Skip to main content Skip to main navigation

Diversifisering - hva er det og hvorfor er det viktig

Diversifisering – hva er det og hvorfor er det viktig?

Del 1 av 2 hvor vi ser på viktige forholdsregler man må ta når man investerer med tanke på spredning av risiko.

6 juli · 2020

Hvis man spør en profesjonell forvalter om hvordan man bør forvalte pengene sine, vil vedkommende sannsynligvis legge vekt på elementer som helhet, langsiktighet, risikostyring og evaluering.

(1) Å se på helheten innebærer å se på alle investeringer samlet, som en portefølje, for å se på hensiktsmessighet i forhold til blant annet formål og livssituasjon.

(2) Med langsiktighet menes her at man bør ha det klart for seg over hvor lang tid et beløp skal forvaltes, og opptre deretter.

(3) Risikostyring handler i all hovedsak om å ha et bevisst forhold til hvor mye risiko man bør ta, hvordan man kan oppnå ønsket risikoeksponering på en fornuftig måte og sikre dette over tid.

(4) Det leder til evaluering, som er å ha kontroll på investeringene, og sørge for at man følger eller justerer den opprinnelige planen og korrigerer for de skjevheter som oppstår etter hvert som tiden går.

Som et utgangspunkt for forvaltningen, må man legge en investeringsstrategi eller -plan. Denne vil fastsette visse rammer for forvaltningen, som for eksempel hvor mye risiko man tåler. Selv om det er sannsynlig at aksjer i det lange løp er den aktivaklassen som gir høyest avkastning, kan det også være en noe utsatt strategi, spesielt på noe kortere sikt, ettersom aksjer som en aktivaklasse medfører høyere risiko enn eksempelvis obligasjoner.

I middelalderen begynte kjøpmenn å etterleve ordtaket om at man ikke burde legge alle eggene i samme kurv. Selv om disse kjøpmennene sannsynligvis tenkte på skip som var lastet med varer, er ordtaket like overførbart til finansfaget, hvor betydningen ligger i at man bør fordele pengene sine på flere investeringer. For kjøpmennene handlet det om at dersom man lastet alle varer på samme skip, og skipet sank, så ville tapet blitt enormt. En mindre risikofylt strategi ville være å samarbeide med andre kjøpmenn ved å spre lasten på flere skip, slik at man begrenset tapet dersom det ene skipet sank. Denne spredningen av risiko er det vi kaller for diversifisering.

Diversifiseringseffekten

Blant profesjonelle anses diversifisering som helt grunnleggende når man skal forvalte penger. Den såkalte diversifiseringseffekten er uomtvistelig gunstig og godt dokumentert. Kort fortalt går diversifiseringseffekten ut på at man reduserer den totale risikoen ved å spre investeringene på flere verdipapirer og/eller aktivaklasser. Det gir altså lavere risiko om man deler opp investeringen i to ulike aksjer, i stedet for å bare investere i den ene. Om man deler opp investeringen mellom eksempelvis aksjer og obligasjoner vil effekten bli enda større. Selv om det kan bidra til å redusere forventet avkastning, vil ikke reduksjonen være så stor som reduksjonen i risiko skulle tilsi. Ved å bruke diversifiseringseffekten får man en mer effektiv utnyttelse av risikobudsjettet, noe som gir høyere forventet risikojustert avkastning enn man ellers ville hatt. Selv om denne effekten har vært kjent i århundrer blant handelsmenn, var det først da Harry Markowitz i 1952 skrev sin avhandling om moderne porteføljeteori at det ble et kjent fenomen innen finansfaget. Han ble senere belønnet med en Nobelpris i økonomi for arbeidet sitt.

Den største gevinsten av diversifisering får man ved å spre plasseringene på ulike aktivaklasser i det som gjerne omtales som den strategiske allokeringen. I tillegg skal man diversifisere innenfor i de ulike aktivaklassene. Dette anses som så viktig at det i verdipapirfondsloven ligger begrensinger på hvor mye et fond kan eie av et enkelt selskap (en aksje). Den mest synlige effekten ved diversifisering i den strategiske allokeringen (altså mellom aktivaklasser som aksjer og obligasjoner) ser man typisk når finansmarkedene er inne i turbulente perioder. Aksjekursene kan oppleve store fall på relativt kort tid, mens obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter ofte vil holde mye mer igjen, og dermed falle mindre.

Les også:

Er 100 % aksjer alltid best for en langsiktig portefølje?

Hvor mye risiko tåler du?

