Skip to main content Skip to main navigation

Viktig å vite ved vurdering av båtforsikring

Vi vet hva som er riktig båtforsikring til din båt

Viktig å vite ved vurdering av båtforsikring

Som båteier bør du starte med å stille deg 2 sentrale spørsmål når du skal vurdere en båtforsikring. 1: Hvilke skader er du dekket for og 2: hva får du faktisk erstattet ved totalhavari eller reparasjon? Det viser seg at det er mye større forskjeller på båtforsikringer og hva man får i erstatning enn de fleste er klar over!

Ved vurdering av båtforsikring, to viktige spørsmål:

1. Hvilke skader er du dekket for?
2. Hva får du faktisk erstattet ved totalhavari eller reparasjon?

Det viser seg nemlig at det er mye større forskjeller på hva man får i erstatning enn de fleste er klar over!

Hvilke skader er du dekket for?

En vanlig kaskoforsikring dekker stort sett de samme typer skader hos de forskjellige forsikringsselskapene, nemlig de plutselige og uforutsette som skyldes en ytre påvirkning, altså en plutselig hendelse eller ulykke. Det er med andre ord en rekke skader og/eller skadeårsaker som man ikke kan forsikre seg mot og som ikke er omfattet av en skadeforsikring.

Eksempel på dette er skader som følge av gradvis forringelse (f.eks. slitasje, korrosjon, lekkasje over tid), manglende vedlikehold, konstruksjons- eller designfeil. En skadeforsikring overtar altså ikke ansvaret for slitasje, manglende vedlikehold, et dårlig konstruert produkt eller en dårlig eller mangelfull design.

Noen typer dekninger er standard og andre må man tegne tilleggsforsikringer for, og dette kan variere mellom forsikringsselskapene.

Maskinhavaridekning kan det være spesielt lurt å være oppmerksom på hvis motoren din ikke er for gammel, for da vil du normalt ikke kunne få en slik dekning, eller så vil erstatning du får gjennom en slik dekning være lav.
Maskinhavaridekning vil kunne innebære dekning for plutselig og uforutsette maskin skader som ikke skyldes ytre påvirkning, altså en ren maskinskade som ikke er forårsaket av en ytre hendelse.

Noen forsikringsselskaper tilbyr maskinhavaridekning som tilleggsforsikring mot pristillegg og ordningene kan være forskjellig.
Felles for alle ordningene er at jo eldre motorene blir, jo mindre andel av en eventuell maskinhavariskade erstattes.

Söderberg & Partners har fremforhandlet maskinhavari-dekning som standard for inntil 10 år gamle innenbordsmotorer og inntil 6 år gamle utenbordsmotorer for de båtforsikrings-ordningene vi megler.

Les mer om motorskadegaranti.

Hva får du erstattet ved skade?

Får du kun erstattet markedsverdi på skadetidspunktet eller får du erstattet det du faktisk betalte for båten ved eventuelt totalskade?


Dekning ved totalskade varierer

De fleste norske forsikringsselskaper erstatter markedsverdi på skadetidspunktet. 
Gjennom båtforsikringsordningen vi som meglere i Söderberg & Partners Båt har forhandlet frem, får man som eksempel erstattet det som er høyest av det man har kjøpt og betalt for båten eller markedsverdi. Denne forskjellen kan utgjøre store forskjeller i erstatning ved et totalhavari.

Erstatning ved skade som repareres er normalt for rimelige og nødvendige kostnader for å sette båten i tilnærmet tilsvarende stand som før skaden. Det betyr at forsikringen normalt dekker reparasjon av skaden og ikke bytte til ny del hvis det er rimeligere å reparere enn å bytte til nytt, selv om reparasjon vil kunne ta lengre tid enn å bytte til ny del.

Eksempel på dette er at forsikringsselskapet dekker reparasjon av propell eller drev ved en grunnstøting, hvis den skadede komponenten lar seg reparere og kostnadene ved å reparere er er lavere enn å bytte til nytt.

Ved erstatning ved reparasjon når den "gamle" skadede delen eller komponenten erstattes med ny, er det vanlig hos de fleste forsikringsselskaper at de erstatter mindre og mindre av den nye delen jo eldre den gamle som erstattes er. Tankegangen her er at hvis en gammel del eller komponent må byttes får du erstattet det den var verdt før skaden skjedde, og du må da selv betale oppgradering til ny del eller komponent.

