Skip to main content Skip to main navigation

Forvaltning for fremtidige generasjoner

Forvaltning for fremtidige generasjoner - aksjer eller eiendom?

Stadig flere forvalter midler med neste generasjon i tankene.

7 juli · 2020

Velstandsutviklingen vi har sett i Norge gjennom de siste tiårene har bidratt til at stadig flere nordmenn opplever økt fleksibilitet i økonomien sin. Det gjør at stadig flere forvalter midler med neste generasjon i tankene.

Vi vil her se nærmere på spesielt to investeringsmuligheter, nemlig aksjer og eiendom. Hva som historisk sett har gitt best avkastning over lange tidsperioder, samt vurdere disse mulighetene opp mot arv og problemstillingene som følger med det.

Les mer: Hvordan fordele arven uten å risikere konflikter

Trenger det alltid å være eiendom?

Mange tenker automatisk eiendom når man skal vurdere ulike måter å sette av midler til barn eller barnebarn, men det finnes også de som ser på verdipapirfond (ofte aksjefond) som et enklere og på mange måter likestilt alternativ.

Nordnet gjennomførte i januar 2019 en av de grundigste analysene av avkastning på eiendom kontra aksjer som er gjort i Norge. I henhold til denne analysen, som også ble dekket av Dagens Næringsliv, finnes det ikke et svart-hvitt-svar på om det er eiendom eller aksjer som er den beste investeringen over tid.

I all hovedsak kan funnene til Nordnet oppsummeres med at eiendom har vært den beste investeringen de siste 20 årene, mens aksjer har vært best hvis vi ser så langt som 150 år tilbake i tid.

Som vanlig er det slik at historisk avkastning varierer ut fra hvilken tidsperiode man ser på. Og som vi vet så sier historisk avkastning heller ingenting om hva man kan forvente seg i tiden fremover.

Aksjer og verdiskapning

Et viktig moment å ta med seg når man vurderer aksjer opp mot eiendom, er at aksjemarkedet er en naturlig gjenspeiling av den verdiskapningen og veksten som finner sted i samfunnet. Siden den naturlige utviklingen for et veldrevet selskap er å vokse, er det derfor naturlig at aksjekursen også vokser utover den generelle prisstigningen ellers i samfunnet.

Når det gjelder eiendom så stiller det seg litt annerledes. Det er nemlig i prinsippet ingen grunn til at eiendom skal fortsette å stige i pris utover det som er den generelle prisstigningen i samfunnet – én enkelt eiendom vokser jo ikke slik et selskap prøver å gjøre. Så finnes det selvsagt unntak fra regelen, der blant annet enkelte eiendommer kan ha en spesiell beliggenhet eller utførelse som rettferdiggjør unormal høy prisstigning. Stiger likevel eiendomsprisene på generell basis utover samfunnets prisstigning, så kan det argumenteres for at dette skyldes ubalanser i markedet skapt av eksempelvis reguleringer, skatter, avgifter eller andre forhold som gjør at kapital som tidligere var plassert andre steder blir vridd over til eiendom. 

Det er derfor naturlig å tenke seg at dette er noe av årsaksforholdet bak det faktum at eiendom har gjort det såpass bra i forhold til aksjer i løpet av de siste 20 år, men ikke før det.

Stadig snakkes det om at det bygges for få boliger. Og om det faktisk bygges for få boliger så vil naturligvis prisene stige mer enn normalt. Men dette skyldes altså et marked som har vært mer eller mindre ute av balanse, og man kan ikke uten videre regne med at dette vil fortsette også i fremtiden.

Når det gjelder fremtidig avkastning på lang sikt forventes aksjemarkedet på generell basis å gi bedre avkastning enn eiendom. Det betyr ikke at det gjør noe å ha flere ben å stå på (med andre ord kan det lønne seg å diversifisere investeringene sine).