Et praktisk eksempel på fordelen ved diversifisering

I tabellen nedenfor ser vi på nøkkeltall for tre porteføljer med ulik aktivaallokering i perioden fra desember 2004 til desember 2018. Det er viktig å fremheve at dette er en forenklet fremstilling, i realiteten vil man gjerne bruke flere aktivaklasser, som for eksempel alternative investeringer eller eiendom, og man vil gjerne skille mellom norske og globale aksjer/renter. Beregningen er også simulert, og representerer historiske tall. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og det er kun ment som et eksempel.

image5a4tn.png

Les også: 

Utfordringer ved indeksforvaltning

Porteføljen med høyest risiko, Portefølje 1 (100 % aksjer), er den porteføljen som har hatt høyest avkastning i perioden. Slik vil det trolig også være fremover hvis man legger til grunn et langsiktig perspektiv, da aksjer er den aktivaklassen som gir høyest forventet avkastning. Så lenge man har lang nok tidshorisont til å stå gjennom turbulente perioder.

Det fører oss videre over til det faktum at Portefølje 1 er den porteføljen som har det klart største tapet over et enkelt år (2008) i måleperioden, med et tap på 38 %. Portefølje 3 (50 % aksjer og 50 % obligasjoner), som er den mest forsiktige porteføljen i dette eksempelet, opplevde til sammenligning et tap på 16 % i det samme året. Over tid er forskjellen i avkastning mellom de to risikoprofilene «bare» 1,3 % i året, som over hele perioden utgjør ca. 40 %. Portefølje 2 (75 % aksjer og 25 % obligasjoner) har gitt en avkastning med tilhørende risiko som ligger mellom de to andre porteføljene, naturlig nok.

Det som kanskje er mest interessant, er å se på kolonnen helt til høyre. Den tar for seg den risikojusterte avkastningen, her vist ved Sharpe Ratio (SR). SR forteller oss noe om hvor høy avkastning man har oppnådd utover risikofri rente, per enhet risiko man har påtatt seg. Jo høyere SR er, jo mer har man fått ut av den risikoen man har tatt, og man kan si at man har utnyttet risikobudsjettet på en mer effektiv måte. Vi ser at Portefølje 3, som isolert sett både har gitt lavest avkastning og hatt lavest risiko, har høyest SR.

Vi presiserer nok en gang at disse beregningene er simulerte basert på historisk data, og at beregningene ikke skal benyttes som grunnlag for å foreta en eventuell investeringsbeslutning. Vi presiserer også at historisk avkastning ikke er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.


Vi har sett at diversifisering som prinsipp går tilbake til middelalderen og at det handler om å spre risiko. Vi så også på effektene av diversifisering, der vi analyserte tre porteføljer med ulik strategisk allokering. Vi så at man ved å fordele investeringene sine mellom aksjer og obligasjoner reduserte den potensielle nedsiden, men at det innebar å gi avkall på noe av oppsiden. For de som ikke er så glad i risiko er nok det likevel en foretrukken løsning. I hvert fall når vi så at porteføljene med lavest risiko ga høyest risikojustert avkastning, som betyr en mer effektiv utnyttelse av risikobudsjettet man har.

I den påfølgende artikkelen, vil vi grave litt dypere inn i diversifiseringseffekten, og se på hvordan man kan utnytte de skjevheter som oppstår i strategiske allokeringen til å øke den forventede avkastningen, samt at vi vil sette opp fire nøkkelmomenter for planlegging og oppfølging av en investeringsportefølje.

Arveavgift: Blir den gjeninnført i 2021?

Hva kan vi i så fall forvente?

21 september · 2020

I Norge har arveavgift mer eller mindre eksistert siden 1792, men i 2014 ble den fjernet. Nå spekuleres det i om arveavgiften skal gjeninnføres.

Trygve Hegnar og Finansavisen erklærte i fjor at 2020 blir det siste friåret før avgiften gjeninnføres etter valget i 2021. Flere av landets rikeste har de siste årene overført sine formuer til neste generasjon, og dersom man er redd for det samme bør man kanskje starte planleggingen nå.

Les også: 2020 blir siste friår uten arveavgift

Det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt arveavgiften vil gjenninføres og eventuelt hvordan den vil utformes. Kanskje vil den snikinnføres som en formuesskatt eller kanskje som en ny avgift. Uansett vil nok Finansdepartementet skjele til erfaringer fra de gamle reglene i sitt arbeid med et eventuelt nytt regelverk.

Hva er (var) arveavgift?

