Skip to main content Skip to main navigation

Viktig å vite ved vurdering av båtforsikring

Vi vet hva som er riktig båtforsikring til din båt

Viktig å vite ved vurdering av båtforsikring

Som båteier bør du starte med å stille deg 2 sentrale spørsmål når du skal vurdere en båtforsikring. 1: Hvilke skader er du dekket for og 2: hva får du faktisk erstattet ved totalhavari eller reparasjon? Det viser seg at det er mye større forskjeller på båtforsikringer og hva man får i erstatning enn de fleste er klar over!

Ved vurdering av båtforsikring, to viktige spørsmål:

1. Hvilke skader er du dekket for?
2. Hva får du faktisk erstattet ved totalhavari eller reparasjon?

Det viser seg nemlig at det er mye større forskjeller på hva man får i erstatning enn de fleste er klar over!

Hvilke skader er du dekket for?

En vanlig kaskoforsikring dekker stort sett de samme typer skader hos de forskjellige forsikringsselskapene, nemlig de plutselige og uforutsette som skyldes en ytre påvirkning, altså en plutselig hendelse eller ulykke. Det er med andre ord en rekke skader og/eller skadeårsaker som man ikke kan forsikre seg mot og som ikke er omfattet av en skadeforsikring.

Eksempel på dette er skader som følge av gradvis forringelse (f.eks. slitasje, korrosjon, lekkasje over tid), manglende vedlikehold, konstruksjons- eller designfeil. En skadeforsikring overtar altså ikke ansvaret for slitasje, manglende vedlikehold, et dårlig konstruert produkt eller en dårlig eller mangelfull design.

Noen typer dekninger er standard og andre må man tegne tilleggsforsikringer for, og dette kan variere mellom forsikringsselskapene.

Maskinhavaridekning kan det være spesielt lurt å være oppmerksom på hvis motoren din ikke er for gammel, for da vil du normalt ikke kunne få en slik dekning, eller så vil erstatning du får gjennom en slik dekning være lav.
Maskinhavaridekning vil kunne innebære dekning for plutselig og uforutsette maskin skader som ikke skyldes ytre påvirkning, altså en ren maskinskade som ikke er forårsaket av en ytre hendelse.

Noen forsikringsselskaper tilbyr maskinhavaridekning som tilleggsforsikring mot pristillegg og ordningene kan være forskjellig.
Felles for alle ordningene er at jo eldre motorene blir, jo mindre andel av en eventuell maskinhavariskade erstattes.

Söderberg & Partners har fremforhandlet maskinhavari-dekning som standard for inntil 10 år gamle innenbordsmotorer og inntil 6 år gamle utenbordsmotorer for de båtforsikrings-ordningene vi megler.

Les mer om motorskadegaranti.

Hva får du erstattet ved skade?

Får du kun erstattet markedsverdi på skadetidspunktet eller får du erstattet det du faktisk betalte for båten ved eventuelt totalskade?


Dekning ved totalskade varierer

De fleste norske forsikringsselskaper erstatter markedsverdi på skadetidspunktet. 
Gjennom båtforsikringsordningen vi som meglere i Söderberg & Partners Båt har forhandlet frem, får man som eksempel erstattet det som er høyest av det man har kjøpt og betalt for båten eller markedsverdi. Denne forskjellen kan utgjøre store forskjeller i erstatning ved et totalhavari.

Erstatning ved skade som repareres er normalt for rimelige og nødvendige kostnader for å sette båten i tilnærmet tilsvarende stand som før skaden. Det betyr at forsikringen normalt dekker reparasjon av skaden og ikke bytte til ny del hvis det er rimeligere å reparere enn å bytte til nytt, selv om reparasjon vil kunne ta lengre tid enn å bytte til ny del.

Eksempel på dette er at forsikringsselskapet dekker reparasjon av propell eller drev ved en grunnstøting, hvis den skadede komponenten lar seg reparere og kostnadene ved å reparere er er lavere enn å bytte til nytt.

Ved erstatning ved reparasjon når den "gamle" skadede delen eller komponenten erstattes med ny, er det vanlig hos de fleste forsikringsselskaper at de erstatter mindre og mindre av den nye delen jo eldre den gamle som erstattes er. Tankegangen her er at hvis en gammel del eller komponent må byttes får du erstattet det den var verdt før skaden skjedde, og du må da selv betale oppgradering til ny del eller komponent.

Les mer om totalskadegaranti.