Når vi her har sammenlignet aksjer og eiendom som investeringer så snakker vi da om eiendom for utleie- og investeringsformål, ikke for boformål. All den tid vi er avhengig av å et sted å bo, samtidig som det er gunstig fra et skatteperspektiv å eie primærbolig i Norge, så er det ikke vanskelig å argumentere for eiendom. Som investeringsobjekt, så har imidlertid skattereglene knyttet til aksjeinvesteringer og sekundærboliger blitt mer og mer likestilt de seneste årene.

Til slutt noen tanker om arv og investeringer

Etter hvert kommer tiden hvor barn og/eller barnebarn skal arve noen midler, kanskje som støtte til å kjøpe sin første bolig. Skal man gi et forskudd på arv så er det jo fornuftig å gi det når arvingene har størst behov for det, og for mange vil det være når man er på utkikk etter sin første bolig.

Om du ønsker å gi arven i form av en investering i bolig til barna finnes det ulike måter å gjøre dette på, som vi tidligere har beskrevet:

  • Gå inn som medeier i boligen
  • Stå som medlåntaker hos banken
  • Stille som kausjonist
  • Gi et pengebidrag som forskudd på arv

Arveavgiften forsvant som kjent 1. januar 2014, noe som har gjort det enklere. I dag kan man i prinsippet overføre midler til barna uten begrensninger. Stikkordet vil imidlertid være rettferdighet. Hvis man gir beløp X til barn A i dag, hvor mye skal gis til barn B om fem eller ti år? Beløp X, eller beløp X pluss avkastning? Og hva danner grunnlaget for avkastningen, er det bankrentene eller er det økningen i eiendomsprisene? Her kan det være fornuftig å legge en plan i forkant, slik at det hele oppleves som retteferdig for alle.

Overfører man fast eiendom i levende live, er det i utgangspunktet å anse som en gave, noe som vil utløse full dokumentavgift. Det er fritak på dokumentavgift ved arv (etter død), men kun for den enkeltes ideelle arveandel. Igjen, planlegging kan være nøkkelen for å gjøre det optimalt.

Både aksjer og eiendom er likestilt hva angår skattemessig kontinuitet, der mottaker overtar arvelaters skattemessige posisjon. Så selv om man selv ikke oppfyller kravene til eksempelvis eiertid og botid, så slipper man unna skatt ved salg så lenge arvelater oppfylte kravene.

Arver man en portefølje av aksjer som står på en aksjesparekonto, så kan man nå gjøre endringer i den porteføljen (om ønskelig) uten å utløse gevinstbeskatning. Da slipper man å eie store "fastlåste" aksjeposter, som man etter gamle skatteregler vegret seg mot å selge pga. skatten det ville utløst.

Uansett hvordan man velger å gjøre det, så er rettferdighet og planlegging ofte nøkkelord som går igjen. Hjelper man ett barn med kjøp av sin første bolig, så bør man gjerne ha nok igjen til at også nestemann kan få hjelp. Dette er altså ting som bør tenkes gjennom før man gir noe til noen av barna.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen har tidligere delt sine tanker i denne artikkelen:

— Støtter du et barn økonomisk, bør du kunne støtte de andre i søskenflokken også. Det er viktig at du som forelder tenker gjennom hvordan verdiene skal kunne deles på en rettferdig måte. Det er ikke et smart trekk å forskjellsbehandle barna.

Markedskommentar for august 2020

18 september · 2020

Risikable aktiva fortsatte oppturen i august. Børsene har priset en økonomisk gjenopphenting, men trenger bekreftelse i økonomiske data. Dollaren koster nå det samme som ved årsskiftet.