Arveavgiften hadde mange navn, og navnebruken var ofte påvirket av ens mening om den – dødsskatten, arveskatten, formueutjevningsavgift mv. Realiteten var at ved arv eller gaver over et visst minstebeløp, skulle det betales avgift til staten. Avgiften skulle baseres på den reelle verdi av det som ble arvet/gitt; en mottager kunne ikke regne med å komme unna med det som i årtier ble kalt arvetakst, det vil si en verdsettelse av midlene under antatt markedsverdi, som ikke hadde grunnlag i arveavgiftsloven, men snarere i den «praksis» som ble etablert ved snille takstmenn og en avgiftsforvaltning som sjelden grep inn.

Når ble arveavgiften utløst?

Frem til 2014 ble arveavgift i utgangspunktet utløst når eiendomsretten til et formuesgode ble overført til noen innenfor en nærmere definert krets av personer enten ved arv eller gave. Overførsel av eiendomsrett til barn ble rammet, likeså overførsel av eiendomsrett til barnebarn.

Bunnfradrag og tidlig overføring

Den opphevede arveavgiftsloven opererte med et innslagspunkt som sikret avgiftsfrihet opp til et bunnfradrag på 470 000 kroner fra hver giver. Ved å sikre overførsel av formuesgoder før en forventet verdistigning, unngikk eller reduserte man dermed avgiften i forhold til hva den ville blitt om man hadde sittet på gjerdet og ventet. Det var derfor ikke, og er kanskje heller ikke i dag, gode grunner til å vente med å overføre for eksempel aksjene i det lovende oppstartselskapet eller nabotomten til hytta.

Overført (uten avgift) eller ikke (med avgift)?

Det rettslige utgangspunktet var at arveavgiften inntraff da giver med endelig virkning hadde gitt fra seg «den vesentlige rådigheten» over formuesgodet. I dette lå det mye god mat for advokater, men viktigere var det at det lå både muligheter og fallgruver for den avgiftspliktige angående om og når avgift skulle betales. Omfattende bruksrett til hytta for (beste)mor og (beste)far kunne for eksempel medføre at overføring ble ansett for ikke å ha skjedd med avgiftsmessig virkning (og mens avgiften var lav). Erfaringen tilsier dermed at det kan være fordelaktig med en viss fleksibilitet i en gjeldende avtale om bruksrett, slik at denne kan reduseres for å sikre at overførselen står seg også arveavgiftsmessig.

For fast eiendom oppsto ofte spørsmålet om tinglysning med tilhørende dokumentavgift var en nødvendig forutsetning for at fast eiendom skulle anses som overdratt. Som så ofte ellers var svaret på dette «det kommer an på», men et krav om at tinglysning måtte skje kunne ikke oppstilles. Dokumentavgiften kan være avskrekkende, men generelt bør man likevel være varsom med å unnlate tinglysning ved overdragelse av fast eiendom.

Arveavgift og skatt

Arveavgiften må ses i sammenheng med skattesystemet ellers. Etter dagens regler uten arveavgift «arves» giverens/arvelaterens skatteposisjon av den som mottar/arver en eiendom/aksje. Så lenge vi hadde arveavgift ble skattemessig inngangsverdi for mottager/arving satt til det beløp som ble lagt til grunn for arveavgiftsberegningen – som oftest langt høyere enn givers/arvelaters inngangsverdi.

Et eksempel: Arvelater hadde kjøpt en eiendom i 1995 for NOK 1.000.000. I 2005 var eiendommen verd NOK 5.000.000. Eiendommen var ikke bolig som arvelater hadde brukt selv i den nødvendige tid og kunne derfor ikke selges skattefritt av henne. Datidens skattesatser ville gitt en skatt på gevinsten på ca NOK 1.120.000 dersom arvelater hadde solgt. Dersom eiendommen ble arvet av en datter i 2005 og hun solgte med en gang, ville datteren betalt NOK 828.000 i arveavgift, men 0 i skatt ved salget. Det var altså billigere med arveavgift enn skatt.

Regnestykket her slår annerledes ut dersom arvingen ikke er livsarving (høyere arveavgift).

Poenget er at hva som blir løsningen i «spillet» mellom gevinstbeskatning og arveavgift etter en eventuell gjeninnføring av arveavgift i en eller annen form, vet vi ikke. Mye taler for at en eventuell gjeninnføring av arveavgift vil skje brått og med en viss tilbakevirkning for å unngå et ras av overføringer i tiden mellom et lovforslag sendes til Stortinget og ny lov er vedtatt og ikraftsatt. Også derfor kan det være grunn til å frykte for at Finansdepartementet i et forslag om ny arveavgift «glemmer» å gå tilbake til den tidligere fordelaktige bestemmelse om at arvingens/mottagers inngangsverdi for senere eventuell gevinstbeskatning skal settes til verdien på det tidspunkt vedkommende mottar arven/gaven.

