Skip to main content Skip to main navigation

Frykten for å tape gjør oss irrasjonelle

Frykten for å tape gjør oss irrasjonelle

Hvordan gjenkjenne og håndtere tapsaversjon?

6 juli · 2020

Adferdsfinans og ideen om at hjernen vår hindrer oss i å opptre som de perfekt rasjonelle vesenene som vi antas å være av moderne økonomiske teorier, blir viet stadig mer oppmerksomhet. Faktisk så er to av de siste seks vinnerne av Nobelprisen i økonomi utdannet innen feltet.

Hvordan kan man håndtere det som investor? Hvordan overstyre de følelsene som forteller oss at vi  gjøre noe.

Tapsaversjon og det at mennesker i stor grad blir påvirket av psykologi, spiller en sentral rolle i Söderberg & Partners Wealth Managements rådgivningsprosess. Spesielt i risikokartleggingen vi gjør i samarbeid med våre kunder. Når man legger en investeringsstrategi og plan for fremtiden, må man være klar over det faktum at den psykiske påkjenningen av tap kan lede til irrasjonalitet og dårlige beslutninger.

Ønsker du å vite mer om vår rådgivningsprosess? Les her

Før vi går nærmere inn på hvordan man kan håndtere tapsaversjon på en fornuftig måte, la oss først se litt nærmere på hva tapsaversjon er.

Hva er tapsaversjon?

Daniel Kahneman var en pioner innen adferdsfinans, og har blant annet vunnet Nobelprisen i økonomi i 2002. I 1979 var han, sammen med Amos Tversky, først ute til å dokumentere at smerten av et tap er sterkere enn gleden av tilsvarende gevinst – et konsept de kalte tapsaversjon. De fant ut at de fleste mennesker må kunne vinne dobbelt så mye som de risikerer å tape før de blir likegyldige til det å ta risiko.

Les ogsåHvordan håndtere markedsuro?

Les ogsåHvor mye risiko tåler du?

Det betyr at vi bør revurdere normalfordelingen slik vi kjenner den i dag, et bilde av symmetriske kurver rundt en gjennomsnittsverdi som viser like stor sannsynlighet for gevinst og tap. Sett i lys av Kahneman og Tversky sine funn, burde egentlig normalfordelingens faktiske masse fordeles med omtrent to tredjedeler til venstre (tap) for gjennomsnittet og en tredjedel til høyre (gevinst) for gjennomsnittet. Forholdet vil variere mellom mennesker, med størrelsen på det potensielle tapet man står overfor og hvorvidt man blir bedt om å “tenke som en investor” (i slike tilfeller er tapsaversjonen lavere).

Hvordan håndtere det?

Ex ante (før investering) håndtering av tapsaversjon handler i stor grad om å adressere potensielle tap som kan oppstå i en portefølje. Her bør det fokuseres på den nevnte venstresiden av normalfordelingen. Det å kartlegge potensiell gevinst eller forventet avkastning er ikke tilstrekkelig, det er kanskje ikke nødvendig i det hele tatt? Man er nødt til å finne svar på spørsmål som “hvor mye kan du tåle å tape?” og “hvor store svingninger skal til før du mister nattesøvnen?”.

Vår rådgivningsprosess gjør at vi i Söderberg & Partners Wealth Management bruker mye tid sammen med kundene våre for å forstå deres holdninger til blant annet risiko og potensielle tap som kan oppstå. For ulike investeringsløsninger ser vi på scenarier og historiske perioder for å fange opp hva som typisk skjer ved negative markedsbevegelser. Den enkeltes risikobudsjett sier gjerne noe om størrelsen på et potensielt tap. Det gjør det mulig å eksponere seg mot det man kan si er et riktig risikonivå, som sammenfaller med hva som er en tålelig nedside for den enkelte.

Ex post (etter investering) håndtering av tapsaversjon handler om å foreta analyser retrospektivt, med spesielt fokus på 1) måling, og 2) påminnelse.