Utvikling - utvalgte indekser august 2020.png

Økonomiske indikatorer viser økt aktivitet, men det er fortsatt et stykke igjen til der vi var

Månedlige “Purchasing Managers Indeks (PMI)” tall indikerer hvordan den globale økonomien utvikler seg i det korte bildet. Indeksverdier varierer fra 0 til 100, der verdier over 50 indikerer økonomisk ekspansjon, og verdier under 50 signaliserer avtagende økonomisk aktivitet. I august var målingen for global produksjons-PMI 51,8 og tilsvarende tall for servicesektoren var 51,9. Til sammenligning var samlet PMI for service- og produksjonssektoren nede på 26,2 i april og mai. Det er lite som tilsier at vi vil få en ny global nedstenging, så en repetisjon av slike tall er usannsynlig. Virusets videre utvikling og de regionale tiltakene for å stoppe smitte vil være med å bestemme takten på den økonomiske aktiviteten i andre halvår av 2020.

Globale PMI tall august 2020.png

Fed endrer rammeverket for pengepolitikken

I forbindelse med rentemøtet i august annonserte sentralbanksjef Jerome Powell at den amerikanske sentralbanken (Fed) gjør endringer i rammeverket for pengepolitikken. Den nye ordlyden er at banken vil sikte seg inn på å treffe et «gjennomsnittlig mål for inflasjonen». I praksis betyr dette at dersom man har hatt perioder der inflasjonen er under målet (2 prosent), vil man i påfølgende periode kunne styre inflasjonen noe over målet. Dette kan tyde på at Fed vil være komfortable med å la renten ligge på dagens ultralave nivåer en god stund fremover.

Inflasjon blir et naturlig tema i kjølvannet av den enorme likviditetsinnsprøytningen vi har sett fra verdens sentralbanker det siste halvåret (kvantitative lettelser og andre penge- og finanspolitiske tiltak). Økt kapitalmengde kan være en kilde til inflasjon i seg selv, et annet moment leverandørkjeder i ubalanse, som kan lede til kortsiktig prisstigning. Feds overnevnte fleksible inflasjonsmål kan trigge inflasjon i de nærmeste årene, men det virker allerede å være priset inn (i rentekurven) På den andre siden er det mange krefter som taler mot inflasjon, eksempelvis høy arbeidsledighet og økt digitalisering. Markedet virker ikke å være for bekymret for inflasjon, foreløpig.

G4 inflasjon august 2020.png

Sterke aksjemarkeder i august - (fortsatt) stor forskjell på tvers av sektorer

Data for andre kvartal viste at 83 prosent av selskapene notert på den amerikanske børsen S&P 500 rapporterte bedre inntjeningstall enn forventet. Selv om inntjeningen til selskapene var mye svakere sammenlignet med fjoråret, overrasket de positivt, hvilket løftet aksjemarkedet til nye høyder i august. S&P 500 var opp over 7 prosent målt i dollar. Igjen var det teknologi som drev mesteparten av avkastningen, med Apple, Amazon, Facebook og Microsoft i spissen. Forskjellen i sektoravkastning er fortsatt tydelig, der energi og finans ikke har hatt den samme rekylen som eksempelvis IT og Forbruksvarer. Dette fører videre til at markedsaktørene vil har en ulik oppfattelse av markedsrekylen fra bunnpunktet i mars.

Avkastning fordelt på sektorer august 2020.png

Valuta - svakere dollar og sterkere euro

Den enorme kronesvekkelsen i mars har sakte, men sikkert reversert seg i takt med at kapitalmarkedene stabilisert seg, risikoappetitten er tilbake og utsiktene for en bedring i norsk økonomi har blitt tydeligere. Nå koster en dollar omtrent det samme som ved årsskiftet. Dollaren har svekket seg på bred basis mot de fleste valutaer, blant annet drevet av rentekutt og fortsettelse av kvantitative lettelser.

Avkastningen for verdensindeksen (MSCI ACWI) er nå nesten den samme i åpen valuta som sikret til norske kroner. Oversatt til et praktisk eksempel: For en investor som ved årsskiftet kjøpte et indeksfond som speilet verdensindeksen, ville avkastningen være omtrent den samme ved utgangen av august, valutasikret eller ei. Men opplevelsen underveis, spesielt i mars, ville ha vært dramatisk annerledes. En valutasikret investering ville ha falt med nesten 30 prosent på det meste, og en med åpen valuta «bare» 12 prosent.