Hva bør du gjøre dersom du ønsker å overføre midler nå?

Det er vesentlig å gjennomføre en eventuell overføring av midler på en måte som kan dokumenteres overfor Skatteetaten. Den bør formaliseres skriftlig (i et gavebrev) og er det en eiendom som skal overføres, bør transaksjonen også tinglyses. Det betyr dokumentavgift med 2,5% av verdien av det som overføres og ikke anses arvet, mens en tilsvarende hjemmelsoverføring til livsarving etter arvelaters død er dokumentavgiftsfri for vedkommende arvings andel etter arveloven.

Er eiendommen som ønskes overført til neste generasjon nå mors/fars bolig, reises det enda et spørsmål dersom mor/far skal bli boende som før og uten at det i realiteten skjer noen endring i disponeringen av boligen. For slike boliger som overføres må det påregnes at avgiftsmyndighetene (Skatteetaten) vil være ute etter det de vil anse som proforma-overdragelser. Hvis giveren blir boende i boligen som før, og selv betaler dens utgifter, men ikke noen leie til det/de barn som er ny eier, vil det kunne betraktes som en overdragelse uten realitet og da med en gjennomskjæringsrisiko. Den (fremtidige) arveavgift man tror man sparer i 2020, men har betalt inntil 2,5% dokumentavgift for å dokumentere, kan da i stedet for arveavgiftsfrihet gi en tilleggsregning for arveavgift når mor/far dør og arvingen overtar bruken av boligen/selger den.

Konklusjon

En overføring av midler nå før arveavgiften eventuelt oppstår igjen, kan være riktig. Men tenk deg om og skaff deg relevant rådgivning i stedet for å «panikkoverføre» midler til neste generasjon nå. En overføring nå bør være resultatet av en overveiet beslutning.

Markedskommentar for august 2020

18 september · 2020

Risikable aktiva fortsatte oppturen i august. Børsene har priset en økonomisk gjenopphenting, men trenger bekreftelse i økonomiske data. Dollaren koster nå det samme som ved årsskiftet.

Utvikling - utvalgte indekser august 2020.png

Økonomiske indikatorer viser økt aktivitet, men det er fortsatt et stykke igjen til der vi var

Månedlige “Purchasing Managers Indeks (PMI)” tall indikerer hvordan den globale økonomien utvikler seg i det korte bildet. Indeksverdier varierer fra 0 til 100, der verdier over 50 indikerer økonomisk ekspansjon, og verdier under 50 signaliserer avtagende økonomisk aktivitet. I august var målingen for global produksjons-PMI 51,8 og tilsvarende tall for servicesektoren var 51,9. Til sammenligning var samlet PMI for service- og produksjonssektoren nede på 26,2 i april og mai. Det er lite som tilsier at vi vil få en ny global nedstenging, så en repetisjon av slike tall er usannsynlig. Virusets videre utvikling og de regionale tiltakene for å stoppe smitte vil være med å bestemme takten på den økonomiske aktiviteten i andre halvår av 2020.

Globale PMI tall august 2020.png

Fed endrer rammeverket for pengepolitikken

I forbindelse med rentemøtet i august annonserte sentralbanksjef Jerome Powell at den amerikanske sentralbanken (Fed) gjør endringer i rammeverket for pengepolitikken. Den nye ordlyden er at banken vil sikte seg inn på å treffe et «gjennomsnittlig mål for inflasjonen». I praksis betyr dette at dersom man har hatt perioder der inflasjonen er under målet (2 prosent), vil man i påfølgende periode kunne styre inflasjonen noe over målet. Dette kan tyde på at Fed vil være komfortable med å la renten ligge på dagens ultralave nivåer en god stund fremover.

Inflasjon blir et naturlig tema i kjølvannet av den enorme likviditetsinnsprøytningen vi har sett fra verdens sentralbanker det siste halvåret (kvantitative lettelser og andre penge- og finanspolitiske tiltak). Økt kapitalmengde kan være en kilde til inflasjon i seg selv, et annet moment leverandørkjeder i ubalanse, som kan lede til kortsiktig prisstigning. Feds overnevnte fleksible inflasjonsmål kan trigge inflasjon i de nærmeste årene, men det virker allerede å være priset inn (i rentekurven) På den andre siden er det mange krefter som taler mot inflasjon, eksempelvis høy arbeidsledighet og økt digitalisering. Markedet virker ikke å være for bekymret for inflasjon, foreløpig.

G4 inflasjon august 2020.png

Sterke aksjemarkeder i august - (fortsatt) stor forskjell på tvers av sektorer

Data for andre kvartal viste at 83 prosent av selskapene notert på den amerikanske børsen S&P 500 rapporterte bedre inntjeningstall enn forventet. Selv om inntjeningen til selskapene var mye svakere sammenlignet med fjoråret, overrasket de positivt, hvilket løftet aksjemarkedet til nye høyder i august. S&P 500 var opp over 7 prosent målt i dollar. Igjen var det teknologi som drev mesteparten av avkastningen, med Apple, Amazon, Facebook og Microsoft i spissen. Forskjellen i sektoravkastning er fortsatt tydelig, der energi og finans ikke har hatt den samme rekylen som eksempelvis IT og Forbruksvarer. Dette fører videre til at markedsaktørene vil har en ulik oppfattelse av markedsrekylen fra bunnpunktet i mars.

Avkastning fordelt på sektorer august 2020.png

Valuta - svakere dollar og sterkere euro

Den enorme kronesvekkelsen i mars har sakte, men sikkert reversert seg i takt med at kapitalmarkedene stabilisert seg, risikoappetitten er tilbake og utsiktene for en bedring i norsk økonomi har blitt tydeligere. Nå koster en dollar omtrent det samme som ved årsskiftet. Dollaren har svekket seg på bred basis mot de fleste valutaer, blant annet drevet av rentekutt og fortsettelse av kvantitative lettelser.

Avkastningen for verdensindeksen (MSCI ACWI) er nå nesten den samme i åpen valuta som sikret til norske kroner. Oversatt til et praktisk eksempel: For en investor som ved årsskiftet kjøpte et indeksfond som speilet verdensindeksen, ville avkastningen være omtrent den samme ved utgangen av august, valutasikret eller ei. Men opplevelsen underveis, spesielt i mars, ville ha vært dramatisk annerledes. En valutasikret investering ville ha falt med nesten 30 prosent på det meste, og en med åpen valuta «bare» 12 prosent.

Verdensindeksen august 2020.png

Norsk krone mot USD og Euro august 2020.png

Uavhengig rådgivning i Norge har nå blitt enda bedre

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management.

8 september · 2020

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med vår svenske søstervirksomhet er vi nå Nordens største frittstående formuesforvalter, med mer enn 250 mrd. kroner under rådgivning. Nå kan vi tilby enda flere mennesker personlig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være. Og det med enda sterkere forhandlingskraft enn før.

Vår posisjon som din uavhengige rådgiver står fast. Det innebærer at våre 85 dedikerte ansatte ved våre seks kontorer skal fortsette å gi deg gode uavhengige råd som er tilpasset deg og din situasjon. Med vår uavhengige plattform kan vi gi deg rådgivning uten interessekonflikter, i motsetning til hva du kan få hos bankene og produktmiljøene.

Fra venstre: Adm. dir. Michael V. Sivertsen og arbeidende styreleder Tore Malme foran nytt skilt ved Oslo-kontoret.

Forvaltningshuset har blitt en del av Söderberg & Partners-familien

I januar 2019 inngikk verdipapirforetaket Forvaltningshuset og det nordiske rådgivningsselskap Söderberg & Partners et samarbeid, og Söderberg & Partners ble samtidig aksjonær hos Forvaltningshuset.

Les ogsåForvaltningshuset henter 100 millioner fra rådgivningskjempe for å fortsette veksten

Söderberg & Partners har i 1. halvår 2020 investert ytterligere kapital i Forvaltningshuset og er majoritetsaksjonær i selskapet når selskapet nå i september skiftet navn til Söderberg & Partners Wealth Management.

- Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien har vi nå fått enda sterkere forhandlingskraft og større ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner, bedrifter og stiftelser uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være, sier adm. dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Söderberg & Partners-gruppen

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland. Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019, har over 600 mrd. kroner under forvaltning og rådgivning og har over 2200 ansatte.

Söderberg & Partners har i mange år allerede vært en av Norges største innkjøper av forsikringstjenester for sine kunder, som består av bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner. Målsettingen er å forenkle forsikring. Selskapet har mer enn 220 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Lysaker, Trondheim, Larvik, Innlandet og Østfold.

Har du noen spørsmål?

Vi gleder oss til å fortelle mer om våre tjenester til bestående og nye kunder. Ring din rådgiver hos oss eller ta kontakt for et møte.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us