Les mer om totalskadegaranti.

Aldersfradrag

Begrepet aldersfradrag benyttes også av forsikringsselskapene når de forklarer at erstatning reduseres når gammelt erstattes med nytt. Størrelsen på aldersfradragene varierer for forskjellige komponenter og det kan være store forskjeller mellom de ulike forsikringsselskapene. Noen forsikringsselskaper opplyser om hvordan dette beregnes. Andre gjør dette på skjønn, og da vet man i prinsippet ikke hva man faktisk vil få i erstatning.

Erstatningsreglene står som regel beskrevet i forsikringsvilkårene i egne avsnitt om verdivurderingsprinsipper og skadeoppgjørs- bestemmelser.  

Trenger man egentlig båtforsikring?

Hvis du stiller deg selv spørsmålet om du i hele tatt trenger forsikring fordi du er så forsiktig bør du tenke om igjen. Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en ulykke. Uten båtforsikring kan du bli økonomisk ansvarlig også for skader du har påført andre og i en del tilfeller også måtte betale for skader på egen båt selv om andre eller annen båt er skyld i skaden. Det er nemlig andre ansvarsregler på sjøen enn det er på veien som de fleste av oss kjenner bedre til.

Eksempel: Båten din ligger fortøyd og blir påført store skader av en annen som kjører rett inn i den. Årsaken til uhellet er at giret på den andre båten har hengt seg opp og fører får ikke stoppet båten. Iht Norsk lov er fører da ikke ansvarlig for skaden på din båt ettersom fører ikke kan lastes for uhellet.

Et annet eksempel er hvis eieren av nabobåten ikke kan lastes for at hans båt på land velter eller brenner og påfører skade på din båt.       

Les mer om aldersgaranti.

Husk også!

Behovet for forsikring gjelder ikke bare "hoved" båten. Har du en jolle tenker du kanskje at den har så liten verdi at det ikke er noe poeng i å forsikre den. En jolle med motor kan imidlertid gjøre stor skade på en person som bader, og fører kan komme i erstatnings-ansvar for mange millioner kroner. Sørg derfor for at jolla også er forsikret.

Raske råd og tips når du skal vurdere båtforsikring:

 1. Sammenlign båtforsikring med samme forsikringssum og hva som faktisk dekkes (utdypes under)!
 2. Det kan lønne seg å bruke en forsikringsmegler! La en erfaren spesialist på båt og båtforsikring bistå deg med å forsikre båten din! De vet best hvilken båtforsikring akkurat din båt trenger. 
 3. Vær klar over dine forpliktelser som forsikringstaker - sjekk sikkerhetsforskriftene!
1. Sammenlign båtforsikring med lik forsikringssum

Skal du sammenligne båtforsikring for din båt er det viktig at forsikringssummen er den samme, da forsikringskostnaden har en sterk sammenheng med forsikringssummen hvis alle andre båtspesifikasjoner og øvrige forhold er like. For øvrig vil hva du betaler i båtforsikring kunne påvirkes av; båttype, toppfart, alder på båt, geografisk fartsområde, bruk, skadehistorikk osv.

 2. Valg av båtforsikring, hvorfor velge en forsikringsmegler?

Det kan være både enkelt, trygt og lønnsomt å la en erfaren spesialist forsikre båten din!

 • Vi er spesialister på båtforsikring og kjenner markedet godt.
 • Som megler er vi på båteiers side før og etter skade. Vi megler frem og kjøper inn forsikring på
  dine vegne. Vi er på din side av bordet og bistår deg ved behov i en eventuell skadeoppgjørsprosess.
 • Unike vilkår beskytter båtinvesteringen er fremforhandlet av spesialister:
  • Ved totalskade får du tilbake det du har betalt for båten og ikke bare markedsverdi
  • Maskinhavaridekning inkludert for innenbordsmotorerinntil 10år (6 år for utenbordsmotorer)
  • Erstatningen reduseres ikke når gammelt må erstattes med nytt ved kaskoskade
  • Advokatbistand uten egenandel er inkludert
3. Viktig, sett deg inn i dine forpliktelser!