Verdensindeksen august 2020.png

Norsk krone mot USD og Euro august 2020.png

Uavhengig rådgivning i Norge har nå blitt enda bedre

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management.

8 september · 2020

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med vår svenske søstervirksomhet er vi nå Nordens største frittstående formuesforvalter, med mer enn 250 mrd. kroner under rådgivning. Nå kan vi tilby enda flere mennesker personlig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være. Og det med enda sterkere forhandlingskraft enn før.

Vår posisjon som din uavhengige rådgiver står fast. Det innebærer at våre 85 dedikerte ansatte ved våre seks kontorer skal fortsette å gi deg gode uavhengige råd som er tilpasset deg og din situasjon. Med vår uavhengige plattform kan vi gi deg rådgivning uten interessekonflikter, i motsetning til hva du kan få hos bankene og produktmiljøene.

Fra venstre: Adm. dir. Michael V. Sivertsen og arbeidende styreleder Tore Malme foran nytt skilt ved Oslo-kontoret.

Forvaltningshuset har blitt en del av Söderberg & Partners-familien

I januar 2019 inngikk verdipapirforetaket Forvaltningshuset og det nordiske rådgivningsselskap Söderberg & Partners et samarbeid, og Söderberg & Partners ble samtidig aksjonær hos Forvaltningshuset.

Les ogsåForvaltningshuset henter 100 millioner fra rådgivningskjempe for å fortsette veksten

Söderberg & Partners har i 1. halvår 2020 investert ytterligere kapital i Forvaltningshuset og er majoritetsaksjonær i selskapet når selskapet nå i september skiftet navn til Söderberg & Partners Wealth Management.

- Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien har vi nå fått enda sterkere forhandlingskraft og større ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner, bedrifter og stiftelser uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være, sier adm. dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Söderberg & Partners-gruppen

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland. Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019, har over 600 mrd. kroner under forvaltning og rådgivning og har over 2200 ansatte.

Söderberg & Partners har i mange år allerede vært en av Norges største innkjøper av forsikringstjenester for sine kunder, som består av bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner. Målsettingen er å forenkle forsikring. Selskapet har mer enn 220 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Lysaker, Trondheim, Larvik, Innlandet og Østfold.

Har du noen spørsmål?

Vi gleder oss til å fortelle mer om våre tjenester til bestående og nye kunder. Ring din rådgiver hos oss eller ta kontakt for et møte.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Hva gjør man når sparekontoen gir null prosent?

Selv med 0,15 prosent rente trenger du nesten 100 år for å få 15 prosent avkastning på sparepengene, og det er før skatt og inflasjon.

21 august · 2020

Innskuddsrentene har vært lave i lang tid allerede. Men etter at Norges Bank for første gang i historien satte ned styringsrenten til 0 prosent, har argumentet for å tenke nytt rundt hvordan man forvalter sparepenger og overskuddslikviditet fått ytterligere vann på mølla.

Norges Bank tror selv at vi må forvente at situasjonen vil være slik i mange år fremover. Norges to største banker med flest kundeforhold gir nå knapt renter på sine bankkonti:

Bank Rente brukskonto Rente sparekonto
DNB 0,00 prosent 0,15 prosent
Nordea 0,00 prosent 0,35 prosent

Kilde: Finansportalen, 25. mai 2020

Siden Norges Banks inflasjonsmål (2 prosent) er høyere enn beste renten i markedet, er den reelle forventede avkastningen allerede lite inspirerende. Legger vi på 22 prosent kapitalbeskatning og 0,85 prosent formuesskatt på toppen så ender vi opp et godt stykke under streken.

Negativ-realavkastning-mai-2020.jpg

Negativ realavkastning. Forutsetinger: 0,35 % innskuddsrente, 22 % personskatt, 0,85 % formuesskatt og 2 % inflasjon.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske privatpersoner har opp mot 1.300 milliarder kroner på bankkonto, og bedrifter har nesten 1.000 milliarder kroner. Det betyr at store summer bidrar til null avkastning for eierne.