Måling handler om å se på hvordan et fall i markedet eventuelt skiller seg fra det som må kunne forventes. For så lenge man ønsker avkastning utover det man kan få på en bankkonto (kall det gjerne risikofri rente for privatpersoner), så må man akseptere at avkastningen i perioder kan være negativ, og at markedsfall sannsynligvis vil forekomme. Dersom fallet er innenfor det som må kunne forventes (sett fra porteføljens nedsiderisiko eller standardavvik), trenger man kanskje ikke å vie det ytterligere oppmerksomhet.

Påminnelse kan dog være vanskeligere. Det handler i stor grad om å bekrefte at den opprinnelige risikoprofilen som ble bestemt før investering, og som på daværende tidspunkt ble ansett for å være riktig, fremdeles er korrekt. For det er noe helt annet å vurdere den fremtidsrettede viljen til å akseptere et potensielt tap, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Det er noe helt annet å vurdere den fremtidsrettede viljen til å akseptere et potensielt tap, og det å leve gjennom en nedgang i sanntid.

Dersom en portefølje faller mer enn det man med rimelighet må kunne forvente, bør man undersøke årsakene. Still gjerne spørsmål som “var ex ante risikotoleransen vi tok utgangspunkt i korrekt?”, eller “oppfører markedet seg uvanlig pga. eksterne hendelser?”. Hva man så bør gjøre avhenger følgelig av svaret på slike spørsmål. Det kan lede til en reduksjon i risikoeksponeringen (f.eks. fordi man overvurderte sin egen risikotoleranse), en økning i risikoeksponering (f.eks. pga. attraktive investeringsmuligheter som har oppstått), eller ingen endring i risikoeksponeringen i det hele tatt.

Det å være bevisst at tapsaversjon eksisterer kan gjøre det enklere å finne et risikonivå som gjør det mulig å opprettholde en jevnere risikoeksponering gjennom den perioden man er investert.

Tapsaversjon er kanskje ikke irrasjonelt likevel?

I praksis (i motsetning til teori) kan man imidlertid hevde at tapsaversjon ikke er fullt så irrasjonelt. La oss ta noen eksempler:

  1. Som investor kan man føle en større psykisk påkjenning av tap rett og slett fordi man vet hvor vanskelig det kan være å komme tilbake etter store tap. Ta en portefølje som er verdt 1.000.000 kroner. Skulle den falle med 20 % (altså til 800.000 kroner), er man avhengig av en økning på 25 % for å komme tilbake til status quo. Hvis porteføljen faller med 50 %, er man avhengig av en økning på 100 %. Med andre ord; jo større tapene er, jo vanskeligere er det å hente seg inn igjen.
  2. Investorer som benytter seg av finansielle instrumenter slik som derivater, kan i tillegg støte på helt andre problemstillinger, som eksempelvis marginkrav dersom verdien av posisjonene deres faller. Det kan lede til at man må selge andre posisjoner man ellers ikke hadde intensjon om å selge for å dekke slike krav. Generelt sett kan man si at porteføljeaktivitet som motiveres av tilfeller som dette er mindre hyggelig enn å handle for eksempelvis å sikre gevinster.
  3. Mandatrisiko – frykten en rådgiver kan ha for å miste et mandat dersom en kundes portefølje i perioder svinger for mye i verdi, eksempelvis målt opp mot forhåndsdefinerte krav – kan også resultere i tapsaverse risikoprofiler for nettopp slike mandater (slik at man unngår periodene med størst svingninger).

Les ogsåAndelseieres transaksjoner ødelegger for aktive fond

Uansett årsak, alle ovennevnte situasjoner kan indikere at tapsaversjon ikke er så irrasjonelt likevel.

En forståelse av og bevissthet rundt tapsaversjon er høyst relevant i perioder som nå, hvor man i sanntid kan føle hvor anstrengende det kan være med markedssvingninger, enten det er på grunn av handelskrig, usikkerhet rundt den globale veksten, utviklingen i renter, sentralbanker som beveger seg i ulike retninger eller andre årsaker.

Ved å ta innover oss innsikt fra adferdsfinansens verden, forsøker i hvert fall vi i Söderberg & Partners Wealth Management alltid å forbedre tjenestene våre slik at de fullt ut skal være i tråd med våre kunders ønsker og behov.

