Skip to main content Skip to main navigation

Frykten for å tape gjør oss irrasjonelle

Frykten for å tape gjør oss irrasjonelle

Hvordan gjenkjenne og håndtere tapsaversjon?

6 juli · 2020

Adferdsfinans og ideen om at hjernen vår hindrer oss i å opptre som de perfekt rasjonelle vesenene som vi antas å være av moderne økonomiske teorier, blir viet stadig mer oppmerksomhet. Faktisk så er to av de siste seks vinnerne av Nobelprisen i økonomi utdannet innen feltet.

Hvordan kan man håndtere det som investor? Hvordan overstyre de følelsene som forteller oss at vi  gjøre noe.

Tapsaversjon og det at mennesker i stor grad blir påvirket av psykologi, spiller en sentral rolle i Söderberg & Partners Wealth Managements rådgivningsprosess. Spesielt i risikokartleggingen vi gjør i samarbeid med våre kunder. Når man legger en investeringsstrategi og plan for fremtiden, må man være klar over det faktum at den psykiske påkjenningen av tap kan lede til irrasjonalitet og dårlige beslutninger.

Ønsker du å vite mer om vår rådgivningsprosess? Les her

Før vi går nærmere inn på hvordan man kan håndtere tapsaversjon på en fornuftig måte, la oss først se litt nærmere på hva tapsaversjon er.

Hva er tapsaversjon?

Daniel Kahneman var en pioner innen adferdsfinans, og har blant annet vunnet Nobelprisen i økonomi i 2002. I 1979 var han, sammen med Amos Tversky, først ute til å dokumentere at smerten av et tap er sterkere enn gleden av tilsvarende gevinst – et konsept de kalte tapsaversjon. De fant ut at de fleste mennesker må kunne vinne dobbelt så mye som de risikerer å tape før de blir likegyldige til det å ta risiko.

Les ogsåHvordan håndtere markedsuro?

Les ogsåHvor mye risiko tåler du?

Det betyr at vi bør revurdere normalfordelingen slik vi kjenner den i dag, et bilde av symmetriske kurver rundt en gjennomsnittsverdi som viser like stor sannsynlighet for gevinst og tap. Sett i lys av Kahneman og Tversky sine funn, burde egentlig normalfordelingens faktiske masse fordeles med omtrent to tredjedeler til venstre (tap) for gjennomsnittet og en tredjedel til høyre (gevinst) for gjennomsnittet. Forholdet vil variere mellom mennesker, med størrelsen på det potensielle tapet man står overfor og hvorvidt man blir bedt om å “tenke som en investor” (i slike tilfeller er tapsaversjonen lavere).

Hvordan håndtere det?

Ex ante (før investering) håndtering av tapsaversjon handler i stor grad om å adressere potensielle tap som kan oppstå i en portefølje. Her bør det fokuseres på den nevnte venstresiden av normalfordelingen. Det å kartlegge potensiell gevinst eller forventet avkastning er ikke tilstrekkelig, det er kanskje ikke nødvendig i det hele tatt? Man er nødt til å finne svar på spørsmål som “hvor mye kan du tåle å tape?” og “hvor store svingninger skal til før du mister nattesøvnen?”.

Vår rådgivningsprosess gjør at vi i Söderberg & Partners Wealth Management bruker mye tid sammen med kundene våre for å forstå deres holdninger til blant annet risiko og potensielle tap som kan oppstå. For ulike investeringsløsninger ser vi på scenarier og historiske perioder for å fange opp hva som typisk skjer ved negative markedsbevegelser. Den enkeltes risikobudsjett sier gjerne noe om størrelsen på et potensielt tap. Det gjør det mulig å eksponere seg mot det man kan si er et riktig risikonivå, som sammenfaller med hva som er en tålelig nedside for den enkelte.

Ex post (etter investering) håndtering av tapsaversjon handler om å foreta analyser retrospektivt, med spesielt fokus på 1) måling, og 2) påminnelse.

Måling handler om å se på hvordan et fall i markedet eventuelt skiller seg fra det som må kunne forventes. For så lenge man ønsker avkastning utover det man kan få på en bankkonto (kall det gjerne risikofri rente for privatpersoner), så må man akseptere at avkastningen i perioder kan være negativ, og at markedsfall sannsynligvis vil forekomme. Dersom fallet er innenfor det som må kunne forventes (sett fra porteføljens nedsiderisiko eller standardavvik), trenger man kanskje ikke å vie det ytterligere oppmerksomhet.