Null prosent rente allerede vanlig i andre land

Sverige var et av de første landene i Europa som innførte negativ rente, men situasjonen er lik i Danmark, Sveits, Euroområdet og Japan. Her har man allerede opplevd 0 prosent rente på bankinnskudd, og i fjor måtte faktisk enkelte danske privatkunder betale for å ha pengene på bankkonto.

Les også: Krever at velstående kunder skal betale banken for å ha penger på konto

Les også: Nå må privatkunder betale for å ha penger i banken

Negative-styringsrenter-2020.png

Negative sentralbankrenter 2020. Kilde: Holberggrafene

Finnes det banker som gir høyere rente?

Noen norske og svenske forbrukslånbanker, som også låner ut penger til privatpersoner til en rente på mellom 10-25 prosent i året, tilbyr fremdeles ca. 2 prosent rente på sparekonto. Der er også midler sikret av Bankens Sikringsfond for inntil 2 millioner kroner per person.

Se finansportalen.no for nærmere opplysninger om rentetilbudene fra ulike banker.

Et annet alternativ som først og fremst egner seg for kortsiktig sparing har vært pengemarkedsfond, der fondets midler plasseres i pengemarkedet, som gjerne gir bedre betalt enn bankinnskudd. Men også pengemarkedsrenten har falt, og 3 mnd. pengemarkedsrente er nå 0,25 prosent. Pengemarkedsfond vil derfor heller ikke gi spesielt godt betalt fremover, og bør begrenses til det som er nødvendig på kort sikt.

Langsiktige penger bør forvaltes langsiktig

Investorer tvinges, på godt og vondt, til å tenke langsiktig for å få avkastning som faktisk øker verdien av midlene, det vil si at avkastningen overstiger skatt og inflasjon (positiv realavkastning). Inflasjonen svinger over tid og påvirker også realavkastningen på aksjer og obligasjoner, men den langsiktige positive risikopremien man får ved å investere i verdipapirer sørger for at man både beskytter kjøpekraften og historisk sett skaper vekst i formuen.

Et godt eksempel på hvordan man både kan og bør tenke er vårt eget Oljefond. Oljefondet investerer omtrent 70 prosent av fondets kapital i aksjer og de resterende 30 prosentene i obligasjoner, eiendom og annen privat egenkapital (private equity). Det vil innebære å ta noe risiko på pengene, men med noe tidshorisont har det historisk alltid lønnet seg over banksparing.

Avkastning-aksjer-obligasjoner-og-bankinnskudd-sis.jpg

Grafen over viser langsiktig avkastning siden 1990 for globale aksjer (MSCI ACWI), norske aksjer (Oslo Børs aksjeindeks (All Share)), globale obligasjoner (Bloomberg Barclays Global-Aggregate) og bankinnskudd (ST1X).

For de fleste av oss tror vi den riktige måten å bygge en portefølje på uten å ta unødvendig høy risiko, er gjennom en god spredning av globale og likvide tradisjonelle verdipapirfond innenfor de ulike aktivaklassene. Likvide fond sikrer også at midlene kan innløses når man selv ønsker det.

Enten man gjør det alene eller sammen med en rådgiver, så er gjerne første steg å finne riktig risiko i porteføljen. Dette bør vurderes opp mot ønsker man har for langsiktig avkastning, samt evne og vilje til å ta risiko. Söderberg & Partners Wealth Management har en velprøvd og systematisk rådgivningsprosess, hvor vi definerer den enkelte kundes risikoprofil. På den måten er man sikker på å ende opp med en portefølje som passer til den enkelte kunde sine ønsker og behov. De anbefalte porteføljene er igjen nøye sammensatt av førsteklasses forvaltningsmiljøer som sammen skal skape god langsiktig risikojustert avkastning - og ikke minst positiv realavkastning.

Kilder:

Statistisk sentralbyrå

Finansportalen

E24

Forvaltningshuset

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us