Markedskommentar for august 2020

18 september · 2020

Risikable aktiva fortsatte oppturen i august. Børsene har priset en økonomisk gjenopphenting, men trenger bekreftelse i økonomiske data. Dollaren koster nå det samme som ved årsskiftet.

Utvikling - utvalgte indekser august 2020.png

Økonomiske indikatorer viser økt aktivitet, men det er fortsatt et stykke igjen til der vi var

Månedlige “Purchasing Managers Indeks (PMI)” tall indikerer hvordan den globale økonomien utvikler seg i det korte bildet. Indeksverdier varierer fra 0 til 100, der verdier over 50 indikerer økonomisk ekspansjon, og verdier under 50 signaliserer avtagende økonomisk aktivitet. I august var målingen for global produksjons-PMI 51,8 og tilsvarende tall for servicesektoren var 51,9. Til sammenligning var samlet PMI for service- og produksjonssektoren nede på 26,2 i april og mai. Det er lite som tilsier at vi vil få en ny global nedstenging, så en repetisjon av slike tall er usannsynlig. Virusets videre utvikling og de regionale tiltakene for å stoppe smitte vil være med å bestemme takten på den økonomiske aktiviteten i andre halvår av 2020.

Globale PMI tall august 2020.png

Fed endrer rammeverket for pengepolitikken

I forbindelse med rentemøtet i august annonserte sentralbanksjef Jerome Powell at den amerikanske sentralbanken (Fed) gjør endringer i rammeverket for pengepolitikken. Den nye ordlyden er at banken vil sikte seg inn på å treffe et «gjennomsnittlig mål for inflasjonen». I praksis betyr dette at dersom man har hatt perioder der inflasjonen er under målet (2 prosent), vil man i påfølgende periode kunne styre inflasjonen noe over målet. Dette kan tyde på at Fed vil være komfortable med å la renten ligge på dagens ultralave nivåer en god stund fremover.

Inflasjon blir et naturlig tema i kjølvannet av den enorme likviditetsinnsprøytningen vi har sett fra verdens sentralbanker det siste halvåret (kvantitative lettelser og andre penge- og finanspolitiske tiltak). Økt kapitalmengde kan være en kilde til inflasjon i seg selv, et annet moment leverandørkjeder i ubalanse, som kan lede til kortsiktig prisstigning. Feds overnevnte fleksible inflasjonsmål kan trigge inflasjon i de nærmeste årene, men det virker allerede å være priset inn (i rentekurven) På den andre siden er det mange krefter som taler mot inflasjon, eksempelvis høy arbeidsledighet og økt digitalisering. Markedet virker ikke å være for bekymret for inflasjon, foreløpig.

G4 inflasjon august 2020.png

Sterke aksjemarkeder i august - (fortsatt) stor forskjell på tvers av sektorer

Data for andre kvartal viste at 83 prosent av selskapene notert på den amerikanske børsen S&P 500 rapporterte bedre inntjeningstall enn forventet. Selv om inntjeningen til selskapene var mye svakere sammenlignet med fjoråret, overrasket de positivt, hvilket løftet aksjemarkedet til nye høyder i august. S&P 500 var opp over 7 prosent målt i dollar. Igjen var det teknologi som drev mesteparten av avkastningen, med Apple, Amazon, Facebook og Microsoft i spissen. Forskjellen i sektoravkastning er fortsatt tydelig, der energi og finans ikke har hatt den samme rekylen som eksempelvis IT og Forbruksvarer. Dette fører videre til at markedsaktørene vil har en ulik oppfattelse av markedsrekylen fra bunnpunktet i mars.

Avkastning fordelt på sektorer august 2020.png

Valuta - svakere dollar og sterkere euro

Den enorme kronesvekkelsen i mars har sakte, men sikkert reversert seg i takt med at kapitalmarkedene stabilisert seg, risikoappetitten er tilbake og utsiktene for en bedring i norsk økonomi har blitt tydeligere. Nå koster en dollar omtrent det samme som ved årsskiftet. Dollaren har svekket seg på bred basis mot de fleste valutaer, blant annet drevet av rentekutt og fortsettelse av kvantitative lettelser.