Sett deg inn i hva du som forsikringstaker må gjøre eller ikke gjøre, og som er dine forpliktelser i forsikringsavtalen utover å betale fakturaen og passe på at informasjonen som forsikringen er basert på er riktig. Dette er regulert i det man kaller sikkerhetsforskrifter i forsikringsvilkårene og sier noe om krav til båten, krav til fører, krav til sikringstiltak osv. Disse vil kunne variere mellom forsikrings-selskapene, og følger man ikke disse krav og tiltak vil det kunne få konsekvenser og kan medføre reduksjon, og i verste fall bortfall av erstatning i et eventuelt skadeoppgjør.

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Råd og tips:

Slik sikrer du båten om vinteren

Uten tilsyn risikerer du å ikke oppdage skader som gradvis utvikler seg over tid, og som du må betale fra egen lomme. Denne type skader er normalt ikke dekket av noe forsikring.  

Generelt er det viktig å ha jevnlig tilsyn for å kunne oppdage og forhindre at skader utvikler seg over tid og får et mye større omfang enn hvis den ble oppdaget tidlig. Dette er også en del av forsikringsavtalen, og unnlater du å gjøre dette kan du risikere å få reduksjon i eller helt bortfall av erstatning ved en skade.

Har du båt i opplag på sjøen er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontrollere fortøyninger, legg gjerne noen ekstra spring.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
  Tung snø kan dessuten gjøre båten veldig mye tyngre slik at den blir liggende lavere i vannet. Dette kan medføre at dreneringsutløp som normalt er over vannlinjen nå fungerer som vanninntak. Da går vannet motsatt vei og sjøvann renner inn i båten!
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, i motorrom og under vannlinjen.
 • Sjekk dreneringsutløp. Renner det mye vann, risikerer man at de fryser igjen hvis kuldegradene plutselig kommer.
 • For båter som ligger i opplag på vannet, er det spesielt viktig at kjølesystemet for innenbordsmotorer er frostsikret. Frostsprengning i kjølesystemet ødelegger ikke bare kostbare motorkomponenter, men kan faktisk medføre at sjøvann strømmer inn i båten, og i verste fall medfører at båten synker.
 • For båter som ligger i opplag på vannet anbefaler vi å holde ventiler for skroggjennomføringer under vannlinjen stengt.

Har du båt i opplag på land er dette spesielt viktig å passe på!

 • Kontroller støtter og opplagsutstyr.
 • Er båten tildekket, kontroller at tildekkingen tåler vær og vind og sjekk at den er tilstrekkelig festet da det kan bli enormt vindfang i en stor opplagspressening.
 • Tenk også på at det bør være god utlufting for å forhindre fukt og kondensskader.
 • Ikke la for mye snø ligge på båten. Det kan gi stor belastning på opplagsutstyr, overbygg, skrå vinduer/vindskjermer og kalesjer og er dessuten en stor risiko for vannskader når den smelter.
 • Kontroller for lekkasjer inn i båten både gjennom dekk, overbygg, og i motorrom. Vann som siver inn kan lage mye skade på innredning og tekniske komponenter. Vi har sett flere eksempler på at båter fylles opp med vann og «synker» på land.
 • For båter som ligger i opplag på land anbefaler vi at alle ventiler til skroggjennomføringer holdes åpne.Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Nyhet!

Utvidet motorskadegaranti

Nyhet! Motorskadegaranti kan utvides for inntil 15 år gamle motorer.

Båtforsikring meglet gjennom Söderberg & Partners båtprogram har motorskadegaranti som standard for inntil 10 år gamle innenbordsmotorer og 6 år gamle utenbordsmotorer.

Motorskadegarantien kan fra medio mars 2019 utvides for inntil 15 år gamle motorer. Motorskadegaranti utvidet til 15 år gamle motor tilbys som en «frivillig» betalbar tilleggsdekning til båtforsikringen for båter benyttet til privat bruk i skandinavisk farvann med forsikringssum inntil 4 millioner kroner og for motorer med inntil 1000 HK.
Ordningen gjelder ikke for motorer til jolle/lettbåt og tilbys ikke for motorer med vannjet fremdriftssystem, herunder vannscootere. 

