Skip to main content Skip to main navigation

Om pensjon i regjeringserklæringen

Om pensjon i regjeringserklæringen

Pensjon er viktig for alle og er på mange agendaer - også regjeringens. I erklæringen fra den «nye» regjeringen er det en klar intensjon om å videreføre den utviklingen vi har sett de siste årene og fortsette det aktive arbeide med tilpasninger for et robust fremtidsrettet pensjonssystem i Norge.

Her finner du en oversikt over områdene i regjeringserklæringen som omhandler pensjon. 

Regjeringen vil:

  • Trygge fremtidens pensjoner gjennom en ansvarlig økonomisk politikk
  • Fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at offentlig tjenestepensjon må gi gode insentiver til arbeid, og legge til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor
  • Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven
  • Følge opp nye avtaler om avtalefestet pensjon, og videreføre statens bidrag til AFP i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen
  • Gjennomføre en evaluering av pensjonsreformen, herunder utviklingen av den reelle pensjonsalderen og kjøpekraften, for å sikre et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden
  • Gjennomgå alle særaldersgrenser for å vurdere om de fremdeles er hensiktsmessige å opprettholde.
  • Sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone.
  • Vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid, herunder vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.
  • Legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger.

Trenger du bedriftsforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Trym Varre

Phone:

900 22 200

E-mail:


Kontakt oss