Avkastningen for verdensindeksen (MSCI ACWI) er nå nesten den samme i åpen valuta som sikret til norske kroner. Oversatt til et praktisk eksempel: For en investor som ved årsskiftet kjøpte et indeksfond som speilet verdensindeksen, ville avkastningen være omtrent den samme ved utgangen av august, valutasikret eller ei. Men opplevelsen underveis, spesielt i mars, ville ha vært dramatisk annerledes. En valutasikret investering ville ha falt med nesten 30 prosent på det meste, og en med åpen valuta «bare» 12 prosent.

Verdensindeksen august 2020.png

Norsk krone mot USD og Euro august 2020.png

Uavhengig rådgivning i Norge har nå blitt enda bedre

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management.

8 september · 2020

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med vår svenske søstervirksomhet er vi nå Nordens største frittstående formuesforvalter, med mer enn 250 mrd. kroner under rådgivning. Nå kan vi tilby enda flere mennesker personlig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være. Og det med enda sterkere forhandlingskraft enn før.

Vår posisjon som din uavhengige rådgiver står fast. Det innebærer at våre 85 dedikerte ansatte ved våre seks kontorer skal fortsette å gi deg gode uavhengige råd som er tilpasset deg og din situasjon. Med vår uavhengige plattform kan vi gi deg rådgivning uten interessekonflikter, i motsetning til hva du kan få hos bankene og produktmiljøene.

Fra venstre: Adm. dir. Michael V. Sivertsen og arbeidende styreleder Tore Malme foran nytt skilt ved Oslo-kontoret.

Forvaltningshuset har blitt en del av Söderberg & Partners-familien

I januar 2019 inngikk verdipapirforetaket Forvaltningshuset og det nordiske rådgivningsselskap Söderberg & Partners et samarbeid, og Söderberg & Partners ble samtidig aksjonær hos Forvaltningshuset.

Les ogsåForvaltningshuset henter 100 millioner fra rådgivningskjempe for å fortsette veksten

Söderberg & Partners har i 1. halvår 2020 investert ytterligere kapital i Forvaltningshuset og er majoritetsaksjonær i selskapet når selskapet nå i september skiftet navn til Söderberg & Partners Wealth Management.

- Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien har vi nå fått enda sterkere forhandlingskraft og større ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner, bedrifter og stiftelser uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være, sier adm. dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Söderberg & Partners-gruppen

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland. Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019, har over 600 mrd. kroner under forvaltning og rådgivning og har over 2200 ansatte.

Söderberg & Partners har i mange år allerede vært en av Norges største innkjøper av forsikringstjenester for sine kunder, som består av bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner. Målsettingen er å forenkle forsikring. Selskapet har mer enn 220 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Lysaker, Trondheim, Larvik, Innlandet og Østfold.

Har du noen spørsmål?

Vi gleder oss til å fortelle mer om våre tjenester til bestående og nye kunder. Ring din rådgiver hos oss eller ta kontakt for et møte.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Hva gjør man når sparekontoen gir null prosent?

Selv med 0,15 prosent rente trenger du nesten 100 år for å få 15 prosent avkastning på sparepengene, og det er før skatt og inflasjon.

21 august · 2020

Innskuddsrentene har vært lave i lang tid allerede. Men etter at Norges Bank for første gang i historien satte ned styringsrenten til 0 prosent, har argumentet for å tenke nytt rundt hvordan man forvalter sparepenger og overskuddslikviditet fått ytterligere vann på mølla.

Norges Bank tror selv at vi må forvente at situasjonen vil være slik i mange år fremover. Norges to største banker med flest kundeforhold gir nå knapt renter på sine bankkonti:

Bank Rente brukskonto Rente sparekonto
DNB 0,00 prosent 0,15 prosent
Nordea 0,00 prosent 0,35 prosent

Kilde: Finansportalen, 25. mai 2020

Siden Norges Banks inflasjonsmål (2 prosent) er høyere enn beste renten i markedet, er den reelle forventede avkastningen allerede lite inspirerende. Legger vi på 22 prosent kapitalbeskatning og 0,85 prosent formuesskatt på toppen så ender vi opp et godt stykke under streken.