Her kan du lese mer om motorskadegaranti


Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Pass på båten din

Husk båten om vinteren

Når vinteren er her og sommerens båttur bare er en fjern drøm, da er det lett å glemme at båten trenger jevnlig tilsyn.

– Det er viktig å huske at selv om båten lå trygt innpakket på land eller godt fortøyd og tildekket i vinterhavnen da du forlot den sist, er det ikke sikkert at den kommer seg gjennom hele vinteren uten hendelser.

Det er Söderberg & Partners ekspert på båtforsikringer, Rune Sagen, som sier dette.

– Mye kan skje, og passer du ikke jevnlig på båten din, risikerer du å få skader på båten som ikke blir erstattet eller er dekket av forsikringen.

Begrense skade

Sagens agenda er en vennlig påminning til deg som båteier om at du er ansvarlig for å gjøre det du kan for å forhindre og begrense skader på båten.

– Det gjelder også når båten ligger i vinteropplag, sier han og peker på store de store nedbørsmengdene og den sterke vinden som vi har i deler av landet i disse dager.

– Det er smart å ta en ekstra tur for å sjekke båten, sier han.

Uforutsett skade

Skader som utvikler seg over tid er normalt ikke dekket av forsikring.

– Forsikringen er jo ment å dekke den plutselige og uforutsette skaden som oppstår, for eksempel når en voldsom vinterstorm på en eller annen måte skader en båt som i utgangspunktet er forsvarlig  fortøyd eller lagt i opplag.

Forsikringstakers plikt

Fordi en skade som utvikler seg over tid normalt ikke dekkes av båtforsikringen – på samme måte som at bilforsikringen ikke dekker at en bil ruster eller at bremsene blir slitt – er det viktig at du holder jevnlig tilsyn med båten.

– Slik kan du oppdage en eventuell skade som kan utvikle seg over tid, sier Sagen som peker på at tilsyn er en naturlig konsekvens av forpliktelsene du har som forsikringstaker.

– I forsikringsavtalen er det blant annet regulert hva du som båteier skal gjøre, eller ikke gjøre, for å unngå eller begrense skade. Det kan for eksempel være krav til å sikre eller låse, fortøye forsvarlig, frostsikre båten, stenge bunnventiler og holde jevnlig tilsyn.

Temperatursvingninger

Det er krevende å sikre seg mot at norsk vintervær skader båten.

– Pass på ekstra ved mye nedbør, mye vind og temperatursvingninger, sier Sagen.

Han viser til at lett snø ved temperaturendringer kan bli blytung og belaste opplagsutstyret eller skade komponenter og utstyr på båten.

– Snø og is kan smelte og renne inn i båten, og ved ny frost kan dreneringen fryse. Dermed vil vannet finne andre veier, for eksempel inn i båten eller ned i motorrommet.

Båt på bunn

Båter som ligger på vannet er selvsagt også utsatt for det samme.

– Vi har eksempler på at båter havnet på bunn, etter at de over tid har blitt fylt med vann og sunket. Hadde det vært tilsyn av båten, ville det blitt oppdaget, sier Sagen som legger til at i de tilfellene kan det være lite å hente fra forsikringen. 

Skadedyr

Innbrudd er normalt dekket av forsikringen. Men uten tilsyn er det en risiko for at dører eller luker blir stående åpne over tid. Det kan føre til betydelige merskader.

– Merskadene dekkes ikke nødvendigvis av forsikringen, forklarer Sagen.

Han viser også til eksempler på at både folk og dyr har «bosatt» seg i båter i vinteropplag.

– Vi har sett store ødeleggelser av for eksempel bever. Skader påført av skadedyr, dekkes normalt ikke av forsikringen.

Meld tyveri raskt

Dersom det er utført hærverk på båten, er det viktig å oppdage og melde tyveriet og hærverket så snart som mulig.

– Da er det større sannsynlighet for at lovbruddet blir oppklart, sier båtforsikringseksperten fra Söderberg & Partners.

 

Få tilbud på båtforsikring som faktisk hjelper deg.

Bruk vårt tilbudsskjema, eller send oss en mail boat@soderbergpartners.no


Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss