Skip to main content Skip to main navigation

Fra pilotprosjekt til fast praksis

Fra pilotprosjekt til fast praksis

En skreddersydd juridisk sjekk som en del av etableringen av nye kundeforhold.

14 juni · 2020

Söderberg & Partners Wealth Management sin avdeling i Bergen startet i 2019 et pilotprosjekt som ble tilbudt nye større kunder; en skreddersydd juridisk sjekk gjennomført av ekstern advokat som en del av etableringen av nye kundeforhold. Kundens formuesforvalter hos Söderberg & Partners Wealth Management skulle fungere som kundens prosjektleder.

God prosjektledelse har alltid vært viktig, men særlig overfor de største kundene som gjerne har en mer kompleks organisering av formuen. Vår erfaring har vist oss at prosjektledelse og helhetlig tenkning gjerne er to sider av samme sak.

Som en uavhengig rådgiver har Söderberg & Partners Wealth Management AS mulighet til å tilknytte uavhengig juridisk kompetanse inn til kundene. Bakgrunnen for prosjektet var at kunder med større formuer og mer komplekse strukturer ofte viste seg å kunne ha særskilte behov. Den juridiske sjekken har så langt omfattet en gjennomgang av skattemessige- og finansielle posisjoner, fremtidsrettet sikring om noe skulle skje, pensjon og andre juridiske forhold som bør belyses.

Foto: Bernt Hodne fra Advokatfirma Hodne AS (til venstre) har så langt vært vår tilknyttede advokat i dette prosjektet i Bergen. Daglig leder i Bergen Edvard Brøther (til høyre) sier at samarbeidet har bakgrunn i Bernt Hodnes svært gode evne til å kommunisere og formidle sitt fagfelt til kundene.

Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som kunden, og jeg håper virkelig kundene sitter igjen med det inntrykket.
– Edvard Brøther

Juridisk sjekk har vært gjennomført på en rekke kunder gjennom 2019 og våren 2020. Daglig leder hos Söderberg & Partners Wealth Management i Bergen, Edvard Brøther, tok en prat med Advokat Bernt Hodne om erfaringene så langt:

Hva var dine tanker rundt dette prosjektet før oppstarten høsten 2019?

– Først vil jeg si at det har vært veldig spennende å få være en del av dette. Min erfaring er at Söderberg & Partners Wealth Management gjennomfører en god og omfattende kartlegging og formuesplanlegging for kundene, men at det likevel var noen elementer som ikke ble belyst i like stor grad. Det var her vi så at det var forbedringsmuligheter. En ting vi var enige om før vi startet opp var at behovet for denne type Juridisk sjekk sannsynligvis var større desto høyere formue en kunde har.

Det er videre svært viktig at kunden har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade.
– Bernt Hodne

– Vi ønsket å belyse de skattemessige og juridiske fallgruvene. Det er ganske mange av dem og dette henger vel sammen med at landskapet endrer seg fra år til år. Det er videre svært viktig at kunden har en plan eller noen tanker om hva som skjer med formuen dersom noe skulle skje, i form av sykdom eller plutselig skade. Her finnes mange eksempler på store formuer som forvitrer bort fordi ingen har hatt fullmakt til å kunne gjøre noe før formuen går i arv. Jeg var tydelig på at hver prosess kunne ta mye tid. Det viktigste var at vi kunne være stolte av sluttproduktet. Da fikk det heller ta den tiden det tok.

Hva tror du skiller denne tjenesten fra andre lignende løsninger?

– Min oppfatning er at den graden av skreddersøm vi har tilbudt er unik. Siden ingen av kundene er like, har heller ikke prosessene vært like. Siden dette ikke er samlebåndsproduksjon håper jeg at kundene også oppfatter dette som skreddersøm. Vi har stått helt fritt til å fokusere på det som er relevant for den enkelt kunde. Vi har et innledende møte hvor kunden får fortelle litt om seg selv, og hvilke tanker de selv har rundt prosessen. Det er her den største verdien ligger tror jeg.

Hva sier kundene?

– Tilbakemeldingene har stort sett vært veldig positive. Jeg tror noen har blitt litt overrasket over dybden og kvaliteten i det arbeidet som har blitt gjort. Noen har vel også blitt litt skuffet over at vi ikke har funnet noe galt. Men det er vel noen ganger slik. Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk. Vi må også bli enda flinkere til å sammenfatte den Juridiske sjekken med informasjonen i den omfattende planen som allerede er laget av formuesforvalteren sammen med kundene. Denne helheten blir noen ganger litt uoversiktlig for kundene.

Tar du en sjekk hos legen din, ønsker du vel i utgangspunktet at du skal være frisk.
– Bernt Hodne

– Hos de fleste finner vi små og store forbedringspunktet som vi senere har tatt tak i. En gjennomgående tilbakemelding er at lover og regler har endret seg og at de hadde en annen oppfatning av tingenes tilstand. Kunnskap er ferskvare. Det som var riktig i 2013 er kanskje ikke riktig i 2020 viser det seg.

Hva kan bedres?

– Jeg tror det er mye som kan bedres, men vi har uansett fått en god start. Skal denne type arbeid være interessant og relevant for store kunder, ja da trenger vi skreddersøm. Skreddersøm betyr ofte det samme som høy tidsbruk og ekstra innsats fra min side. Den dagen vi plasserer dette på et samlebånd, er dagen jeg tror kundene mister interessen.


Edvard Brøther er også fornøyd med hvordan prosjektet har tatt form.

– Dette prosjektet har vist oss verdien av å ta prosjektledelse overfor kundene et steg videre. Som uavhengig rådgiver sitter vi på samme side av bordet som kunden, og jeg håper virkelig kundene sitter igjen med det inntrykket. Den Juridiske sjekken er forbeholdt nye kunder som investerer 10 MNOK eller mer hos oss. Fra start til slutt vil en slik prosess ofte vare fra to- til tre uker. Er det eksisterende eller nye kunder som vil vite mer om dette, så håper jeg de tar kontakt med sin formuesforvalter, sier Edvard.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for august 2020

18 september · 2020

Risikable aktiva fortsatte oppturen i august. Børsene har priset en økonomisk gjenopphenting, men trenger bekreftelse i økonomiske data. Dollaren koster nå det samme som ved årsskiftet.

Utvikling - utvalgte indekser august 2020.png

Økonomiske indikatorer viser økt aktivitet, men det er fortsatt et stykke igjen til der vi var

Månedlige “Purchasing Managers Indeks (PMI)” tall indikerer hvordan den globale økonomien utvikler seg i det korte bildet. Indeksverdier varierer fra 0 til 100, der verdier over 50 indikerer økonomisk ekspansjon, og verdier under 50 signaliserer avtagende økonomisk aktivitet. I august var målingen for global produksjons-PMI 51,8 og tilsvarende tall for servicesektoren var 51,9. Til sammenligning var samlet PMI for service- og produksjonssektoren nede på 26,2 i april og mai. Det er lite som tilsier at vi vil få en ny global nedstenging, så en repetisjon av slike tall er usannsynlig. Virusets videre utvikling og de regionale tiltakene for å stoppe smitte vil være med å bestemme takten på den økonomiske aktiviteten i andre halvår av 2020.

Globale PMI tall august 2020.png

Fed endrer rammeverket for pengepolitikken

I forbindelse med rentemøtet i august annonserte sentralbanksjef Jerome Powell at den amerikanske sentralbanken (Fed) gjør endringer i rammeverket for pengepolitikken. Den nye ordlyden er at banken vil sikte seg inn på å treffe et «gjennomsnittlig mål for inflasjonen». I praksis betyr dette at dersom man har hatt perioder der inflasjonen er under målet (2 prosent), vil man i påfølgende periode kunne styre inflasjonen noe over målet. Dette kan tyde på at Fed vil være komfortable med å la renten ligge på dagens ultralave nivåer en god stund fremover.

Inflasjon blir et naturlig tema i kjølvannet av den enorme likviditetsinnsprøytningen vi har sett fra verdens sentralbanker det siste halvåret (kvantitative lettelser og andre penge- og finanspolitiske tiltak). Økt kapitalmengde kan være en kilde til inflasjon i seg selv, et annet moment leverandørkjeder i ubalanse, som kan lede til kortsiktig prisstigning. Feds overnevnte fleksible inflasjonsmål kan trigge inflasjon i de nærmeste årene, men det virker allerede å være priset inn (i rentekurven) På den andre siden er det mange krefter som taler mot inflasjon, eksempelvis høy arbeidsledighet og økt digitalisering. Markedet virker ikke å være for bekymret for inflasjon, foreløpig.

G4 inflasjon august 2020.png

Sterke aksjemarkeder i august - (fortsatt) stor forskjell på tvers av sektorer

Data for andre kvartal viste at 83 prosent av selskapene notert på den amerikanske børsen S&P 500 rapporterte bedre inntjeningstall enn forventet. Selv om inntjeningen til selskapene var mye svakere sammenlignet med fjoråret, overrasket de positivt, hvilket løftet aksjemarkedet til nye høyder i august. S&P 500 var opp over 7 prosent målt i dollar. Igjen var det teknologi som drev mesteparten av avkastningen, med Apple, Amazon, Facebook og Microsoft i spissen. Forskjellen i sektoravkastning er fortsatt tydelig, der energi og finans ikke har hatt den samme rekylen som eksempelvis IT og Forbruksvarer. Dette fører videre til at markedsaktørene vil har en ulik oppfattelse av markedsrekylen fra bunnpunktet i mars.

Avkastning fordelt på sektorer august 2020.png

Valuta - svakere dollar og sterkere euro

Den enorme kronesvekkelsen i mars har sakte, men sikkert reversert seg i takt med at kapitalmarkedene stabilisert seg, risikoappetitten er tilbake og utsiktene for en bedring i norsk økonomi har blitt tydeligere. Nå koster en dollar omtrent det samme som ved årsskiftet. Dollaren har svekket seg på bred basis mot de fleste valutaer, blant annet drevet av rentekutt og fortsettelse av kvantitative lettelser.

Avkastningen for verdensindeksen (MSCI ACWI) er nå nesten den samme i åpen valuta som sikret til norske kroner. Oversatt til et praktisk eksempel: For en investor som ved årsskiftet kjøpte et indeksfond som speilet verdensindeksen, ville avkastningen være omtrent den samme ved utgangen av august, valutasikret eller ei. Men opplevelsen underveis, spesielt i mars, ville ha vært dramatisk annerledes. En valutasikret investering ville ha falt med nesten 30 prosent på det meste, og en med åpen valuta «bare» 12 prosent.

Verdensindeksen august 2020.png

Norsk krone mot USD og Euro august 2020.png

Uavhengig rådgivning i Norge har nå blitt enda bedre

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management.

8 september · 2020

Forvaltningshuset har nå blitt Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med vår svenske søstervirksomhet er vi nå Nordens største frittstående formuesforvalter, med mer enn 250 mrd. kroner under rådgivning. Nå kan vi tilby enda flere mennesker personlig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være. Og det med enda sterkere forhandlingskraft enn før.

Vår posisjon som din uavhengige rådgiver står fast. Det innebærer at våre 85 dedikerte ansatte ved våre seks kontorer skal fortsette å gi deg gode uavhengige råd som er tilpasset deg og din situasjon. Med vår uavhengige plattform kan vi gi deg rådgivning uten interessekonflikter, i motsetning til hva du kan få hos bankene og produktmiljøene.

Fra venstre: Adm. dir. Michael V. Sivertsen og arbeidende styreleder Tore Malme foran nytt skilt ved Oslo-kontoret.

Forvaltningshuset har blitt en del av Söderberg & Partners-familien

I januar 2019 inngikk verdipapirforetaket Forvaltningshuset og det nordiske rådgivningsselskap Söderberg & Partners et samarbeid, og Söderberg & Partners ble samtidig aksjonær hos Forvaltningshuset.

Les ogsåForvaltningshuset henter 100 millioner fra rådgivningskjempe for å fortsette veksten

Söderberg & Partners har i 1. halvår 2020 investert ytterligere kapital i Forvaltningshuset og er majoritetsaksjonær i selskapet når selskapet nå i september skiftet navn til Söderberg & Partners Wealth Management.

- Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien har vi nå fått enda sterkere forhandlingskraft og større ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner, bedrifter og stiftelser uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være, sier adm. dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Söderberg & Partners-gruppen

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland. Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019, har over 600 mrd. kroner under forvaltning og rådgivning og har over 2200 ansatte.

Söderberg & Partners har i mange år allerede vært en av Norges største innkjøper av forsikringstjenester for sine kunder, som består av bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner. Målsettingen er å forenkle forsikring. Selskapet har mer enn 220 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Lysaker, Trondheim, Larvik, Innlandet og Østfold.

Har du noen spørsmål?

Vi gleder oss til å fortelle mer om våre tjenester til bestående og nye kunder. Ring din rådgiver hos oss eller ta kontakt for et møte.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Hva gjør man når sparekontoen gir null prosent?

Selv med 0,15 prosent rente trenger du nesten 100 år for å få 15 prosent avkastning på sparepengene, og det er før skatt og inflasjon.

21 august · 2020

Innskuddsrentene har vært lave i lang tid allerede. Men etter at Norges Bank for første gang i historien satte ned styringsrenten til 0 prosent, har argumentet for å tenke nytt rundt hvordan man forvalter sparepenger og overskuddslikviditet fått ytterligere vann på mølla.

Norges Bank tror selv at vi må forvente at situasjonen vil være slik i mange år fremover. Norges to største banker med flest kundeforhold gir nå knapt renter på sine bankkonti:

Bank Rente brukskonto Rente sparekonto
DNB 0,00 prosent 0,15 prosent
Nordea 0,00 prosent 0,35 prosent

Kilde: Finansportalen, 25. mai 2020

Siden Norges Banks inflasjonsmål (2 prosent) er høyere enn beste renten i markedet, er den reelle forventede avkastningen allerede lite inspirerende. Legger vi på 22 prosent kapitalbeskatning og 0,85 prosent formuesskatt på toppen så ender vi opp et godt stykke under streken.

Negativ-realavkastning-mai-2020.jpg

Negativ realavkastning. Forutsetinger: 0,35 % innskuddsrente, 22 % personskatt, 0,85 % formuesskatt og 2 % inflasjon.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske privatpersoner har opp mot 1.300 milliarder kroner på bankkonto, og bedrifter har nesten 1.000 milliarder kroner. Det betyr at store summer bidrar til null avkastning for eierne.

Null prosent rente allerede vanlig i andre land

Sverige var et av de første landene i Europa som innførte negativ rente, men situasjonen er lik i Danmark, Sveits, Euroområdet og Japan. Her har man allerede opplevd 0 prosent rente på bankinnskudd, og i fjor måtte faktisk enkelte danske privatkunder betale for å ha pengene på bankkonto.

Les også: Krever at velstående kunder skal betale banken for å ha penger på konto

Les også: Nå må privatkunder betale for å ha penger i banken

Negative-styringsrenter-2020.png

Negative sentralbankrenter 2020. Kilde: Holberggrafene

Finnes det banker som gir høyere rente?

Noen norske og svenske forbrukslånbanker, som også låner ut penger til privatpersoner til en rente på mellom 10-25 prosent i året, tilbyr fremdeles ca. 2 prosent rente på sparekonto. Der er også midler sikret av Bankens Sikringsfond for inntil 2 millioner kroner per person.

Se finansportalen.no for nærmere opplysninger om rentetilbudene fra ulike banker.

Et annet alternativ som først og fremst egner seg for kortsiktig sparing har vært pengemarkedsfond, der fondets midler plasseres i pengemarkedet, som gjerne gir bedre betalt enn bankinnskudd. Men også pengemarkedsrenten har falt, og 3 mnd. pengemarkedsrente er nå 0,25 prosent. Pengemarkedsfond vil derfor heller ikke gi spesielt godt betalt fremover, og bør begrenses til det som er nødvendig på kort sikt.

Langsiktige penger bør forvaltes langsiktig

Investorer tvinges, på godt og vondt, til å tenke langsiktig for å få avkastning som faktisk øker verdien av midlene, det vil si at avkastningen overstiger skatt og inflasjon (positiv realavkastning). Inflasjonen svinger over tid og påvirker også realavkastningen på aksjer og obligasjoner, men den langsiktige positive risikopremien man får ved å investere i verdipapirer sørger for at man både beskytter kjøpekraften og historisk sett skaper vekst i formuen.

Et godt eksempel på hvordan man både kan og bør tenke er vårt eget Oljefond. Oljefondet investerer omtrent 70 prosent av fondets kapital i aksjer og de resterende 30 prosentene i obligasjoner, eiendom og annen privat egenkapital (private equity). Det vil innebære å ta noe risiko på pengene, men med noe tidshorisont har det historisk alltid lønnet seg over banksparing.

Avkastning-aksjer-obligasjoner-og-bankinnskudd-sis.jpg

Grafen over viser langsiktig avkastning siden 1990 for globale aksjer (MSCI ACWI), norske aksjer (Oslo Børs aksjeindeks (All Share)), globale obligasjoner (Bloomberg Barclays Global-Aggregate) og bankinnskudd (ST1X).

For de fleste av oss tror vi den riktige måten å bygge en portefølje på uten å ta unødvendig høy risiko, er gjennom en god spredning av globale og likvide tradisjonelle verdipapirfond innenfor de ulike aktivaklassene. Likvide fond sikrer også at midlene kan innløses når man selv ønsker det.

Enten man gjør det alene eller sammen med en rådgiver, så er gjerne første steg å finne riktig risiko i porteføljen. Dette bør vurderes opp mot ønsker man har for langsiktig avkastning, samt evne og vilje til å ta risiko. Söderberg & Partners Wealth Management har en velprøvd og systematisk rådgivningsprosess, hvor vi definerer den enkelte kundes risikoprofil. På den måten er man sikker på å ende opp med en portefølje som passer til den enkelte kunde sine ønsker og behov. De anbefalte porteføljene er igjen nøye sammensatt av førsteklasses forvaltningsmiljøer som sammen skal skape god langsiktig risikojustert avkastning - og ikke minst positiv realavkastning.

Kilder:

Statistisk sentralbyrå

Finansportalen

E24

Forvaltningshuset

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us