Aldersfradrag

Begrepet aldersfradrag benyttes også av forsikringsselskapene når de forklarer at erstatning reduseres når gammelt erstattes med nytt. Størrelsen på aldersfradragene varierer for forskjellige komponenter og det kan være store forskjeller mellom de ulike forsikringsselskapene. Noen forsikringsselskaper opplyser om hvordan dette beregnes. Andre gjør dette på skjønn, og da vet man i prinsippet ikke hva man faktisk vil få i erstatning.

Erstatningsreglene står som regel beskrevet i forsikringsvilkårene i egne avsnitt om verdivurderingsprinsipper og skadeoppgjørs- bestemmelser.  

Trenger man egentlig båtforsikring?

Hvis du stiller deg selv spørsmålet om du i hele tatt trenger forsikring fordi du er så forsiktig bør du tenke om igjen. Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en ulykke. Uten båtforsikring kan du bli økonomisk ansvarlig også for skader du har påført andre og i en del tilfeller også måtte betale for skader på egen båt selv om andre eller annen båt er skyld i skaden. Det er nemlig andre ansvarsregler på sjøen enn det er på veien som de fleste av oss kjenner bedre til.

Eksempel: Båten din ligger fortøyd og blir påført store skader av en annen som kjører rett inn i den. Årsaken til uhellet er at giret på den andre båten har hengt seg opp og fører får ikke stoppet båten. Iht Norsk lov er fører da ikke ansvarlig for skaden på din båt ettersom fører ikke kan lastes for uhellet.

Et annet eksempel er hvis eieren av nabobåten ikke kan lastes for at hans båt på land velter eller brenner og påfører skade på din båt.       

Les mer om aldersgaranti.

Husk også!

Behovet for forsikring gjelder ikke bare "hoved" båten. Har du en jolle tenker du kanskje at den har så liten verdi at det ikke er noe poeng i å forsikre den. En jolle med motor kan imidlertid gjøre stor skade på en person som bader, og fører kan komme i erstatnings-ansvar for mange millioner kroner. Sørg derfor for at jolla også er forsikret.

Raske råd og tips når du skal vurdere båtforsikring:

 1. Sammenlign båtforsikring med samme forsikringssum og hva som faktisk dekkes (utdypes under)!
 2. Det kan lønne seg å bruke en forsikringsmegler! La en erfaren spesialist på båt og båtforsikring bistå deg med å forsikre båten din! De vet best hvilken båtforsikring akkurat din båt trenger. 
 3. Vær klar over dine forpliktelser som forsikringstaker - sjekk sikkerhetsforskriftene!
1. Sammenlign båtforsikring med lik forsikringssum

Skal du sammenligne båtforsikring for din båt er det viktig at forsikringssummen er den samme, da forsikringskostnaden har en sterk sammenheng med forsikringssummen hvis alle andre båtspesifikasjoner og øvrige forhold er like. For øvrig vil hva du betaler i båtforsikring kunne påvirkes av; båttype, toppfart, alder på båt, geografisk fartsområde, bruk, skadehistorikk osv.

 2. Valg av båtforsikring, hvorfor velge en forsikringsmegler?

Det kan være både enkelt, trygt og lønnsomt å la en erfaren spesialist forsikre båten din!

 • Vi er spesialister på båtforsikring og kjenner markedet godt.
 • Som megler er vi på båteiers side før og etter skade. Vi megler frem og kjøper inn forsikring på
  dine vegne. Vi er på din side av bordet og bistår deg ved behov i en eventuell skadeoppgjørsprosess.
 • Unike vilkår beskytter båtinvesteringen er fremforhandlet av spesialister:
  • Ved totalskade får du tilbake det du har betalt for båten og ikke bare markedsverdi
  • Maskinhavaridekning inkludert for innenbordsmotorerinntil 10år (6 år for utenbordsmotorer)
  • Erstatningen reduseres ikke når gammelt må erstattes med nytt ved kaskoskade
  • Advokatbistand uten egenandel er inkludert
3. Viktig, sett deg inn i dine forpliktelser!

Sett deg inn i hva du som forsikringstaker må gjøre eller ikke gjøre, og som er dine forpliktelser i forsikringsavtalen utover å betale fakturaen og passe på at informasjonen som forsikringen er basert på er riktig. Dette er regulert i det man kaller sikkerhetsforskrifter i forsikringsvilkårene og sier noe om krav til båten, krav til fører, krav til sikringstiltak osv. Disse vil kunne variere mellom forsikrings-selskapene, og følger man ikke disse krav og tiltak vil det kunne få konsekvenser og kan medføre reduksjon, og i verste fall bortfall av erstatning i et eventuelt skadeoppgjør.

Trenger du båtforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Båtavdeling

Phone:

480 73 300

E-mail:


Kontakt oss