Påminnelse kan dog være vanskeligere. Det handler i stor grad om å bekrefte at den opprinnelige risikoprofilen som ble bestemt før investering, og som på daværende tidspunkt ble ansett for å være riktig, fremdeles er korrekt. For det er noe helt annet å vurdere den fremtidsrettede viljen til å akseptere et potensielt tap, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Det er noe helt annet å vurdere den fremtidsrettede viljen til å akseptere et potensielt tap, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Dersom en portefølje faller mer enn det man med rimelighet må kunne forvente, bør man undersøke årsakene. Still gjerne spørsmål som “var ex ante risikotoleransen vi tok utgangspunkt i korrekt?”, eller “oppfører markedet seg uvanlig pga. eksterne hendelser?”. Hva man så bør gjøre avhenger følgelig av svaret på slike spørsmål. Det kan lede til en reduksjon i risikoeksponeringen (f.eks. fordi man overvurderte sin egen risikotoleranse), en økning i risikoeksponering (f.eks. pga. attraktive investeringsmuligheter som har oppstått), eller ingen endring i risikoeksponeringen i det hele tatt.

Det å være bevisst at tapsaversjon eksisterer kan gjøre det enklere å finne et risikonivå som gjør det mulig å opprettholde en jevnere risikoeksponering gjennom den perioden man er investert.

Tapsaversjon er kanskje ikke irrasjonelt likevel?

I praksis (i motsetning til teori) kan man imidlertid hevde at tapsaversjon ikke er fullt så irrasjonelt. La oss ta noen eksempler:

  1. Som investor kan man føle en større psykisk påkjenning av tap rett og slett fordi man vet hvor vanskelig det kan være å komme tilbake etter store tap. Ta en portefølje som er verdt 1.000.000 kroner. Skulle den falle med 20 % (altså til 800.000 kroner), er man avhengig av en økning på 25 % for å komme tilbake til status quo. Hvis porteføljen faller med 50 %, er man avhengig av en økning på 100 %. Med andre ord; jo større tapene er, jo vanskeligere er det å hente seg inn igjen.
  2. Investorer som benytter seg av finansielle instrumenter slik som derivater, kan i tillegg støte på helt andre problemstillinger, som eksempelvis marginkrav dersom verdien av posisjonene deres faller. Det kan lede til at man må selge andre posisjoner man ellers ikke hadde intensjon om å selge for å dekke slike krav. Generelt sett kan man si at porteføljeaktivitet som motiveres av tilfeller som dette er mindre hyggelig enn å handle for eksempelvis å sikre gevinster.
  3. Mandatrisiko – frykten en rådgiver kan ha for å miste et mandat dersom en kundes portefølje i perioder svinger for mye i verdi, eksempelvis målt opp mot forhåndsdefinerte krav – kan også resultere i tapsaverse risikoprofiler for nettopp slike mandater (slik at man unngår periodene med størst svingninger).

Les ogsåAndelseieres transaksjoner ødelegger for aktive fond

Uansett årsak, alle ovennevnte situasjoner kan indikere at tapsaversjon ikke er så irrasjonelt likevel.

En forståelse av og bevissthet rundt tapsaversjon er høyst relevant i perioder som nå, hvor man i sanntid kan føle hvor anstrengende det kan være med markedssvingninger, enten det er på grunn av handelskrig, usikkerhet rundt den globale veksten, utviklingen i renter, sentralbanker som beveger seg i ulike retninger eller andre årsaker.

Ved å ta innover oss innsikt fra adferdsfinansens verden, forsøker i hvert fall vi i Söderberg & Partners Wealth Management alltid å forbedre tjenestene våre slik at de fullt ut skal være i tråd med våre kunders ønsker og behov.

Markedskommentar for januar 2021

12 februar · 2021

Årets første måned var preget av en god blanding av optimisme, politisk uro, mutanter og en ikke så liten samling med unge aksje-tradere som satte en støkk i Wall Street. Globale aksjemarkeder endte så i svakt minus. Lyspunktet var fremvoksende markeder som hadde nok en god måned.

imagewufpi.png

Håpets graf og virusmutasjoner

Frykt for spredning av smittsomme virusmutasjoner har ført til strengere restriksjoner i mange land, slik som vi eksempelvis opplevde i Norge i januar. I tillegg rapporterer flere av vaksineprodusentene om produksjonsutfordringer, forsinkelser og logistikkproblemer. Problemene står fortsatt i kø, men alt er ikke grått, håpets graf - antallet vaksinerte mennesker – kryper stadig oppover. Siden massevaksineringen begynte for to måneder siden har nærmere 148 millioner doser blitt administrert – flere enn antallet som har testet positivt for viruset. Det er forventet at nærmere 39 millioner mennesker får sitt første stikk hver uke. Utsiktene for en gjeninnhenting virker fortsatt intakt, men veien dit er kanskje litt lenger.

