depotavgift, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, men innkjøpskraften vår gir betydelige rabatter.

Begge honorarene avhenger av størrelsen på beløpet som forvaltes. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, og vil avhenge av den enkelte risikoprofil sin sammensetning.

Som et ledd i ivaretakelsen av vårt samfunnsansvar, så betaler ikke allmennyttige stiftelser og veldedige organisasjoner implementeringshonorar til oss. De settes også ned et nivå i årlig forvaltningshonorar.

Familie og henvisninger

Familier og henvisninger med separate klientforhold blir behandlet som ett klientforhold – det er den samlede forvaltningskapitalen som legges til grunn for beregning av årlig forvaltningshonorar.

Vår honorarmodell

Kun to komponenter i honorarmodellen vår:

 

Implementeringshonorar - innledende prosess:

diskusjoner, valg, utarbeidelse av investeringsstrategi, innfasing og dokumentasjon.

Porteføljeverdi Ved implementering
Under 2,5 MNOK  1,75 %
2,5 MNOK - 5 MNOK 1,50 %
5 MNOK - 10 MNOK 1,00 %
10 MNOK - 25 MNOK 0,50 %
> 25 MNOK Etter nærmere avtale

 


Årlig honorar - løpende oppfølging:

forvaltning, ivaretakelse av investeringsstrategi, depotavgift, handel, oppgjør, oppfølging og rapportering. Kostnader til valgte fond kommer i tillegg, men innkjøpskraften vår gir betydelige rabatter.

   Porteføljeverdi

Forvaltningshonorar

Depotavgift

Under 2,5 MNOK 1,75 % 0,15 %
2,5 MNOK - 5 MNOK 1,50 % 0,15 %
5 MNOK - 10 MNOK 1,25 %  0,12 %
10 MNOK - 25 MNOK 1,00 % 0,10 %
25 MNOK - 50 MNOK 0,85 % 0,08 %
50 MNOK - 100 MNOK 0,75 % 0.06 %
100 MNOK - 250 MNOK 0,65 % 0,04 %
 250 MNOK - 500 MNOK 0,55 % 0,02 %
Over 500 MNOK Etter nærmere avtale 0,01 %

Ser du tabellen på din mobiltelefon, drar du tabellen mot venstre for å se depotavgiften.

Din uavhengige rådgiver

Vi bygger hele vår tilnærming på uavhengighet, og våre klienter skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Derfor har vi etablert en forretningsmodell der vi har eliminert de viktigste interessekonfliktene.
Les mer om uavhengig rådgivning

Personlig formuesrådgivning

Måten du opplever verden og disponerer verdiene dine på, er en forlengelse av personligheten din.

Vi er alle prisgitt den informasjonen vi til enhver tid har tilgang på. Kunnskapen som gir oss tryggheten vi søker, og bekrefter at vi gjør det rette.

Se for deg et møte med en rådgiver som dedikerer tid, kløkt og innsats i å forstå akkurat deg og din verden. Som strekker seg langt for å skjønne hva du verdsetter og tror på, hvilke mål du har satt deg, og hvordan du undersøker, resonnerer og agerer for å nå disse målene. Som åpent deler fra sin faglige kompetanse, og med analytisk tyngde og strategisk innsikt gjør deg sikrere og mer bevisst i dine valg.

Rådgiveren, det er oss. Jobben vår er å forstå hva som er viktig for deg å ivareta og hva du ønsker å utvikle for fremtiden. For oss er det essensielt å lære deg som klient å kjenne. Det er vår tilnærming for å gi deg fornuftige og velbegrunnede råd, som gjør deg i stand til å fatte kloke, langsiktige og ansvarlige finansielle beslutninger.

Söderberg & Partners Wealth Management

Vi forstår deg og dine verdier.

Administrerende direktør Michael V. Sivertsen

Administrerende direktør, Michael V. Sivertsen.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish