Skip to main content Skip to main navigation

Frykten for å tape gjør oss irrasjonelle

Frykten for å tape gjør oss irrasjonelle

Hvordan gjenkjenne og håndtere tapsaversjon?

6 juli · 2020

Adferdsfinans og ideen om at hjernen vår hindrer oss i å opptre som de perfekt rasjonelle vesenene som vi antas å være av moderne økonomiske teorier, blir viet stadig mer oppmerksomhet. Faktisk så er to av de siste seks vinnerne av Nobelprisen i økonomi utdannet innen feltet.

Hvordan kan man håndtere det som investor? Hvordan overstyre de følelsene som forteller oss at vi  gjøre noe.

Tapsaversjon og det at mennesker i stor grad blir påvirket av psykologi, spiller en sentral rolle i Söderberg & Partners Wealth Managements rådgivningsprosess. Spesielt i risikokartleggingen vi gjør i samarbeid med våre kunder. Når man legger en investeringsstrategi og plan for fremtiden, må man være klar over det faktum at den psykiske påkjenningen av tap kan lede til irrasjonalitet og dårlige beslutninger.

Ønsker du å vite mer om vår rådgivningsprosess? Les her

Før vi går nærmere inn på hvordan man kan håndtere tapsaversjon på en fornuftig måte, la oss først se litt nærmere på hva tapsaversjon er.

Hva er tapsaversjon?

Daniel Kahneman var en pioner innen adferdsfinans, og har blant annet vunnet Nobelprisen i økonomi i 2002. I 1979 var han, sammen med Amos Tversky, først ute til å dokumentere at smerten av et tap er sterkere enn gleden av tilsvarende gevinst – et konsept de kalte tapsaversjon. De fant ut at de fleste mennesker må kunne vinne dobbelt så mye som de risikerer å tape før de blir likegyldige til det å ta risiko.

Les ogsåHvordan håndtere markedsuro?

Les ogsåHvor mye risiko tåler du?

Det betyr at vi bør revurdere normalfordelingen slik vi kjenner den i dag, et bilde av symmetriske kurver rundt en gjennomsnittsverdi som viser like stor sannsynlighet for gevinst og tap. Sett i lys av Kahneman og Tversky sine funn, burde egentlig normalfordelingens faktiske masse fordeles med omtrent to tredjedeler til venstre (tap) for gjennomsnittet og en tredjedel til høyre (gevinst) for gjennomsnittet. Forholdet vil variere mellom mennesker, med størrelsen på det potensielle tapet man står overfor og hvorvidt man blir bedt om å “tenke som en investor” (i slike tilfeller er tapsaversjonen lavere).

Hvordan håndtere det?

Ex ante (før investering) håndtering av tapsaversjon handler i stor grad om å adressere potensielle tap som kan oppstå i en portefølje. Her bør det fokuseres på den nevnte venstresiden av normalfordelingen. Det å kartlegge potensiell gevinst eller forventet avkastning er ikke tilstrekkelig, det er kanskje ikke nødvendig i det hele tatt? Man er nødt til å finne svar på spørsmål som “hvor mye kan du tåle å tape?” og “hvor store svingninger skal til før du mister nattesøvnen?”.

Vår rådgivningsprosess gjør at vi i Söderberg & Partners Wealth Management bruker mye tid sammen med kundene våre for å forstå deres holdninger til blant annet risiko og potensielle tap som kan oppstå. For ulike investeringsløsninger ser vi på scenarier og historiske perioder for å fange opp hva som typisk skjer ved negative markedsbevegelser. Den enkeltes risikobudsjett sier gjerne noe om størrelsen på et potensielt tap. Det gjør det mulig å eksponere seg mot det man kan si er et riktig risikonivå, som sammenfaller med hva som er en tålelig nedside for den enkelte.

Ex post (etter investering) håndtering av tapsaversjon handler om å foreta analyser retrospektivt, med spesielt fokus på 1) måling, og 2) påminnelse.

Måling handler om å se på hvordan et fall i markedet eventuelt skiller seg fra det som må kunne forventes. For så lenge man ønsker avkastning utover det man kan få på en bankkonto (kall det gjerne risikofri rente for privatpersoner), så må man akseptere at avkastningen i perioder kan være negativ, og at markedsfall sannsynligvis vil forekomme. Dersom fallet er innenfor det som må kunne forventes (sett fra porteføljens nedsiderisiko eller standardavvik), trenger man kanskje ikke å vie det ytterligere oppmerksomhet.

Påminnelse kan dog være vanskeligere. Det handler i stor grad om å bekrefte at den opprinnelige risikoprofilen som ble bestemt før investering, og som på daværende tidspunkt ble ansett for å være riktig, fremdeles er korrekt. For det er noe helt annet å vurdere den fremtidsrettede viljen til å akseptere et potensielt tap, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Det er noe helt annet å vurdere den fremtidsrettede viljen til å akseptere et potensielt tap, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Dersom en portefølje faller mer enn det man med rimelighet må kunne forvente, bør man undersøke årsakene. Still gjerne spørsmål som “var ex ante risikotoleransen vi tok utgangspunkt i korrekt?”, eller “oppfører markedet seg uvanlig pga. eksterne hendelser?”. Hva man så bør gjøre avhenger følgelig av svaret på slike spørsmål. Det kan lede til en reduksjon i risikoeksponeringen (f.eks. fordi man overvurderte sin egen risikotoleranse), en økning i risikoeksponering (f.eks. pga. attraktive investeringsmuligheter som har oppstått), eller ingen endring i risikoeksponeringen i det hele tatt.

Det å være bevisst at tapsaversjon eksisterer kan gjøre det enklere å finne et risikonivå som gjør det mulig å opprettholde en jevnere risikoeksponering gjennom den perioden man er investert.

Tapsaversjon er kanskje ikke irrasjonelt likevel?

I praksis (i motsetning til teori) kan man imidlertid hevde at tapsaversjon ikke er fullt så irrasjonelt. La oss ta noen eksempler:

  1. Som investor kan man føle en større psykisk påkjenning av tap rett og slett fordi man vet hvor vanskelig det kan være å komme tilbake etter store tap. Ta en portefølje som er verdt 1.000.000 kroner. Skulle den falle med 20 % (altså til 800.000 kroner), er man avhengig av en økning på 25 % for å komme tilbake til status quo. Hvis porteføljen faller med 50 %, er man avhengig av en økning på 100 %. Med andre ord; jo større tapene er, jo vanskeligere er det å hente seg inn igjen.
  2. Investorer som benytter seg av finansielle instrumenter slik som derivater, kan i tillegg støte på helt andre problemstillinger, som eksempelvis marginkrav dersom verdien av posisjonene deres faller. Det kan lede til at man må selge andre posisjoner man ellers ikke hadde intensjon om å selge for å dekke slike krav. Generelt sett kan man si at porteføljeaktivitet som motiveres av tilfeller som dette er mindre hyggelig enn å handle for eksempelvis å sikre gevinster.
  3. Mandatrisiko – frykten en rådgiver kan ha for å miste et mandat dersom en kundes portefølje i perioder svinger for mye i verdi, eksempelvis målt opp mot forhåndsdefinerte krav – kan også resultere i tapsaverse risikoprofiler for nettopp slike mandater (slik at man unngår periodene med størst svingninger).

Les ogsåAndelseieres transaksjoner ødelegger for aktive fond

Uansett årsak, alle ovennevnte situasjoner kan indikere at tapsaversjon ikke er så irrasjonelt likevel.

En forståelse av og bevissthet rundt tapsaversjon er høyst relevant i perioder som nå, hvor man i sanntid kan føle hvor anstrengende det kan være med markedssvingninger, enten det er på grunn av handelskrig, usikkerhet rundt den globale veksten, utviklingen i renter, sentralbanker som beveger seg i ulike retninger eller andre årsaker.

Ved å ta innover oss innsikt fra adferdsfinansens verden, forsøker i hvert fall vi i Söderberg & Partners Wealth Management alltid å forbedre tjenestene våre slik at de fullt ut skal være i tråd med våre kunders ønsker og behov.

Markedskommentar for oktober 2020

25 november · 2020

Antallet nye smittetilfeller av Covid-19 steg kraftig i oktober. Globale aksjemarkeder ble preget av usikkerheten i takt med nye nedstengninger i vestlige økonomier. Kredittpåslaget økte noe i måneden, som sammen med høyere renter gav negativ avkastning i globale renteindekser.

2020.11 Utvikling utvalgte indekser.png

Økt smitte, økonomiske nøkkeltall flater ut

Ledende økonomiske indikatorer flater ut etter et sterkt tredjekvartal. Samtidig har andre (tredje i USA) smittebølge for alvor begynt i store deler av USA, Europa og India, noe som har ført til strengere restriksjoner og ulike former for lockdowns. Oppbremsing i økonomisk aktivitet gir grobunn for ytterligere stimulansepakker som vil kunne vare inn i neste år. Den europeiske sentralbanken, ECB, varslet blant annet at de på desembermøtet vil kalibrere pengepolitikken og at det vil kunne komme ytterligere lettelser, sannsynligvis via verdipapirkjøpsprogrammer og økte likviditetstiltak.

2020.11 Nye tilfeller Covid 19.png

Aksjemarkedene

2020.11 Utvikling aksjeindekser oktober.png

Verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 2,4 prosent i oktober, målt i lokal valuta. Hittil i år er verdensindeksen ned 1,1 prosent i lokal valuta. Målt i norske kroner er den opp 7,6 prosent på grunn av en svakere norsk kronekurs. Ser vi på sektornivå så var det energi og finans som utviklet seg svakest i oktober, og de eneste sektorene med positiv avkastning var forsyning og kommunikasjon. De store IT og teknologiselskapene, som har stått for brorparten av den positive avkastningen i år, hadde samlet sett en svak måned i oktober, der sektoren var ned 1,1 prosent. Til tross for at mange store amerikanske selskaper leverte gode 3.kvartalstall i oktober, ble sentimentet svekket av økte smittetall og svakere utsikter. Den brede S&P 500 indeksen endte ned 2,7 prosent (USD).

Rentemarkedene - økt kredittpåslag

Lange renter steg i USA og Norge etter sidelengs utvikling siden april. Rentene i USA har steget i takt med økt forventning til Biden-seier og med det utsikter til økt offentlig pengebruk. Tendensen har vært den motsatte i eurosonen, der rentene falt i oktober, trolig på grunn av smitteoppblomstringen og forventning til redusert aktivitet.

Globale obligasjoner av høy kvalitet (Investment Grade) har utviklet seg positivt hittil i år, med en avkastning på over fire prosent, godt hjulpet av fallende rentenivå. Obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) har siden bunnen i mars steget med nesten 30 prosent, men ligger fortsatt i minus idet vi nærmer oss årets siste måneder.

2020.11 Renter.png

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Nye partnere i Oslo

Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass fra 2. november.

2 november · 2020

Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss i Söderberg & Partners Wealth Management.

Foto øverst (fra venstre): Lars Petter Gran, Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez er på plass hos oss fra 2. november.

Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi med tanke tjenestetilbud til våre klienter.

Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, er strålende fornøyd med de nye partnerne på Oslo-kontoret, og er trygg på at de vil bidra til å løfte selskapet videre.

- Vi ønsker Vegar Strange-Hansen, Lars Petter Gran og Mariano A. Ramirez hjertelig velkommen ombord. Vi bygger opp en kompetanseorganisasjon på alle områder, og med de aller dyktigste rådgiverne i bransjen ønsker vi å bli den foretrukne uavhengige rådgiveren i markedet, sier Michael.

Family Office-konsept

Vegar, Lars og Mariano har lange relasjoner med klienter innen Family Office-segmentet, og de har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger.

- Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår. Spesielt viktig blir de for vårt Family Office-konsept, hvor erfaring og kompetanse fra dette segmentet er avgjørende for å kunne levere det som forventes. Vi vet at betjeningen av dette segmentet er svært krevende, og derfor var det viktig for oss å finne noen av de mest erfarne rådgiverne i bransjen med gode relasjoner i markedet, fortsetter Michael.

Michael, Lars, Tore, Vegar og Mariano.jpg

Foto (fra venstre): Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez.

Spennende bransje med mange muligheter

- Etter mange fine år i DNB, er vi nå klare for nye utfordringer. Vi ser frem til å fortsette karrieren i Söderberg & Partners Wealth Management. Den positive opplevelsen av en organisasjon som er en sterk utfordrer i det norske markedet gir en ekstra energi, noe vi også ser klientene til Söderberg & Partners Wealth Management nyter godt av gjennom rådgivningen de får, sier de nye partnerne.

De har selv fulgt med på utviklingen i bransjen, og ønsker å tilby våre klienter førsteklasses rådgivning.

- Vi har i mange år vært opptatt av utviklingen som skjer i bransjen, og hvordan teknologi preger samarbeidet mellom ulike aktører for å kunne levere markedsledende tjenester og produkter. Som Nordens største frittstående aktør står vi fritt til å velge leverandører, løsninger og tjenester slik at klientene våre får den aller beste rådgivningen, fortsetter de.

- Vi gleder oss til å være med å bygge selskapet videre sammen med alle våre nye kolleger i Söderberg & Partners Wealth Management, avslutter de nye partnerne.

Dersom du ønsker en prat med Vegar, Lars eller Mariano, kan du nå de på telefon/e-post:

Vegar: +47 99 22 48 24 / e-post

Lars: +47 90 70 89 89 / e-post

Mariano: +47 99 59 50 70 / e-post

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans

26 oktober · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management avholdt torsdag 22. oktober et seminar litt utenom det vanlige for 25 kunder i Bergen.

Selveste Atle Grønn, professor i russisk og sjakkforfatter, hadde tatt turen til Bergen for å dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema - strategisk tenkning og likheter mellom sjakk og finans.

Forfatter Eivind Riise Hauge var også invitert for å dele sine betraktninger rundt beslutningstaking og sjakk.

I løpet av arrangementet ble det spilt flere oppvisningspartier som alle kunne følge med på over storskjerm.

Edvard Brøther og Atle Grønn.png

Foto (fra venstre): Daglig leder ved kontoret i Bergen, Edvard Brøther, taper partiet mot den noe mer erfarne Atle Grønn.

Seminaret ble avsluttet med en svært spennende simultanoppvisning der 10 kunder fikk spille sjakk samtidig mot Atle Grønn (som er internasjonal mester).

Hvordan var det å spille mot kunder av Söderberg & Partners Wealth Management?

Atle: Jeg har vært i det organiserte sjakkmiljøet ("menigheten") i over 40 år, men den muligheten vi har fått de siste årene til å formidle sjakk til nye grupper, er det som interesserer meg mest nå. Kundene til Söderberg & Partners Wealth Management er en fin blanding av ekte sjakkamatører (TV-seere som kanskje har spilt litt på hytta) og erfarne, sterke, tidligere klubbspillere. Det ble en uventet lang, hard og morsom simultan.

På seminaret hadde Atle mange gode betraktninger rundt strategisk tenkning. Det ble trukket paralleller mellom suksessen til Magnus Carlsen og tidligere sjakkspillere som har lykkes i næringslivet.

Hva kan næringslivet lære av sjakken?

Atle: Et ord jeg vil si er "etteranalyser", altså lære av feil etter partiet, men ikke underveis. Når partiet er i gang, må man se fremover og ikke være for sentimental angående forspilte sjanser tidligere i partiet.

Det er bedre med en dårlig plan enn ingen plan sies det. Er det også slik på sjakkbrettet?

Atle: Som jeg sa under foredraget, er dette omdiskutert også i sjakken. Denne aforismen kan snus på hodet, og jeg er sannelig ikke sikker på hva som er best. Mennesker har ofte sine kjepphester, men f.eks. Magnus Carlsen er spesielt god til å skifte plan etter omstendighetene og ikke holde fast ved en dårlig plan.

Atle Grønn og Eivind Riise Hauge.png

Foto (fra venstre): Atle Grønn mot forfatter Eivind Riise Hauge.

Forfatter Eivind Riise Hauge er selv en habil sjakkspiller. En del av torsdagens program var at Atle skulle spille et parti mot Eivind. Partiet endte med en overraskende seier til Eivind.

Avgjørende trekk partiet mellom Eivind Riise Hauge og Atle Grønn.png

Foto: Siste trekk i partiet mellom Eivind Riise Haug og Atle Grønn. Det hvite tårnet flytter til feltet E1. Den svarte dronningen er fanget i en binding mot sin egen konge.

Hvordan var det å spille mot Atle Grønn på arrangementet vårt?

Eivind: Det er alltid interessant å spille mot sterke spillere. Jeg prøvde å være dønn solid - ikke gjøre noe overilt og på den måten være utro mot min egentlige stil som er hissig, taktisk hvor jeg søker komplikasjoner. Strategien var ikke særlig vellykket, ettersom jeg ble presset og ikke hadde noen aktiv plan. Men så gjorde Atle en overseelse, og jeg fikk inn et litt artig triks. Da jeg så vinsttrekket, økte pulsen noe voldsomt. Det overrasket meg. Denne rent fysiske reaksjonen. Førti år gammel, og likevel betyr det noe.

Kan du si litt om hvorfor du har valgt sjakk som tema i mange av bøkene dine?

Eivind: Sjakklig innsikt, og ikke minst erfaring med sjakkmennesker, det er jo en gavepakke for en dikter. Miljøet rommer jo litt av hvert, og sjakken har en rikholdig historie. Så man skriver lett frem skikkelser. Nå er det jo også sånn at man gjerne skriver om det man kjenner, og da er det jo naturlig å bruke dette som er litt aparte, mennesker som har gått for langt inn i sjakken, som er fanget der. Nå er det viktig å understreke at jeg har noen av mine beste venner fra sjakkmiljøet - og de er utmerkede mennesker! Men man skriver om mennesker og situasjoner som er potensielt litterære, og da velger man dem som gynger, svever og balanserer ustøtt gjennom tilværelsen.

Er sjakk en sport?

Eivind: Kanskje. Men ikke for meg. For meg er sjakk en kunst. Det vil si: den kan være det, de langt fleste partier som spilles er jo kunstnerisk helt uinteressante, men så er det øyeblikk.. ja, øyeblikk på brettet som transcenderer det trivielle. Plutselig er man en del av noe større. Slik skiller sjakken seg ut som noe unikt.

Simultanoppvisning

Programmets høydepunkt var Atle Grønn sin simultanoppvisning. Ti kunder spilte sjakk mot Atle Grønn samtidig. Ifølge Atle var sjakknivået overraskende høyt på fire av de ti bordene. Stillingen endte likevel 10-0 i favør Atle Grønn.

Atle Grønn og S&P WM kunder.png

Foto: Atle Grønn i simultanoppvisningen. Det viste seg at det satt tidligere NM-deltagere og Bergensmestere blant spillerne Atle spilte mot.

Premie for beste parti gikk til en av kundene som deltok. Atle Grønn omtalte dette partiet som skarpt, spennende og jevnt. Eivind Riise Hauge delte ut en signert utgave av sjakkboken sin "Spillenes konge" til alle som deltok på simultanoppvisningen.

Eivind Riise Hauge.png

Foto: Eivind Riise Hauge signerer boken sin.

Premie til vinner.png

Foto: Premie for beste parti.

Takk til fotograf David Brøther, Bergen Sjakklubb og Hotell Norge.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us