imageab2h.png

Grafen under viser tydelige forskjeller på hvilke land som har kunnet rulle ut en effektiv vaksinering, og de øvrige der det tar lenger tid. Israel stikker seg ut som den unike her. De forventer å ha vaksinert 80 prosent av befolkningen innen utgangen av mai 2021. Tidlig innkjøp av vaksiner, et fremtidsrettet heldigitalt og velorganisert helsevesen trekkes frem som viktige faktorer til den raske fremgangen. Israel sikret seg et stort antall doser fra Pfizer mot at de rapporterer tilbake viktige anonymiserte data om vaksinens virkning relatert til alder, kjønn og annen demografisk informasjon som gjør evalueringen av vaksinens effekt bedre.

image0ib.png

Blir det noe inflasjon da?

Inflasjonsdiskusjonene har blusset opp igjen, og har nå fått mer støtte i økonomiske tall. Blant annet har råvareprisene steget kraftig de siste månedene, oljeprisen har bikket 60 dollar fatet og plass på et containerskip koster nesten det dobbelte av hva det gjorde for et år siden. I eurosonen steg prisene med sitt raskeste nivå på over fem år i januar. På toppen av dette ble utsiktene til en gigantisk stimulipakke i USA plutselig mer sannsynlig da Demokratene sikret seg flertall i Senatet etter et omvalg i Georgia. Disse tendensene, sammen med en gradvis gjenåpning av økonomien, kan føre til et byks i inflasjonen.

På den andre siden er det fortsatt mange deflatoriske krefter i spill. Det er mye slakk i økonomien, arbeidsledigheten er fortsatt høy (taler for lav lønnsvekst), og konkursene har uteblitt slik at et etterspørselshopp kan møtes av tilbudssiden. Sentralbankene virker enn så lenge å være komfortable med et midlertidig høyt inflasjonstrykk da de langsiktige inflasjonsdrivende kreftene virker mer dempet. Balansegangen mellom ekspansiv penge- og finanspolitikk og en gradvis gjenåpning av økonomiene blir likevel viktig fremover. Vedvarende høyt inflasjonstrykk vil skape vanskeligheter for sentralbanker og verdensøkonomien som har planlagt og innrettet seg etter lav rente i lang tid.

Aksjemarkedene

Volatiliteten kom tilbake i aksjemarkedene i januar, der to ukers oppgang i starten av måneden snudde i takt med fallende risikosentiment. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte ned 0,5 prosent i lokal valuta. På regionsnivå var det fremvoksende markeder som kunne vise til den sterkeste utviklingen, med 3 prosent oppgang. Det amerikanske aksjemarkedet utviklet seg omtrent som det globale og endte ned 1 prosent i lokal valuta. Sektormessig var det energi som utviklet seg best i januar, hjulpet av oljeprisen som har fortsatt sin positive ferd opp mot 60 dollar fatet.

imagergnyc.png

Det amerikanske spillselskapet GameStop fikk mye oppmerksomhet i januar. Et stadig voksende antall medlemmer på nettsamfunnet «Reddit» (dette spredte seg riktignok viralt til andre sosiale medier også) gikk sammen for å kjøpe aksjer og call-opsjoner i selskapet, og aksjekursen gikk til himmels. På den andre siden av bordet stod flere hedgefond som hadde satset på at aksjen skulle falle i verdi (shortposisjoner). Disse hedgefondene måtte til slutt kaste kortene og tapene ble enorme. Hendelsen har vært omdiskutert i media, og handelen i aksjen ble stoppet flere ganger. Enkelte ser på dette som et samlet angrep mot enkelte av hedgefondene som var short i aksjen og stiller spørsmål ved lovligheten av en slik aksjon. På andre siden er det mange som støtter denne «folkebevegelsen» og kaller det en demokratisering av finansmarkedene.

imageu6ux0u.png

 

Rentemarkedene – lange renter tikker opp

Lange renter steg i januar på bakgrunn av økte inflasjonsforventninger og håp om stimulipakke fra USA. Amerikansk tiåring endte måneden opp 0,16 prosentpoeng og vaker nå på 1,2 prosent, et godt stykke over nivåene vi har sett det siste halvåret.

blobid1.png

Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og endte måneden en halv prosent i minus. Kredittpåslaget var omtrent uendret gjennom måneden. For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden sidelengs.  

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Er gamere i ferd med å endre Wall Street?

12 februar · 2021

I løpet av det siste året har nye grupper av investorer flokket til aksjemarkedet, noe som har påvirket hvordan deler av markedet nå fungerer. Er det en revolusjon på gang, eller er det kun Casino-tendenser drevet av investorer fra hjemmekontoret?

Har koronapandemien økt interessen for aksjehandel?

Aksje Norge bekrefter at fra midten av 2019 til starten av 2021, så har antall private investorer i aksjemarkedet økt til nesten 500.000. Det er en økning på 100.000 personer. Nordnet meldte i 2020 om en sterk økning med 47 % flere kunder.

Les også: Fortsatt kundevekst for Nordnet (ekstern link)

Mange fremhever at økt sparing i koronakrisen, lavt rentenivå, lettere å handle aksjer på nett, skattegunstig aksjesparekonto, bedre tid med hjemmekontor under koronapandemien samt opportunistiske muligheter til å gjøre en god deal etter fallet våren 2020 som årsaker til strømmen av nye privatinvestorer i markedene. Men trenden startet i god tid før pandemien, og har fortsatt med uforminsket styrke selv nå når vi er mange måneder inne i pandemien.

Samtidig er det rekordmange nye børsnoteringer på børsene verden over. På Oslo Børs har det aldri kommet til så mange nye selskaper som i fjor, og det er nå rekordmange selskaper som er notert på Oslo Børs.

Les også: Høyeste antall børsdebutanter siden før finanskrisen (ekstern link)

Det spesielle med utviklingen er at den er generell over hele verden, mange av de nye investorene er yngre og de er mer risikovillige enn det som er å anse som vanlig. Undersøkelser viser at de bruker mye tid på investeringene sine. De meste populære investeringene for mange unge investorer er de store amerikanske tech-selskapene, med Tesla i spissen, men kryptovaluta er også populært blant disse investorene. 

Les også: 2020 was a big year for individual investors (ekstern link)

imagelvr84.png

Bilde: Mest populære investeringer blant Nordnet-kunder i 2020

Overtar Twitter for finansanalytikere?

Mens institusjonelle investorer har egne analytikere, og mindre investorer baserer seg på analyser fra meglerhusene, næringslivsmedia og ulike analysefirmaer, virker det nå som om det er diskusjonsfora på internett og influensere med mange følgere i sosiale medier som tjener som inspirasjon for mange av de nye investorene. Gjennomgående så fremstår mange av innleggene og kommentarene som ryktebasert og ofte ensidig, noe som bidrar til å drive utviklingen av enkeltaksjer i en og samme vei. Man kan spørre seg om aksjeanalyser er i ferd med å følge i fotsporene til amerikansk politikk over til sosiale medier, og om kildekritikk og reell analyse forsvinner med det.

imagez6h5.png

Bilde: En Twitterkonto som heter Wallstreetbets

I finansmarkedene har man de siste årene hørt flere analytikere som i media uttaler at prisingen av enkelte aksjer er helt i utakt med fundamentale prisingsmultipler. Internasjonalt har det vært mye kommentarer rundt prisingen av Tesla-aksjene, og her hjemme på Oslo Børs har prisingen av Norwegian vært omdiskutert i analysemiljøene. Når dette er blant aksjene der privatinvestorer nettopp utgjør størst andel av handelen, kan man da stiller spørsmålet om det er en sammenheng.

Les også: Investeringsdirektør om Norwegian-aksjen: - Tidlgiere var det en åpenbar feilprising av aksjen. Nå er det bare en feilprising (ekstern link)

image6t9u.png

Bilde: En Gamestop-butikk.

Hva skjedde med GameStop-aksjen?

Spillselskapet GameStop fikk mye oppmerksomhet i januar, og det kunne virke som om alle disse underliggende kreftene konvergerte med den sosiale motstanden mot Wall Street. Flere av nøkkelpersonene på de aktuelle diskusjonsforaene (blant annet Reddit) som nå følges av yngre amerikanske investorer, gikk sammen for å kjøpe aksjer og call-opsjoner i selskapet. På den andre siden av bordet, med basis i svake fremtidsutsikter og negative spådommer fra finansanalytikerne, satt flere store hedgefond med store short-posisjoner (selger aksjer uten å eie disse) i aksjen for å tjene penger når aksjen faller videre i verdi.

Handelen i aksjen hadde tidligere vært begrenset, og da markedet i slutten av januar i år ble oversvømmet av kjøpsordrer fra tusenvis av privatinvestorer, skjøt aksjekursen til himmels. Dette ledet igjen til at hedgefondene som satt med short-posisjoner tapte store summer, og de ble tvunget til å kaste kortene for å hindre ytterligere tap.

Etterspørselen falt etter hvert tilbake til et normalnivå, og da alle hedgefond hadde dekket sine shortposisjoner er det sannsynlig at mange av investorene prøvde å realisere gevinster samtidig. Det førte til at aksjene i løpet av en kort uke stupte tilbake til nivået den var på før hele episoden hadde startet kun 2 uker tidligere.

image4eq9p.png

Hendelsen har vært omdiskutert i media, og handelen i aksjen ble stoppet flere ganger. Enkelte ser på dette som et samlet angrep mot enkelte av hedgefondene som var short i aksjen og stiller spørsmål ved lovligheten av en slik aksjon. På andre siden er det mange som støtter denne «folkebevegelsen» og kaller det en demokratisering av finansmarkedene.

Wealth Management søker senior formuesrådgivere i hele Norge

29 januar · 2021

Söderberg & Partners Wealth Management søker nå senior formuesrådgivere, enten individuelt eller hele team, til bestående kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. Vi søker også hele team som kan utgjøre nye kontorer for oss i regioner der vi ikke har kontorer i dag (eksempelvis Nord-Norge, Nordvestlandet, Sørlandet, Innlandet og Østfold).

I tillegg til konkurransedyktig lønn, kan vi også tilby en aksjonærmodell der formuesrådgiver tar direkte del i verdiskapningen man bidrar med og med avtalefestet exit-løsning.

Bilde: Administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

- Vi har de siste årene opplevd sterkt tilvekst av klienter, og vi har ansatt flere nye formuesrådgivere ved alle våre kontorer. Vi opplever også nå i koronakrisen et stort behov for rådgivning, både fra nye og bestående klienter. Mens andre legger ned rådgivningskontorer, så satser vi langsiktig ved å rekruttere formuesrådgivere til bestående kontorer og vi etablerer nye kontorer, sier administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen.

Ønsker å bygge landets ledende rådgivningsmiljø

- Söderberg & Partners er svært solid, og vi ønsker å gjennomføre vår plan om å bygge det beste uavhengige rådgivningsmiljøet i landet. Vi søker deg som allerede har etablert en betydelig klientportefølje, og som selv ønsker å styre din langsiktige karriere og å knytte deg til et uavhengig rådgivningsmiljø. Med Söderberg & Partners i ryggen og aksjonærmodellen som vi tilbyr våre senior formuesrådgivere, vil du ha fastlagte, solide og langsiktige rammevilkår. Da kan du tenke langsiktig for deg og dine klienter, uten at endringer utenfor din kontroll pårvirker din siturasjon og økonomi, fortsetter Michael.

Se stillingsannonsen: Trykk her

Solid vekst gjennom 2020

Verdipapirforetaket Söderberg & Partners Wealth Management AS har over de siste årene opplevd sterk vekst i antall klienter, kapital under rådgivning og inntekter ved alle seks kontorer i Norge. Kapital under rådgivning økte gjennom 2020 til ca. 20 milliarder kroner. Selskapet har de siste årene ansatt flere nye erfarne formuesrådgivere for å betjene økningen i antall klienter, og teller nå totalt 100 rådgivere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg.

mceclip0.jpg

Bilde: Konsernsjef i Söderberg & Partners, Gustaf Rentzhog

- Söderberg & Partners Wealth Management har etablert seg som en ledende uavhengig formuesrådgiver i Norge, med en solid rådgivningsmodell, gode verdier og en sterk organisasjon. Fra Sverige ser vi at mange erfarne formuesrådgivere i de store bankene ønsker seg bort fra nedbemanningsrunder, lederbytter og manglende incentivordninger. De ønsker en hverdag med faste, langsiktige incentivløsninger, og frihet til å kunne arbeide langsiktig med klienter. Vi satser nå sterkt i Norge for å bygge landets beste uavhengige rådgivningsmiljø ved å rekruttere erfarne formuesrådgivere i hele landet, sier konsernsjef Gustaf Rentzhog i Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er hovedaksjonær i Söderberg & Partners Wealth Management AS, og er Nordens største rådgivningsaktør innen formuesrådgivning, pensjon og forsikringer. Söderberg & Partners Wealth Management  har mer enn 15.000 kunder og over 260 milliarder kroner under rådgivning i Sverige.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us