Negativ-realavkastning-mai-2020.jpg

Negativ realavkastning. Forutsetinger: 0,35 % innskuddsrente, 22 % personskatt, 0,85 % formuesskatt og 2 % inflasjon.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske privatpersoner har opp mot 1.300 milliarder kroner på bankkonto, og bedrifter har nesten 1.000 milliarder kroner. Det betyr at store summer bidrar til null avkastning for eierne.

Null prosent rente allerede vanlig i andre land

Sverige var et av de første landene i Europa som innførte negativ rente, men situasjonen er lik i Danmark, Sveits, Euroområdet og Japan. Her har man allerede opplevd 0 prosent rente på bankinnskudd, og i fjor måtte faktisk enkelte danske privatkunder betale for å ha pengene på bankkonto.

Les også: Krever at velstående kunder skal betale banken for å ha penger på konto

Les også: Nå må privatkunder betale for å ha penger i banken

Negative-styringsrenter-2020.png

Negative sentralbankrenter 2020. Kilde: Holberggrafene

Finnes det banker som gir høyere rente?

Noen norske og svenske forbrukslånbanker, som også låner ut penger til privatpersoner til en rente på mellom 10-25 prosent i året, tilbyr fremdeles ca. 2 prosent rente på sparekonto. Der er også midler sikret av Bankens Sikringsfond for inntil 2 millioner kroner per person.

Se finansportalen.no for nærmere opplysninger om rentetilbudene fra ulike banker.

Et annet alternativ som først og fremst egner seg for kortsiktig sparing har vært pengemarkedsfond, der fondets midler plasseres i pengemarkedet, som gjerne gir bedre betalt enn bankinnskudd. Men også pengemarkedsrenten har falt, og 3 mnd. pengemarkedsrente er nå 0,25 prosent. Pengemarkedsfond vil derfor heller ikke gi spesielt godt betalt fremover, og bør begrenses til det som er nødvendig på kort sikt.

Langsiktige penger bør forvaltes langsiktig

Investorer tvinges, på godt og vondt, til å tenke langsiktig for å få avkastning som faktisk øker verdien av midlene, det vil si at avkastningen overstiger skatt og inflasjon (positiv realavkastning). Inflasjonen svinger over tid og påvirker også realavkastningen på aksjer og obligasjoner, men den langsiktige positive risikopremien man får ved å investere i verdipapirer sørger for at man både beskytter kjøpekraften og historisk sett skaper vekst i formuen.

Et godt eksempel på hvordan man både kan og bør tenke er vårt eget Oljefond. Oljefondet investerer omtrent 70 prosent av fondets kapital i aksjer og de resterende 30 prosentene i obligasjoner, eiendom og annen privat egenkapital (private equity). Det vil innebære å ta noe risiko på pengene, men med noe tidshorisont har det historisk alltid lønnet seg over banksparing.

Avkastning-aksjer-obligasjoner-og-bankinnskudd-sis.jpg

Grafen over viser langsiktig avkastning siden 1990 for globale aksjer (MSCI ACWI), norske aksjer (Oslo Børs aksjeindeks (All Share)), globale obligasjoner (Bloomberg Barclays Global-Aggregate) og bankinnskudd (ST1X).

For de fleste av oss tror vi den riktige måten å bygge en portefølje på uten å ta unødvendig høy risiko, er gjennom en god spredning av globale og likvide tradisjonelle verdipapirfond innenfor de ulike aktivaklassene. Likvide fond sikrer også at midlene kan innløses når man selv ønsker det.

Enten man gjør det alene eller sammen med en rådgiver, så er gjerne første steg å finne riktig risiko i porteføljen. Dette bør vurderes opp mot ønsker man har for langsiktig avkastning, samt evne og vilje til å ta risiko. Söderberg & Partners Wealth Management har en velprøvd og systematisk rådgivningsprosess, hvor vi definerer den enkelte kundes risikoprofil. På den måten er man sikker på å ende opp med en portefølje som passer til den enkelte kunde sine ønsker og behov. De anbefalte porteføljene er igjen nøye sammensatt av førsteklasses forvaltningsmiljøer som sammen skal skape god langsiktig risikojustert avkastning - og ikke minst positiv realavkastning.

Kilder:

Statistisk sentralbyrå

Finansportalen

E24

Forvaltningshuset

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us